dr Andrzej Paczoski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1179
tel. sekretariat:
1420
nr pokoju:
312
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
 • 1989 - 1994 studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiki Transportu, specjalność: Transport Morski (praca magisterska: "Ocena prywatyzacji w Polsce")
 • 1993 - 1994 staż w Katedrze Polityki Gospodarczej
 • Stypendium naukowe w Agder College (Norwegia - 1993)
 • 1994 - 2002 asystent w Katedrze Polityki Gospodarczej
 • 2002 stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska: "Uwarunkowania, realizacja i ocena regionalnej polityki gospodarczej w Polsce (ze szczególnym uwzglednieniem województwa pomorskiego")
Publikacje

 

1. Miejsce sektora publicznego w transformowanym systemie gospodarczym, współautor G. Pawłowski, w: Procesy transformacji w krajach postkomunistycznych; ocena, kierunki dalszych działań. Materiały konferencyjne, wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1995.

 

2. Dług publiczny jako jeden z fundamentalnych czynników oddziałujących na funkcjonowanie współczesnych gospodarek rynkowych, współautor A. Szymańska i G. Pawłowski, w: Polityka gospodarcza w teorii i praktyce. Materiały konferencyjne, wyd. SGH, Warszawa 1996.

 

3. Redystrybucja produktu krajowego w Polsce a efektywność funkcjonowania gospodarki, współautor G. Pawłowski, w: Polityka gospodarcza w teorii i praktyce. Materiały konferencyjne, wyd. SGH, Warszawa 1997.

 

4. Udział sektora prywatnego w budowie infrastruktury transportowej, "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny", 1/1997, Poznań.

 

5. Zadłużenie publiczne we współczesnych gospodarkach rynkowych, "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny", 2/1997, Poznań.

 

6. Możliwości realizacji współczesnej polityki regionalnej w Polsce, współautor G. Pawłowski, Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 2-3/1998, Poznań.

 

7. Znaczenie polityki regionalnej w systemie gospodarki rynkowej, w: Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z UE. Materiały konferencyjne, wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1999.

 

8. Zasady zarządzania i dysponowania środkami finansowymi w wymiarze polityki regionalnej, w: Konkurencyjność gospodarcza regionu w warunkach nowego ustroju terytorialno-administracyjnego, pod red. W. Kosiedowskiego, wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000.

 

9. Zadłużenie publiczne we współczesnych gospodarkach rynkowych, współautor G. Pawłowski, w: Polityka gospodarcza, pod red. H. Ćwiklińskiego, wyd. UG, wydanie II, Gdańsk 1997.

 

10. Zadłużenie publiczne w Polsce i we współczesnych gospodarkach rynkowych, współautor G. Pawłowski, w: Sektor publiczny a gospodarka w dobie transformacji systemowej, pod red. G. Szczodrowskiego, wyd. UG, Gdańsk 1999.

 

11. Polityka wydatków publicznych w Polsce, w: Sektor publiczny a gospodarka w dobie transformacji systemowej, pod red. G. Szczodrowskiego, wyd. UG, Gdańsk 1999.

 

12. Dochody budżetowe w Polsce lat dziewięćdziesiątych, w: Polityka gospodarcza nr 4, wyd. SGH, Warszawa 2000.

 

13. W kierunku gospodarki, "Riposta" 1/2000.

 

14. Zadłużenie publiczne we współczesnych gospodarkach rynkowych, współautor G. Pawłowski, w: Polityka gospodarcza, pod red. H. Ćwiklińskiego, wyd. UG, wydanie III, Gdańsk 2000.

 

15. Conditions of an Effective Regional Policy in the Post-Communist Countries (the Polish Example), w: Regional Transitions, European Regions and the Challenges of Development, Integration and Enlargement, wyd. RSA i UG, 2001.

 

16. Polityka fiskalno-budżetowa w okresie transformacji polskiego systemu gospodarczego, w: Transformacja gospodarcza a sektor publiczny, pod red. G. Szczodrowskiego, wyd. UG, Gdańsk 2002.

 

17. Wpływ transformacji systemowej na politykę regionalną w Polsce, w: Transformacja gospodarcza a sektor publiczny, pod red. G. Szczodrowskiego, wyd. UG, Gdańsk 2002.

 

18. Polityka regionalna w UE - wskazania dla Polski, w: Polityka gospodarcza nr 7-8, czerwiec - grudzień 2003, SGH Warszawa 2003.

 

19. Restrukturyzacja funkcji gospodarczych Regionu Pomorskiego, w: Regiony nadmorskie Polski w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 1, Gdańsk 2003.

 

20. Polska - jedyny kraj Unii Europejskiej bez uporządkowanego problemu reprywatyzacji, w Polityka i rozwój gospodarczy Polski w UE, ocena i perspektywy, pod red. S. Pangsy - Kania i G. Szczodrowskiego, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2005. ISBN 83-89786-29-X.

 

21. Zadłużenie publiczne we współczesnych gospodarkach rynkowych, współautor G. Pawłowski, w: Polityka gospodarcza, pod red. H. Ćwiklińskiego, wyd. UG, wydanie IV, Gdańsk 2004.

 

22. Znaczenie kontraktów wojewódzkich w polityce rozwoju regionalnego, w: Transformacja polskiej gospodarki, ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych, pod red. H. Ćwiklińskiego, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2005, ISBN 83 -89786 - 35 - 4.

 

23. Proces transformacji systemowej w Serbii, w: Polityka gospodarcza nr 12, grudzień 2005, SGH, Warszawa 2005, ISSN 1508 - 6453.

 

24. Reprywatyzacja - niedokończony proces przekształceń struktury własnościowej, w: "Problemy transformacji ustrojowej gospodarki polskiej" pod red. W. Balickiego i A. Małeckiego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", nr 18/2005, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

 

25. Ocena funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, w: "Polityka gospodarcza" nr 14, grudzień 2006, SGH, Warszawa 2006.

 

26. Bieguny wzrostu jako koncepcja rozwoju, "Pomorski Przegląd Gospodarczy" nr 4/2007 (33), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

 

27. Czynniki określające konkurencyjność regionalną, w: Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego, WHSZ w Słupsku, 2007.

 

28. Czynniki ograniczające rozwój regionalny i lokalny, w: "Polityka gospodarcza" nr 15 - 16, SGH, Warszawa 2008.

 

29. Realizacja ZPORR w województwie pomorskim, współautor J. Kempa, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, pod red. R. Brola, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 3, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.

 

30. Uwarunkowania i ocena działalności specjalnych stref ekonomicznych, w:       "Europa Regionum" 2007, pod red. S. Rejterskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

 

31. Znaczenie teorii rozwoju regionalnego dla polityki regionalnej, w: Problemy rozwoju regionalnego w teorii i praktyce, pod red. A. Szredera, Wydawnictwo WSHSZ, Słupsk 2008.

 

32. Kształtowanie konkurencyjności regionalnej (przykład województwa pomorskiego), współautor J. Kempa, w: Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze nr 17, pod red. M. Klamut, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.

 

33. Konieczność uporządkowania praw własności w Polsce przez reprywatyzację, w: Tworzenie i realizacja polityki społeczno - ekonomicznej w Polsce, tom I, pod red. E. Kryńskiej, Wyd. UŁ, Łódź 2008.

 

34. Proces metropolizacji Trójmiasta, w: "Polityka Gospodarcza" nr 17-18, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.

 

35. Rola partnerstwa publiczno - prywatnego w finansowaniu zadań samorządów terytorialnych (przykład inwestycji realizowanej przez Sopot), w: Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, współautor J. Kempa "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą" nr 30, pod red. W. Bojara i E. Urbańczyka, Wyd. BEL Studio, Bydgoszcz 2010.

 

36. Kreowanie regionalnej i lokalnej polityki gospodarczej na podstawie teorii i koncepcji rozwoju terytorialnego, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7326-750-3 (monografia).

 

37. Prowadzenie polityki regionalnej wspierającej przedsiębiorczość prywatną, w: Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego, "Zeszyty Naukowe" nr 582, "Ekonomiczne problemy usług" nr 48, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, ISSN 1640-6818.

 

38. Klastry i uwarunkowania ich funkcjonowania w Polsce, w: Współczesne modele biznesu, diagnoza i perspektywy, pod red. P. Antonowicza, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011, ISBN 978-83-7531-150-1.

 

39. Reguły oraz znaczenia partnerstwa publiczno - prywatnego dla funkcjonowania przedsiębiorstw, [w] "Zarządzanie i Finanse" Nr 1, część 3, marzec 2012, s. 33 - 48, ISSN 2084 - 5189.

 

40. Rozwiązywanie problemów ekonomicznych w ramach polityki gospodarczej, [w:] Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na początku XXI wieku, pod red. H. Ćwiklińskiego, Wyd. UG, Gdańsk 2012, s. 137 - 166, ISBN 978 - 83 - 7865 - 021 - 8.

 

41. Wpływ kryzysu finansowego na funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych (oddziaływanie na otoczenie lokalne), [w:] Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu, Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu,pod red. J. Stacharskiej - Targosz i J. Szostaka,Nr 35/2011, s. 211 - 224, ISSN 1426 - 9724.

 

42. Wskaźniki polityki budżetowej państw UE wobec Paktu Stabilności i wzrostu oraz wpływ na PKB per capita, współautor L. Neumann, [w:] "Polityka Gospodarcza" nr 22, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa, Warszawa 2014, s. 69 - 89, ISSN 1508-6453.

43. Różnice kulturowe wobec wzrostu gospodarczego (ze szczególnym uwzględnieniem przykładów państw UE), [w:] "Polityka Gospodarcza" nr 22, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa, Warszawa 2014, s. 91 - 117, ISSN 1508-6453.

44. Historia, warianty oraz praktyka partnerstwa publiczno - prywatnego, [w:] Partnerstwo publiczno - prywatne, wybrane zagadnienia, pod red. G. Wrzeszcz - Kamińskiej i I. Ścibiorskiej - Kowalczyk, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 8 - 24, ISBN 978-83-62804-05-4.

45. Charakterystyka funkcjonowania partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce, [w:] Partnerstwo publiczno - prywatne w teorii i praktyce, pod red. G. Wrzeszcz - Kamińskiej i I. Ścibiorskiej - Kowalczyk, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 55 - 70, ISBN 978-83-62804-04-7.

46. Creating an Effective Cohesion Policy in the Context of Europe 2020, [w:] Challenges for the New Cohesion Policy 2014-2020, Abstract Book, Publications Office of the EU, Luxembourg 2015, s. 40, ISBN 978-92-79-45233-8, PDF: ISBN 978-92-79-45232-1, artykuł dostępny na stronie Regional Studies Association.

47. Oddziaływanie polityki fiskalno - budżetowej na wzrost gospodarczy w UE, [w:] Rynki finansowe a gospodarka realna - aktualne wyzwania, pod red. M. Kalinowskiego i M. Pronobisa, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom 39, Warszawa 2015, s. 47 - 64, ISSN 1899-9867.

48. Sytuacja w finansach publicznych i na rachunku obrotów bieżących wobec tempa wzrostu gospodarczego w UE, [w:] Niskoemisyjność we współczesnej polityce gospodarczej, pod red. K. Pająka, M. Urbaniaka i S. Zwierzchlewskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015, s.108 - 134, ISBN 978-83-8019-206-5.

49. Potencjał rozwojowy metropolii - szanse i zagrożenia, [w:] Niskoemisyjność we współczesnej polityce gospodarczej, pod red. K. Pająka, M. Urbaniaka i S. Zwierzchlewskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 81 - 95, ISBN 978-83-8019-206-5.

50. Kontynentalne zróżnicowania rozwojowe na początku XXI wieku, [w:] Rynki Finansowe, inwestycje, polityka gospodarcza - nowe wyzwania i możliwości, pod red. R. Gmińskiej, Prace Naukowe WSB w Gdańsku, Tom 47, Warszawa 2016, s. 135 - 147, ISSN 1899-9867.

51. Poziom niezależności finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce wobec modelu federalnego, [w:] 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce - bilans doświadczeń, pod red. S. Michałowskiego, M. Sidor, J. Wasil, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2016, s. 487 - 504.


Inne

 

  Informator - Wydział Ekonomiczny, praca zespołowa pod kierunkiem K. Misztala, wyd. UG, Gdańsk 1997.

 

Współrecenzent - Stare problemy oczami młodych ekonomistów, pod red. T. Bleksa i M. Gronkiewicz, Fundacja Rozwoju UG, Sopot 2010, ISBN 978-83-7531-119-8.

 

Zainteresowania
 • Regionalna i lokalna polityka gospodarcza
 • Polityka monetarna
 • Polityka fiskalno - budżetowa
 • Miejsce sektora publicznego w gospodarce rynkowej
 • Transformacja systemu gospodarczego w Polsce i innych krajach postkomunistycznych
Inne
 • Ukończony Kurs Kierowników Projektów Europejskich przeprowadzony przez Agencję Rozwoju Pomorza (2002/2003)
 • Magister Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku na kierunku wychowanie fizyczne (2006-2008)
 • Zainteresowania: muzyka rockowa i bluesowa, sport, kino, teatr, literatura