dr hab. Leszek Czerwonka, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58-523-1305
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
122
Inne funkcje:

kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich

Kariera
 • Od 2016 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2015 - stopień naukowy doktora habilitowanego (tytuł osiągnięcia: "Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw")
 • Od 2007 adiunkt w Katedrze Mikroekonomii na Wydziale Ekonomicznym UG
 • 2006 - stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska: "Koncentracja na rynku hurtowej dystrybucji farmaceutycznej. Ujęcie modelowe")
 • 2001-2006 asystent w Katedrze Mikroekonomii na Wydziale Ekonomicznym UG
 • 1996-2001 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiczny, specjalność: Integracja Europejska
Publikacje

I. Publikacje

 1. L. Czerwonka (2018), Zarządzanie finansami. Wprowadzenie, przykłady i zadania, C.H. Beck, Warszawa, ISBN 978-83-812-8142-3.
 2. J. Jaworski, L. Czerwonka (2017), Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. Sektor usług, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, vol. 51, z. 4, s. 133-142, ISSN 0459-9586.
 3. L. Czerwonka, J. Jaworski (2017), Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw. Przegląd literatury,Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 478, s. 91-98, ISSN 1899-3192.
 4. L. Czerwonka (2017), Struktura kapitału polskich spółek w świetle wybranych teorii, Współczesna Gospodarka, vol. 8, nr 1, s. 51-63, ISSN 2082-677X
 5. L. Czerwonka (2015), Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ss. 206
 6. E. Babula, L. Czerwonka (red.) (2015), Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu/Mathematical applications in economics and management, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ss. 258, ISBN 978-83-7865-340-0
 7. A. Blajer-Gołębiewska, L. Czerwonka (red. nauk.) (2014), Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, ss. 176, ISBN 978-83-7865-178-9
 8. L. Czerwonka, J. Jaworski (2014), Źródła finansowania inwestycji w wartości niematerialne i prawne podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 2001-2010, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 43, s. [65]-75, ISSN 1643-7772
 9. L. Czerwonka, J. Jaworski (2014), Inwestycje polskich podmiotów gospodarczych w środki trwałe i źródła ich finansowania w latach 2001-2010, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 67, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 279-293; www.wneiz.pl/frfu; ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842
 10. L. Czerwonka, Corporate Investment and Asset Sales in the Period of Increasing Uncertainty, Journal of Accounting, Finance and Economics, July 2014 Volume 4 Number 1, s. 18-26, ISSN: 1838-3459(Print) and 2200-7970(Online)
 11. Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu / pod red. Anny Blajer-Gołębiewskiej i Leszka Czerwonki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, ISBN: 978-83-7865-178-9
 12. E. Babula, A. Blajer-Gołębiewska, M. Brycz, L. Czerwonka, T. Kamińska, M. Zielenkiewicz, Struktura sfery realnej gospodarek narodowych w UE a poziom dobrobytu : raport z badań zrealizowanych w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS4/04718 / red. nauk. Małgorzata Zielenkiewicz, Katedra Mikroekonomii. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2013
 13. M. Brycz, L. Czerwonka, Koncepcja możliwości Amartyi Kumar Sena a dobrobyt w Unii Europejskiej, Przegląd Zachodniopomorski, 2013, R. 28, z. 3, vol. 2, s. 67-81, ISSN: 0552-4245
 14. L. Czerwonka, Struktura podmiotowa rynków a dobrobyt, s. 93-125
  [w:] 
  Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej / pod red. Elżbiety Babuli, Teresy Kamińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2013, ISBN: 978-83-7865-140-6

 15. L. Czerwonka, Determinants of the Choice of Tangible Fixed Assets, Depending on the Type of Activity, Journal of International Studies, Vol. 6, No. 2, 2013, s. , ISSN 2071-8330
 16. L. Czerwonka, Exchange ratio determination and shareholders’ wealth for mergers of companies at Warsaw Stock Exchange, Actual Problems of Economics, No. 8, 2013, s. 497-506, ISSN 1993-6788
 17. L. Czerwonka, J. Jaworski, Działalność inwestycyjna podmiotów gospodarczych w Polsce i źródła jej finansowania w latach 2001-2010, [w:] Zarządzanie Finansami. Mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji, red. nauk. D. Zarzecki, Czas na Pieniądz, Zeszyty Naukowe nr 760, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 59, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013, s. 465-480, ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842
 18. L. Czerwonka, Takeovers as a way of investing versus dividend payments on the Warsaw Stock Exchange, Journal of International Studies, Vol. 5, No. 1, 2012, s. 70-76, ISSN 2071-8330
 19. L. Czerwonka, M. Brycz, Degree of competition in the European Union and welfare measured by GDP per capita and HDI, Actual Problems of Economics, No. 10, Vol. 2., 2012, s. 63-71, ISSN 1993-6788
 20. A. Blajer-Gołębiewska, L. Czerwonka, Corporate Governance and Propensity to Share Information: The Long-Run Effect, Corporate Ownership and Control, Vol. 10 Issue 1, 2012, Continued - 4, s. 399-407
 21. T. Kamińska, L. Czerwonka, Evolution of Enterprises’ Size Regarding Employment in the European Union Countries, Transformations in Business & Economics, Vol. 11 No. 2A (26A), 2012, s. 451-464
 22. L. Czerwonka, Ocena spółek w kontekście możliwości zastosowania modeli zdyskontowanych dywidend [w:] Zarządzanie Finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. nauk. D. Zarzecki, Czas na Pieniądz, Zeszyty Naukowe nr 690, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 51, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, s. 519-528, ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842
 23. A. Blajer-Gołębiewska, L. Czerwonka, Long-Run IPO Overpricing: Evidence from the Warsaw Stock Exchange, World Journal of Social Sciences, vol. 2. no. 1. January 2012, s. 34-44.
 24. L. Czerwonka, Dividends and M&A transactions financing,
  [w:]  Financial management of firms and financial institutions. Conference proceedings from 8th international scientific conference, ed. D.
  Dluhošová, Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava, Czech Republic, Ostrava 2011, s. 59-68, ISBN 978-80-248-2494-9
 25. L. Czerwonka, Announcement of the exchange ratio of the merging companies - impact on the acquiring firms, Scientific Annals of the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi - Economic Sciences Section, Vol. 58, 2011, s. 83-90, ISSN 0379-7864.
 26. L. Czerwonka, Investors’ Reaction to Merger Announcements on the Polish Stock Market, [w:] Macro and Microeconomic Problems in Theory and Practice, sci. ed. K. Włodarczyk-Śpiewak, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2011, s. 106-118, ISBN 978-83-751833-7-5.
 27. A. Blajer-Gołębiewska, L. Czerwonka, The impact of IPO’s in crisis condition on companies’ performances : evidence from the Polish stock exchange,
  [w:] Selected issues of decision-making by economic entities, sci. ed. Tomasz Bernat, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 103-118, ISBN 978-83-7241-835-7
 28. L. Czerwonka, Motywy działania menedżerów spółek przejmujących a ryzyko,
  [w:] Ryzyko przedsięwzięć gospodarczych, red. J. Winiarski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 93-108, ISBN 978-83-7531-245-4
 29. L. Czerwonka, Przejęcia jako metoda wzrostu przedsiębiorstw - motywy a skutki,
  [w:] Polityka gospodarcza i finanse w teorii i praktyce, red. nauk. Andrzej Poszewiecki oraz Grzegorz Szczodrowski, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2011, s. 190-202, ISBN 978-83-60653-21-0
 30. L. Czerwonka, Wykorzystanie modelu 5 sił Portera w analizie branży na przykładzie hurtowego rynku farmaceutycznego w Polsce,
  [w:] Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy współczesnej gospodarki, red. nauk. Jacek Jaworski, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom 9/2011, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, ISSN 1899-9867, s. 177-186, CeDeWu, Warszawa 2011, ISBN 978-83-61712-56-5, ISBN 978-83-7556-384-9
 31. L. Czerwonka, Wezwania do sprzedaży akcji - ceny wezwań a nadzwyczajne stopy zwrotu
  [w:] Zarządzanie Finansami, Współczesne wyzwania teorii i praktyki, red. nauk. D. Zarzecki, Czas na Pieniądz, Zeszyty Naukowe nr 640, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 38, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 559-568, ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842
 32. L. Czerwonka, Wpływ fuzji przedsiębiorstw na ich wartość, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4 (723)/2010, s. 31-37, ISSN 0860-6846
 33. L. Czerwonka, Wpływ wezwań do sprzedaży akcji na stopę zwrotu z akcji spółek objętych ofertą przejęcia
  [w:] Problemy gospodarowania w Polsce, pod red. nauk. D. Kopycińskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 193-205 (rozdz. 15), ISBN 978-83-62355-73-0
 34. L. Czerwonka, Mathematical Models of Mergers: Conditions of Application and Conclusions
  [w:] Market Concentration and Economy, Series of Monographs, Vol. 7, Macro & Microeconomics Case Studies, pod red. T. Bernata, Publishing House Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2010, s. 206-219, ISBN 978-83-62355-41-9
 35. L. Czerwonka, Wpływ zainicjowania wypłaty dywidendy na cenę akcji spółki
  [w:] Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji, pod red. nauk. E. Urbańczyka, Zeszyty Naukowe nr 634, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 34, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 67-85, ISSN 1640-2751
 36. L. Czerwonka, Długookresowy wpływ połączeń przedsiębiorstw na wartość spółek przejmujących, Przegląd Organizacji, Nr 10/2010, s. 33-36, ISSN-0137-7221
 37. L. Czerwonka, Nadmierne obroty giełdowe jako skutek zbyt dużej pewności siebie inwestorów
  [w:] Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Behawioralny wymiar przedsiębiorczości, pod red. P. Kulawczuka, A. Poszewieckiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 52-62, ISBN 978-83-7531-094-8.
 38. L. Czerwonka, Ryzyko spadku wartości spółki w wyniku podjęcia próby przejęcia
  [w:] Ryzyko - teoria i praktyka, pod red. O. Dębickiej, J. Winiarskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 51-59, ISBN 978-83-7531-079-5.
 39. L. Czerwonka, Wypłata dywidendy a wartość przedsiębiorstwa, Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy, Nr 3/2010, s. 19-26, ISSN 1506-7513.
 40. L. Czerwonka, Model Cournota - charakterystyki i możliwości zastosowania, Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy, Nr 1/2010, s. 174-186, ISSN 1506-7513.
 41. L. Czerwonka, Changes in share prices as a response to earnings forecasts regarding future real profits, Scientific Annals of the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi - Economic Sciences Section, Vol. 56, 2009, s. 81-90, ISSN 0379-7864.
 42. L. Czerwonka, Połączenia przedsiębiorstw w ramach modeli oligopolu, Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy, Nr 4/2009, s. 159-167, ISSN 1506-7513.
 43. L. Czerwonka, Wzrost wartości przedsiębiorstwa a aktywność w obszarze fuzji i przejęć
  [w:] Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, pod red. D. Kopycińskiej, PrintGroup, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 156-167, ISBN 978-83-62355-02-0.
 44. L. Czerwonka, Matematyczne modele połączeń przedsiębiorstw uwzględniające czynniki menedżerskie, Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy, Nr 3/2009, s. 81-88, ISSN 1506-7513.
 45. L. Czerwonka, Stosowanie tradycyjnych, neoklasycznych, modeli przedsiębiorstwa a niepewność i ryzyko
  [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach spowolnienia gospodarczego, vol. 1, pod red. O. Dębickiej, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowskiego, J. Winiarskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 259-266, ISSN 2080-9425.
 46. L. Czerwonka, Wartość spółki w okresie spadku cen akcji
  [w:] Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego, pod red. L. Pawłowicza, M. Czerwińskiej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 3/1/2009, Sopot 2009, s. 471-481, ISSN 1732-1565.
 47. L. Czerwonka, Matematyczne modele fuzji endogenicznych, Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy, Nr 2/2009, s. 181-189, ISSN 1506-7513.
 48. L. Czerwonka, Matematyczne modele fuzji jako narzędzie analizy stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia połączeń przedsiębiorstw
  [w:] Konkurencyjność podmiotów rynkowych, pod red. D. Kopycińskiej, PRINT GROUP, Katedra Mikroekonomii Uniw. Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 85-94, ISBN 978-83-60903-61-2.
 49. L. Czerwonka, Wpływ struktury przedsiębiorstwa na opłacalność fuzji - analiza modeli matematycznych
  [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, pod red. O. Dębickiej, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowskiego, J. Winiarskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 282-289, ISBN 978-83-7531-062-7.
 50. L. Czerwonka, Koncentracja a zmiana dobrobytu społecznego, Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy, Nr 2/2008, s. 135-141, ISSN 1506-7513.
 51. L. Czerwonka, Analiza opłacalności połączeń przedsiębiorstw, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Nr 2/2008 , s. 47-52, ISSN 1896-656X.
 52. L. Czerwonka, Zastosowanie matematycznych modeli fuzji egzogenicznych, Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy, Nr 1/2008, s. 133-140, ISSN 1506-7513.
 53. L. Czerwonka, Analiza skutków połączeń hurtowni farmaceutycznych w Polsce w świetle wybranych modeli dobrobytu społecznego
  [w:] Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, pod red. D. Kopycińskiej, Katedra Mikroekonomii Uniw. Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 165-175, ISBN 978-83-60903-44-5.
 54. L. Czerwonka, Wrogie przejęcia jako sposób poprawy efektywności rynku kontroli nad przedsiębiorstwami, Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy, Nr 3/2007, s. 106-112, ISSN 1506-7513.
 55. L. Czerwonka, Menedżerskie motywy połączeń a efektywność przedsiębiorstw, Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy, Nr 1/2007, s. 62-73, ISSN 1506-7513.
 56. L. Czerwonka, Szkolenia jako czynnik kreacji wiedzy w przedsiębiorstwie - ujęcie modelowe
  [w:] Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, pod red. T. Kamińskiej, J. Frycy, B. Majeckiej, Wydawnictwo Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 138-145, ISBN 978-83-7326-426-7.
 57. L. Czerwonka, Model przedsiębiorstwa szkolącego pracowników
  [w:] Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, pod red. D. Kopycińskiej, Print Group, Szczecin 2006, s. 140-147, ISBN 83-60065-71-3.
 58. A. Blajer-Gołębiewska, L. Czerwonka, E. Pankau, M. Zielenkiewicz, Ekonomia matematyczna w zadaniach, pod red. T. Kamińskiej, Wydawnictwo Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 2006, ISBN 83-7326-346-2.
 59. L. Czerwonka, E. Pankau, Zastosowanie wskaźników koncentracji rynku do oceny koncentracji kapitału w gospodarce światowej
  [w:] Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, pod red. D. Kopycińskiej, Wyd. Katedra Mikroekonomii Uniw. Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 291-297, ISBN 83-917487-6-6.
 60. L. Czerwonka, Ochrona konkurencji. Dostosowania Polski do rozwiązań Unii Europejskiej
  [w:] Nieefektywność rynku. Teoria i praktyka, pod red. T. Kamińskiej i T. Kątowskiego, Wydawnictwo Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 2003, s.180-196, ISBN 83-7326-159-1.
 61. T. Kątowski, L. Czerwonka, Homo oeconomicus w ujęciu matematycznym, Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy, Nr 1/2003, s. 48-54, ISSN 1506-7513.
 62. L. Czerwonka, T. Kątowski, Strata ekonomiczna. Propozycja ujęcia alternatywnego, Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy, Nr 2/2002, s. 102-111, ISSN 1506-7513.

II. Wystąpienia na konferencjach

 1. 11th International Scientific Conference "Financial Management of Firms and Financial Institutions", 6-7 September 2017, Ostrava, the Czech Republic, Organizator konferencji: Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava, Faculty of Economics, Department of Finance
  Referat: Leszek Czerwonka, Jacek Jaworski, Capital Structure Determinants of Industrial Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
 2. XV Międzynarodowa Naukowa Konferencja Zarządzanie finansami, Kołobrzeg, Polska, 2-4 kwietnia 2014, ORGANIZATOR KONFERENCJI: Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
  Referat:
  Jacek Jaworski, Leszek CzerwonkaInwestycje polskich podmiotów gospodarczych w środki trwałe i źródła ich finansowania w latach 2001-2010
 3. XI Ogólnopolskie Warsztaty Ekonomiczne "Metodyka współczesnych badań ekonomicznych", Hel, 25-27 września 2013 r.
  Referat: Leszek Czerwonka, Ocena wpływu wezwań do sprzedaży akcji na wartość przedsiębiorstw za pomocą skumulowanej nadzwyczajnej stopy zwrotu (CAR) 
 4. Konferencja "Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej", Sopot, 24 września 2013 r.
  Referat: Leszek Czerwonka, Analiza stopnia koncentracji w krajach Unii Europejskiej
 5. Annual Paris Business and Social Science Research Conference "Research For Advancement", Paris, France, 4-5 July 2013 r.
  Referat: Leszek Czerwonka, Corporate Investment and Asset Sales in Financially Constrained Firms in the Period of Increasing Uncertainty 
 6. Konferencja Naukowa X Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii, Międzyzdroje, 3-5 czerwca 2013 r.
  Referat: Marcin Brycz, Leszek Czerwonka, Koncepcja możliwości A. Sena a dobrobyt w Unii Europejskiej
 7. XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA, "ZARZĄDZANIE FINANSAMI", Kołobrzeg, 17-19 kwietnia 2013 r.
  Referat: Jacek Jaworski, Leszek Czerwonka, Działalność inwestycyjna podmiotów gospodarczych w Polsce i źródła jej finansowania w latach 2001-2010
 8. X Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne "Metodyka współczesnych badań ekonomicznych", Borne Sulinowo, 3-5 października 2012r., Organizatorzy: Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Gdański; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński
  Referat: Leszek Czerwonka, Skumulowana nadzwyczajna stopa zwrotu (CAR) jako narzędzie stosowane w analizie zdarzeń (event study)
 9. International conference "Corporate Governance and Regulation: Outlining New Horizons for Theory and Practice",  Pisa, September 19, 2012, Organizator: University of Pisa
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Leszek Czerwonka, Corporate Governance and Propensity to Share Information: The Long-Run Effect
 10. Konferencja Naukowa IX Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii. Ekonomiczne Wyzwania XXI wieku. Polska-Unia Europejska-Świat, Międzyzdroje, 4-6 czerwca 2012 r.
  Referat: Leszek Czerwonka, Marcin Brycz, Stopień konkurencji w krajach Unii Europejskiej a dobrobyt wyrażony wskaźnikami PKB per capita oraz HDI
 11. XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA, "ZARZĄDZANIE FINANSAMI - Upowszechnianie i transfer wyników badań", Kołobrzeg, 18-20 kwietnia 2012 r.
  Referat: Leszek Czerwonka, Ocena spółek w kontekście możliwości zastosowania modeli zdyskontowanych dywidend
 12. IV Konferencja Naukowa InfoGlobMar 2011, Sopot, 13 października 2011 r.
  Referat: Leszek Czerwonka, Redukcja ryzyka jako motyw działania menedżerów i jego wpływ na zmianę bogactwa właścicieli
 13. 8th International Scientific Conference "Financial management of firms and financial institutions", Ostrava, Czech Republic, 6-7.09.2011 r.
  Referat: Leszek Czerwonka, Dividends and M&A transactions financing
 14. 6th Annual London Business Research Conference "Research for Advancement", London, UK, 11-12 July 2011,
  Referat: Anna Blajer Gołębiewska, Leszek Czerwonka, Long-Run IPO Overpricing: Evidence from the Warsaw Stock Exchange
 15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa VIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat", Międzyzdroje, 5-8.06.2011 r.
  Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Leszek Czerwonka, The impact of IPO’s in crisis condition on companies’ performances : evidence from the Polish stock exchange
 16. 12 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA, "ZARZĄDZANIE FINANSAMI - Doświadczenia i
  perspektywy globalizacji", Kołobrzeg, 13-15 kwietnia 2011 r.
  Referat: Leszek Czerwonka, Wezwania do sprzedaży akcji - ceny wezwań a nadzwyczajne stopy zwrotu
 17. Krajowa Konferencja Ekonomii Behawioralnej "Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości", Sopot, 19 października 2010 r.
  Referat: Leszek Czerwonka, Nadmierne obroty giełdowe jako skutek zbyt dużej pewności siebie inwestorów
 18. III Konferencja Naukowa InfoGlobMar’10, Sopot, 14-15 października 2010 r.
  Referat: Leszek Czerwonka, Ryzyko spadku wartości spółki w wyniku podjęcia próby przejęcia
 19. The 8th Kulice’s International Economics Workshop "Theoretical and practical issues on concentrated markets in Poland and in the World", Kulice, 27-29.09.2010 r.
  Referat: Leszek Czerwonka, Investors’ reaction to merger announcements on the Polish stock market
 20. XVI Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów "Wolność ekonomiczna, rozwój, wybór publiczny", Sopot, 6-8 września 2010 r.
  Referat: Leszek Czerwonka, Przejęcia jako metoda wzrostu przedsiębiorstw - motywy i skutki
 21. X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA", Międzyzdroje, 17-19 VI 2010
  Referat: Leszek Czerwonka, Wpływ zainicjowania wypłaty dywidendy na cenę akcji spółki
 22. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA VII OGÓLNOPOLSKI ZJAZD KATEDR EKONOMII "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska-Unia Europejska-Świat / Economics Challenge of XXI Century. Poland - European Union - World", Międzyzdroje, 7-9.06.2010 r.
  Referat: Leszek Czerwonka, Wpływ wezwań do sprzedaży akcji na stopę zwrotu z akcji spółek objętych ofertą przejęcia
 23. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym" INFOGLOB’09, Sopot, 15-16.10.2009 r.
  Referat: Leszek Czerwonka, Stosowanie tradycyjnych, neoklasycznych, modeli przedsiębiorstwa a niepewność i ryzyko
 24. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym" Sopot, 23-24.10.2008 r.
  Referat: Leszek Czerwonka, Wpływ struktury przedsiębiorstwa na opłacalność fuzji - analiza modeli matematycznych
 25. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA IV OGÓLNOPOLSKI ZJAZD KATEDR EKONOMII "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska-Unia Europejska-Świat / Economics Challenge of XXI Century. Poland - European Union - World", Międzyzdroje, 4-6.06.2007 r.
  Referat: Leszek Czerwonka, Wpływ połączeń przedsiębiorstw na dobrobyt społeczny na przykładzie branży hurtowej dystrybucji farmaceutycznej.
 26. ZJAZD KATEDR EKONOMII "Ekonomia u progu XXI wieku", Międzyzdroje, 7-9.06.2004r.
  Referat: Leszek Czerwonka, Elżbieta Pankau, Zastosowanie wskaźników koncentracji rynku do oceny koncentracji kapitału w gospodarce światowej.
 27. Transformacja-Integracja-Globalizacja-konferencja naukowa w Krakowie 15-16 maja 2003 r.
  Referat: Elżbieta Pankau, Leszek Czerwonka, Koncentracja kapitału i jej implikacje dla współczesnej gospodarki światowej.

III. Udział w konferencjach

 1. XV Kulickie Warsztaty Ekonomiczne, 12-14 września 2017 r., Kulice, organizator: Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński
 2. XIV Ogólnopolskie Warsztaty Ekonomiczne "Metodyka współczesnych badań ekonomicznych", 21-23 września 2016, Puck, organizator konferencji: Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Gdański, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński
 3. XIII Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne, Będlewo, 23-25.09.2015r., Organizatorzy: Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Mikroekonomii; Uniwersytet Szczeciński; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Gdański.
 4. Konferencja Naukowa XII Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii, Międzyzdroje, 8-10 czerwca 2015r.
 5. XII Warsztaty Ekonomiczne "Metodologia badań w ekonomii eksperymentalnej", Małkocin, 22-24.09.2014 r. Organizator: Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński
 6. After-Work Dialogue at NERA on "Recent Economic Themes and Trends in European Merger Control", Dr. Mark Williams, London, England, 7 December 2010, Hosted By: NERA Economic Consulting - udział w seminarium
 7. NERA-STICERD Industrial Organisation Seminar: "The Evolution of Brand Preferences: Evidence from Consumer Migration", Jean-Pierre H. Dubé (University of Chicago and NBER) , joint with Bart J. Bronnenberg, CentER, Tilburg University and Matthew Gentzkow, University of Chicago and NBER; The London School of Economics and Political Science, The Suntory and Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines, London, England, 06 December 2010 - udział w seminarium
 8. The 7th Kulice’s International Economics Workshop, Kulice, 09.2009 r.
 9. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD KATEDR EKONOMII "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska-Unia Europejska-Świat / Economics Challenge of XXI Century. Poland - European Union - World", Międzyzdroje, 06.2008 r.
 10. II Konferencja Naukowa "Modelowanie i Prognozowanie Gospodarki Narodowej", Jastrzębia Góra, 28-31.05.2007 r.
 11. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA II OGÓLNOPOLSKI ZJAZD KATEDR EKONOMII "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska-Unia Europejska-Świat / Economics Challenge of XXI Century. Poland - European Union - World", Międzyzdroje, 06.2005 r.

IV. Projekty naukowe

 1. 2013 - Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/B/HS4/04210: Behawioralne aspekty oddziaływania niepewności na decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwach  - kierownik projektu
 2. 2011 - Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS4/04718: Struktura sfery realnej gospodarek narodowych w UE a poziom dobrobytu - główny wykonawca
 3. 2011 - Projekty Służące Rozwojowi Młodych Naukowców 2011, WEUG/538-3440-0530-1: Fuzje i przejęcia a maksymalizacja zysku- kierownik projektu
 4.  2010 - Badania własne BW / 3440-5-0362-0:  Wpływ wezwań do sprzedaży akcji na wycenę spółek - kierownik projektu
 5. 2006 - Badania własne BW/3440-5-0105-6: Koncentracja na rynku hurtowej dystrybucji farmaceutycznej. Ujęcie modelowe - kierownik projektu 


 

Zainteresowania
 • Efektywność działań z zakresu zarządzania finansami
 • Matematyczne modele fuzji przedsiębiorstw 
 • Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw
 • Koncentracja w kontekście dobrobytu społecznego
Inne
 • 2021 - Nagroda Rektora Zespołowa Stopnia Pierwszego za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne związane z popularyzacją wiedzy ekonomicznej
 • 2020 - Nagroda Rektora Indywidualna Stopnia Drugiego za osiągnięcia naukowe
 • 2017 - Egzamin ACCA F5 Performance Management - udział w programie ACCA "Exams for Academics"
 • 2016 - Nagroda Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego za zdobycie I miejsca w kategorii najlepsza książka dydaktyczna za książkę Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu / Mathematical applications in economics and management
 • 2016 - Nagroda Rektora Indywidualna Stopnia Pierwszego za osiągnięcia naukowe
 • 2015 - Egzamin ACCA F9 Financial Management  - najlepszy wynik w Polsce dotychczas wśród wszystkich wykładowców akademickich biorących udział w programie ACCA Academics Sitting Exams (December 2015) 
 • 2008 - Nagroda Rektora Zespołowa Stopnia Pierwszego za osiągnięcia naukowe za monografię: "Efektywność gospodarki opartej na wiedzy"
 • 2006 - Wyróżnienie Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego za pracę doktorską "Koncentracja na rynku hurtowej dystrybucji farmaceutycznej. Ujęcie modelowe"
 • 2004 - Nagroda Rektora Zespołowa Stopnia Pierwszego za osiągnięcia naukowe za monografię: "Nieefektywność rynku. Teoria i praktyka"