Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

Opublikowano 06 czerwca 2018 roku

Zgodnie z art. 118 a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) Dziekan Wydziału Ekonomicznego za zgodą Rektora  Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Polityki Gospodarczej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1, 114 ust 7. ustawy  dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j. t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz w § 82 Statutu UG i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
  1. mają stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych
  2. posiadają wiedzę i zainteresowania badawcze w zakresie polityki gospodarczej
  3. dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku;
  4. posiadają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.

 2. Kandydat zobowiązany jest  złożyć:
  1. wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora UG;
  2. życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony: http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23 );
  3. potwierdzone kopie dokumentów (dyplomu) stwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra;
  4. informacja o członkostwie w stowarzyszeniach i organizacjach naukowych, w tym w ramach studenckich kół naukowych oraz udziale w konferencjach naukowych;
  5. oświadczenie:
   • o spełnianiu warunków określonych w art. 109 ust. 1, ustawy  dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j. t. Dz.U. z 2016, poz.1842, z późn. zm.),
   • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez UG danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na w/w stanowisko zgodnie  ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych  dnia 27 kwietnia 2016 roku,
   • iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.
  6. kandydat może także złożyć list rekomendacyjny od profesora znającego jego dotychczasowe dokonania badawcze i organizacyjne.

 3. Termin i miejsce składania (lub przesyłania) dokumentów: do 20 czerwca 2018r., na adres:

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Sekretariat Katedry Polityki Gospodarczeji, ul. Armii Krajowej 119/121, pokój 226.

  Brak kompletu dokumentów w powyższym terminie  będzie podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego, bez wezwania do uzupełnienia braków.

 4. Rozstrzygnięcie konkursu, poprzedzone ewentualną rozmową kwalifikacyjną (miejsce i termin rozmowy zostanie ustalony bezpośrednio z kandydatem przez komisję konkursową), nastąpi 21 czerwca 2018 r.

 5. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

 6. Konkurs jest pierwszym etapem określonym w Statucie UG procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowaniaKlauzula Informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 118 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 221 ustawy – Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wchodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy – Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 1 KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust.3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w kreślonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 Dziekan Wydziału Ekonomicznego

dr hab. Monika Bąk, Prof. UG