dr hab. Marek Szczepaniec, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058-523-1237
tel. sekretariat:
1324
nr pokoju:
223
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

Egzamin poprawkowy z Makroekonomii 3

 

Środa 22.06.2022, godz. 11:00 w MS Teams

 

Link do spotkania:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDZkZmI2NzUtZmQ5Zi00MDc5LTllNGItODUyN2JhZTljNmEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%221a550051-370e-4b6a-9667-0fa07afdf99d%22%7d