Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Opublikowano 25 kwietnia 2016 roku

Na podstawie § 79 i 89 Statutu UG Dziekan Wydziału Ekonomicznego  za zgodą Rektora UG ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Mikroekonomii


Wymogi:

 • stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii;
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, udokumentowane publikacjami naukowymi i osiągnięciami dydaktycznymi w zakresie ekonomii, dotyczącymi mikroekonomii, badania czynników wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw, ich inwestycje oraz opłacalność połączeń;
 • publikacje w zakresie finansów, dotyczące zarządzania finansami, badania skutków wypłaty dywidendy oraz zdarzeń związanych z fuzjami i przejęciami na wycenę spółek;
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów naukowo-badawczych;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego
 • znajomość języka angielskiego, poświadczona prowadzeniem zajęć w tym języku.Wykaz wymaganych dokumentów:

 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych dla realizacji postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
 • wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora UG;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23);
 • potwierdzone kopie dokumentów (dyplomów) stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego;
 • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
 • informacje o dorobku naukowo-badawczym, dydaktycznym i organizacyjnym  w ramach szkolnictwa wyższego;
 • wykaz publikacji naukowych.Termin składania dokumentów upływa z dniem 31  maja 2016 r.
Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny
Sekretariat katedry Mikroekonomii
ul. Armii Krajowej 119/121, pokój 112.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  1 czerwca 2016 r.


Dziekan Wydziału Ekonomicznego
Prof. dr hab. Krzysztof Dobrowolski