Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Opublikowano 15 kwietnia 2016 roku

Na podstawie § 79 i 89 Statutu UG Dziekan Wydziału Ekonomicznego za zgodą Rektora UG ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ekonomiki  i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych


Wymogi:

 • stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej ekonomia;
 • doświadczenie w zakresie współpracy naukowo-badawczej oraz w koordynacji i realizacji projektów badawczych;
 • legitymowanie się znacznym dorobkiem naukowym w zakresie ekonomiki transportu, teorii i praktyki zachowań rynkowych przedsiębiorstw oraz teorii i praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw oraz osiągnięciami dydaktycznymi;
 • dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego oraz umiejętność pracy na komputerze;
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.

 


Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych dla realizacji postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
 2. wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora UG;
 3. życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23 );
 4. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego (dyplom);
 5. oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
 6. informacje o dorobku naukowo-badawczym, dydaktycznym i organizacyjnym w ramach szkolnictwa wyższego;
 7. wykaz publikacji naukowych.


Termin i miejsce składania dokumentów: do 13 maja 2016 r.

Zgłoszenia pisemne należy składać w sekretariacie:

Sekretariat Katedr Transportu i Logistyki, pokój 133.
Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, ul. Armii Krajowej 119/121, pokój 133.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:  16 maja 2016 r.Dziekan Wydziału Ekonomicznego
Prof. dr hab. Krzysztof Dobrowolski