Konkurs na stanowisko adiunkta

Opublikowano 13 lipca 2021 roku

Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Monika Bąk profesor Uniwersytetu Gdańskiego, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Logistyki.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 30 sierpnia 2021 r., godz. 12:00

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę na czas określony od 1.10.2021 r. do 30.09. 2022 r. (jeden rok akademicki, z możliwością przedłużenia umowy); wysokość wynagrodzenia – według Regulaminu wynagrodzeń UG.

TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ: ustalany indywidualnie z kandydatem

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 15 września 2021 r.

Słowa kluczowe: PhD, doktor, adiunkt, uniwersytet, ekonomia, biznes, zarządzanie, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, metody ilościowe

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie;
 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych lub technicznych w dyscyplinach dotyczących biznesu, ekonomii, zarządzania;
 • sprecyzowane zainteresowania dotyczące zagadnień ekonomicznych, biznesowych lub zarządczych, w tym logistycznych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć oraz pisanie publikacji naukowych;
 • zamiłowanie do badań naukowych, pisania publikacji oraz pracy ze studentami;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • publikacja/e naukowe;
 • wysoka ocena rozmowy kwalifikacyjnej.


Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Sekretariacie Katedr Transportu i Logistyki, Wydział Ekonomiczny UG, ul. Armii Krajowej 119/121,  81-824 Sopot, w pok. A 134 (kontakt: tel. +4858 523 1345 lub e-mail: til@ug.edu.pl), następujących dokumentów:

 1. Wniosek o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
  (dostępny na stronie:https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr);
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  (dostępny na stronie:https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr);
 3. Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora;
 4. Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku posiadania
  odpowiednich certyfikatów, ich dołączenie;
 5. Informacja o dorobku naukowym i ewentualnie dydaktycznym
 6. Inne dokumenty, które w ocenie kandydata mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.


Prosimy o umieszczenie w podaniu o zatrudnienie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko adiunkta w Katedrze Logistyki na Wydziale Ekonomicznym,  zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Organizator konkursu:
- nie odsyła ofert nadesłanych pocztą;
- w może wezwać kandydatów do uzupełnienia dokumentów lub przysłania dodatkowych informacji;
- zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty;
- zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych osób na rozmowę kwalifikacyjną;
- zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 2 1 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji .
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  6. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.