Konkurs na stanowisko adiunkta

Opublikowano 22 czerwca 2023 roku

Dziekan Wydziału Ekonomicznego, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników badawczych w Centrum Badań nad Odpowiedzialnością Korporacyjną na Wydziale Ekonomicznym.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 23 lipca 2023 roku

FORMA SKŁADANIA OFERT: e-mail

WARUNKI ZATRUDNIENIA:    

 • zatrudnienie na czas określony na 1 rok z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata (łącznie 3 lata);
 • wynagrodzenie miesięczne 10 000 zł brutto brutto (orientacyjnie ok. 7 600 zł brutto).


PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA:  01.10.2023

WYMAGANIA:

 • Ukończone co najmniej studia II stopnia [magisterskie] na kierunku ekonomia i finanse lub informatyka i ekonometria
 • Stopień doktora
 • Doświadczenie w budowie oraz zarządzaniu dużymi bazami danych
 • Znajomość ekonometrii i statystyki na poziomie zaawansowanym
 • Umiejętność stosowania w praktyce zaawansowanych technik estymacyjnych przy użyciu danych panelowych
 • Umiejętność programowania w R, Stata i/lub Python
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Znajomość LaTex mile widziana
 • Publikacje naukowe w języku angielskim w renomowanych pismach o zasięgu międzynarodowym będę dodatkową zaletą


OPIS ZADAŃ:

 • Praca w trzyletnim projekcie badawczym dotyczącym indywidualnych charakterystyk firm oraz odpowiedzialności korporacyjnej,
 • Przygotowywanie oraz zarządzanie bazami danych na potrzeby prowadzonych analiz, np. pozyskiwanie oraz łączenie danych z różnych źródeł,
 • Analiza danych przy użyciu zaawansowanych metod ekonometrycznych wykorzystujących własności danych panelowych na poziomie firmy,
 • Przygotowanie, interpretacja oraz opis uzyskanych wyników badań do publikacji w języku angielskim,
 • Prezentacja wyników badań na międzynarodowych konferencjach i seminariach w języku angielskim w kraju i zagranica,
 • Przygotowanie aplikacji na finansowanie nowych projektów badawczych.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV oraz list motywacyjny (1 strona),
 2. podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr )
 4. kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora i magistra,
 5. wykaz dorobku naukowego,
 6. opinia promotora lub opinia z dotychczasowego miejsca pracy,
 7. dokumenty potwierdzające wymagane umiejętności i kwalifikacje,
 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 9. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 10. oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.


MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT: mailowo na adres b.szalkowska@ug.edu.pl
W TYTULE E-MAILA NALEŻY WPISAĆ: Adiunkt badawczy w  grupie pracowników badawczych w Centrum Badań nad Odpowiedzialnością Korporacyjną na Wydziale Ekonomicznym (oferta pracy 0210.120.71028.2023)

Wybrani kandydaci zostaną w trybie indywidualnym powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa może być przeprowadzona osobiście lub w trybie online. Konkurs będzie rozstrzygnięty w ciągu miesiąca od daty ogłoszenia. W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

Dziekan
Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Monika Bąk prof. UG 

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub (58) 523 24 59 oraz adresem e-mail: iod@ug.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art.118 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 221 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 ¹ kp i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych,
  b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  f) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.