dr Ewa Ignaciuk

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1383
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
115
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024:

wtorek I tydzień, godz. 18.45-20.15, Wydział Ekonomiczny UG, p. 115

piątek, godz. 13.00-13.45, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG, s. A202 (w dniu 20.10.2023 konsultacje są odwołane)

14.10.2023 r., godz. 15.15-16.00 online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGU4MmRhYjItMzhjZS00OTA5LTkxMGItOWM0YTM3ZDZkNGJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%224dfe33df-a2cf-45f4-b2f7-0ee029b1070e%22%7d

2.12.2023 r., godz. 17.00-18.30, Wydział Ekonomiczny UG, p. 115

9.12.2023 r., godz. 11.30-12.15 online