dr hab. Marek Szczepaniec, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058-523-1237
tel. sekretariat:
1324
nr pokoju:
223
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym  2020/2021:

środa, godz. 11.15-12.45 (online)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmUyMTU5ZGYtOGEwNC00ZmRlLTgxN2MtZTRlMzE0NGZhZWZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%221a550051-370e-4b6a-9667-0fa07afdf99d%22%7d

 

 Chęć odbycia konsultacji należy zgłosić mailowo: marek.szczepaniec@ug.edu.pl