dr Grzegorz Szczodrowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1420
tel. sekretariat:
1420
nr pokoju:
225
WWW:
Inne funkcje:

opiekun specjalności Analityk Rynku

opiekun Koła Naukowego Polityki Gospodarczej

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze letnim 20/21 odbywają się online, w każdą środę w godzinach: 13.30 - 15.00.

W celu sprawnego przeprowadzenia konsultacji, proszę o poinformowanie mnie o zamiarze wzięcia udziału oraz temacie we wtorek.

Obowiązuje posiadanie sprawnych kamer, tj. połączenia audio i wideo.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzNlYjE4NDgtOWQ3NS00MjFmLWFkYTAtNzkxMTg4ZjkwMTVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%222e5f003f-6a84-439b-bbd9-ebf3844dc89f%22%7d 

 

13.00: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDc2NjkzZWYtYjQ0MC00ODJmLWFjMDMtNDVmYjQzMTU3Zjcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%222e5f003f-6a84-439b-bbd9-ebf3844dc89f%22%7d