Konkurs na stanowisko asystenta

Opublikowano 10 czerwca 2016 roku

Na podstawie § 78 i 89 Statutu UG Dziekan Wydziału Ekonomicznego, za zgodą Rektora UG ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w Katedrze Ekonomiki Integracji Europejskiej


Wymogi:

  • ukończone studia magisterskie w zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (MA in economics);
  • posiadanie wiedzy i zainteresowań badawczych w zakresie ekonomii międzynarodowej i europejskiej oraz ekonomii innowacji;
  • dobra znajomość języka angielskiego, a w przypadku osób aplikujących spoza Polski także języka polskiego;
  • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;Wykaz wymaganych dokumentów:

  • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych dla realizacji postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
  • wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora UG;
  • życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23 );
  • potwierdzone kopie dokumentów (dyplomu) stwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra;
  • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
  • Kandydat może także złożyć list rekomendacyjny od profesora znającego jego dotychczasowe dokonania badawcze i organizacyjne.Termin i miejsce składania dokumentów: 13.06.-13.07. 2016 r.:
Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Sekretariat Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej, ul. Armii Krajowej 119/121, pokój 120.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 14. 07. 2016 r.
Dziekan Wydziału Ekonomicznego

Prof. dr hab. Krzysztof Dobrowolski