dr hab. Marek Szczepaniec, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058-523-1237
tel. sekretariat:
1324
nr pokoju:
223
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023:

Wtorek,  godz. 11:15 - 12:45, p.223

 

Konsultacje we wrześniu 2022

Środy,  godz. 12:00 - 13:30,  online

Po wcześniejszym kontakcie mailowym - link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjM5Y2Y4ZmMtNGFiNy00ZTE4LTg1NTMtMWEwYTBkODAzMWZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%221a550051-370e-4b6a-9667-0fa07afdf99d%22%7d

-------