dr Ewa Ignaciuk

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1383
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
115
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
  • Od 2004 - adiunkt w Katedrze Mikroekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
  • 2003 - stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych (rozprawa doktorska: "Analiza zmian pozycji zawodowej kobiet na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1999")
  • 1994-2003 asystent w Katedrze Mikroekonomii
  • 1989-1994 studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego (specjalność: Transport Morski)
Publikacje

Artykuły: 

E. Ignaciuk, Wpływ polityki elastycznego bezpieczeństwa na duński rynek pracy, Optimum. Studia ekonomiczne, nr 6(66)/2013, s.85-97. 

E. Ignaciuk, W. Kiwak, Konflikt wartości moralnych i ekonomicznych w środowisku pracy, Pieniądze i Więź, nr 1 (50), wiosna 2011 rok, s. 9-19.

E. Ignaciuk, Dłużej - nie znaczy efektywniej. Problem czasu pracy w Unii Europejskiej, [w:] Współczesna gospodarka, Elektroniczne czasopismo naukowe: www.wspolczesnagospodarka.pl,  nr 1/2010, s.21-28.

E. Ignaciuk, Finansowe konsekwencje nowelizacji Kodeksu pracy, Serwis Finansowo-Księgowy, nr 46(396)/2002, s.4-16, Wyd. INFOR.

E. Ignaciuk, Socjoekonomiczne uwarunkowania pracy kobiet, Pieniądze i Więź, nr 3-4(16-17), lato/jesień 2002, s.281-287.

E. Ignaciuk, Kalkulacja progu opłacalności szkoleń pracowniczych, Koszty, nr 25/2002, s.125-128, Wyd. INFOR.

E. Ignaciuk, Telepraca - w poszukiwaniu sposobów zmniejszenia kosztów firmy, Serwis Finansowo-Księgowy, nr 39(389)/2002, s. I - VII, Wyd. INFOR.

E. Ignaciuk, Rozliczanie kosztów szkolenia wewnątrzzakładowego, Koszty, nr 14-15/2002, s.77-82, Wyd. INFOR.

E. Ignaciuk, T. Kątowski, Planowanie zatrudnienia na zasadach controllingu, Controlling i rachunkowość zarządcza, nr 1/2002, s.31-35, Wyd. INFOR.

E. Ignaciuk, T. Kątowski, Od punktu Simmela do punktu Clarka - teoria i praktyka określania wynagrodzeń, Pieniądze i Więź, nr 3(12), lato 2001, s.17-23.

E. Ignaciuk, T. Kątowski, Prowizyjny system wynagradzania. Prowizja od wartości sprzedaży czy od marży pokrycia?, Koszty, nr 13/2001, s.15-17, Wyd. INFOR.

E. Ignaciuk, T. Kątowski, Produkować czy kupować? Krótkookresowa analiza kosztów i korzyści, Koszty, nr 23/2001, s.29-32, Wyd. INFOR. E. Ignaciuk, T. Kątowski, Ulgi dla pracodawców z tytułu zatrudnienia bezrobotnych i młodocianych pracowników, Koszty, nr 11/2001, s.17-19, Wyd. INFOR. E. Ignaciuk, T. Kątowski, S. Retowski, Wynagrodzenie a postawy pracownicze, Koszty, nr 10/2001, s.15-17, Wyd. INFOR.

E. Ignaciuk, Koncepcje polityki personalnej w świetle tworzenia strategii przedsiębiorstwa, Pieniądze i Więź, nr 1/1998, s.70-72.

E. Ignaciuk, T. Kątowski, Płaca sprawiedliwa. Wybrane koncepcje teoretyczne i rozwiązania praktyczne, Pieniądze i Więź, nr 2/2000, s.17-20.

E. Ignaciuk, Controlling personalny w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Controlling i rachunkowość zarządcza, nr 8/2000, s.23-26, Wyd. INFOR.

E. Ignaciuk, T. Kątowski, Koszty rekrutacji jako istotny element kosztów pracy, Koszty, nr 9/2001, s.19-21, Wyd. INFOR.

 Rozdziały książek:

E. Ignaciuk, Umowy cywilnoprawne a bezpieczeństwo podmiotów rynku pracy, [w:] Zachowania rynkowe przedsiębiorstw w teorii i praktyce gospodarczej, red. B. Majecka i M. Jarocka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2015, s. 154-169.

E. Ignaciuk, W. Kiwak, Źródła dobrostanu w krajach nordyckich, [w:] Uwarunkowania równowagi gospodarczej i stabilności społecznej w krajach nordyckich, red. D. Filar i M. Brycz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 129-155.

E. Ignaciuk, Model polityki rynku pracy w krajach nordyckich wypracowany po kryzysie bankowym z lat 1990-1993 i europejskiej recesji z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w., [w:] Uwarunkowania równowagi gospodarczej i stabilności społecznej w krajach nordyckich, red. D. Filar i M. Brycz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 43-68.

E. Ignaciuk, W. Kiwak, Edukacja jako źródło przewagi konkurencyjnej krajów nordyckich, [w:] Edukacja XXI wieku. Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku, red. N. Majchrzak i A. Zduniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2014, s. 65-78.

E. Ignaciuk Dofinansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy jako sposób redukcji nierówności społeczno-ekonomicznych, [w:] Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu, red. A. Blajer-Gołębiewska i L. Czerwonka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, s.67-77.

E. Ignaciuk, Skuteczność optymalizacyjna polityki rynku pracy realizowanej przez kraje skandynawskie, [w:] Optymalna alokacja zasobów w systemach gospodarczych i gospodarujących, red. A. Letkiewicz i M. Suchanek, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2014, s. 6-27.

E. Ignaciuk, Zasady przyznawania zasiłków dla bezrobotnych w krajach skandynawskich, [w:] Ekonomiczne wyzwania współczesności, red. J. Kuczewska, J. Stefaniak-Kopoboru, M. Krzemiński, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2013, s. 113-122.

E. Ignaciuk, J. Tomaszewski, Occupational safety and health in selected countries of the European Union [w:] BULLETIN OF KHARKOV NATIONAL AUTOMOBILE AND HIGHWAY UNIVERSITY, COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS, Issue 59/ 2012, pp. 75 - 80.

E. Ignaciuk, J. Tomaszewski, The protection of women’s work in the polish labour law, [w:] Безпека   життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства. Haykoвo-тeхнічний збірник, наук. ред. M. Д. Громов, Матеріали IV Miжнарoднoї науково-практичної конференцїї, Видaвництво TOB Ocнoвa, Київ 2011, s.133-139.

E. Ignaciuk, Rola controllingu personalnego w stymulowaniu innowacyjności pracowników, [w:] Innowacyjne przedsiębiorstwa - standard XXI wieku, red. J. Fryca i T. Nowosielski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2011, s. 148-155.

E. Ignaciuk, Wyzwania starzejącego się rynku pracy - analiza demograficzna województwa pomorskiego, [w:] Pracownicy 45+ w przedsiębiorstwie, red. J. Fryca i B. Majecka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2010, s.8-23.

E. Ignaciuk, Zmiana sytuacji zawodowej osób w wieku 50+ w województwie pomorskim po wejściu Polski do Unii Europejskiej, [w:] Równi na rynku pracy? Analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim, red. J. Fryca, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2009, s.27-30.

E. Ignaciuk, Zmiana sytuacji zawodowej kobiet w wybranych krajach wysoko rozwiniętych na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Problemy kobiet na rynku pracy. Wybór zagadnień, PTE Gdańsk, Gdańsk 2008, s.81-103.  

E. Ignaciuk, Ekonomiczne i formalnoprawne ograniczenia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Dylematy i perspektywy rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, PTE Gdańsk, Gdańsk 2007, s.39-46.

E. Ignaciuk, W. Kiwak, Instytucjonalne uwarunkowania przedsiębiorczości [w:] Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce,  pod red. D. Kopycińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s.19-28

E. Ignaciuk, W. Kiwak, Praca jako konieczność i wewnętrzna potrzeba, [w]: Bezrobocie w Polsce - Diagnoza sytuacji. Pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia, red. nauk. J. Ostaszewski, Oficyna  Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, seria Przedsiębiorczość, s.171-181.

E. Ignaciuk, T. Kątowski, Rozwój mikroprzedsiębiorstw jako sposób wychodzenia z ubóstwa, [w]: Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, pod red. nauk. D. Kopycińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s.107-116.

E. Ignaciuk, Lokalne i regionalne programy stymulujące rozwój przedsiębiorczości, [w]: Województwo pomorskie w zintegrowanej Europie, PTE Gdańsk, Gdańsk 2006, s.73-82.

E. Ignaciuk, Controlling personalny. Wybrane problemy, [w]: Od eksperta do praktyka w procesowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, red. S. Kania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Kwidzyn 2006, s.82-84.

E. Ignaciuk, Rynek pracy kobiet w okresie transformacji gospodarczej w Polsce, pr. zb. pod red. B. Majeckiej i T. Nowosielskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Gdańsk 2004, s.46-71.

E. Ignaciuk, Psychosomatyczne uwarunkowania pracy kobiet [w:] Nieefektywność rynku. Teoria i praktyka, pr. zb. pod red. T. Kamińskiej i T. Kątowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s.131-152.

E. Ignaciuk, Controlling w ewolucji koncepcji zarządzania personelem przedsiębiorstw, Materiały z konferencji "Zarządzanie kadrami w dobie integracji z Unią Europejską" zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Gdańsku 26 marca 2003 r., Gdańsk 2003, s.124-126.

E. Ignaciuk, T. Kątowski, System Transformation Stimulated Changes in Performing the Polish Enterprises, Labor Market in the New Millenium, Based  upon the Second Annual Conference held in Gdańsk, April 13-14 2002,  Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s.129-139.

E. Ignaciuk, T. Kątowski, The selected labour valuation methods and the concepts of just wage, Labor Market in the New      Millenium, Based upon the First Annual Conference held in Gdańsk, Polish-American Center for Resolution of Labor Management Disputes, Gdańsk 17.03.2001 r., s.43-55.

Zainteresowania
  • Rynek pracy
  • Controlling personalny
  • Mikroprzedsiębiorczość
Inne
  • Badania własne: "Mikroprzedsiębiorczość jako forma aktywizacji rynku pracy. Obiektywne i subiektywne uwarunkowania podjęcia działalności gospodarczej"
  • 2004 - Nagroda Rektora Zespołowa Stopnia Pierwszego za osiągnięcia naukowe za monografię: "Nieefektywność rynku. Teoria i praktyka"