Strategia i fakty o WE

 
Strategia WE

 

 

Wydział Ekonomiczny jest ośrodkiem o pełnych prawach akademickich ...

posiadającym uprawnienia do nadawania tytułu licencjata, magistra, stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz prowadzenia postępowania w przewodach profesorskich. Kandydaci, pragnący zdobyć wyższe wykształcenie, mają możliwość uzyskania szerokiej i gruntownej wiedzy w ramach kierunków: Ekonomia, Międzynarodowe stosunki gospodarcze (kierunki w języku polskim) oraz International business, Logistics and Mobility (kierunki w języku angielskim), a także Biznes chemiczny, Biznes i technologia ekologiczna, Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology (kierunki interdyscyplinarne w języku polskim).

 

 

Na II roku studiów licencjackich oraz na I roku studiów magisterskich studenci wybierają profil kształcenia w ramach 20 specjalności studiów, zapewniających nowoczesne kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy.

 

Uzyskana podczas studiów wiedza i umiejętności pozwalają trafnie formułować pytania badawcze, rozwiązywać problemy gospodarcze, podejmować skuteczne decyzje oraz ułatwiają zrozumienie procesów ekonomicznych w Polsce i na świecie. Studia dają profesjonalne przygotowanie do działania na rynku międzynarodowym i krajowym w warunkach ostrej konkurencji. 

 

Na Wydziale Ekonomicznym studiuje łącznie ponad 3100 studentów: ok. 2400 studentów studiów stacjonarnych (w języku polskim i angielskim), ponad 600 studentów studiów niestacjonarnych, 125 słuchaczy studiów podyplomowych (w języku polskim i angielskim) oraz 30 doktorantów w szkołach doktorskich oraz na podyplomowych studiach przygotowujących do uzyskania stopnia doktora.

 

 

 

 

Atutem Wydziału Ekonomicznego jest umiędzynarodowienie i współpraca z biznesem ...

bogata oferta zajęć w językach obcych oraz anglojęzyczna specjalność International Business.  Studenci mogą korzystać z wyjazdów na studia zagranicą w ramach programu ERASMUS+, a dwustronne porozumienia podpisane są z ponad 70 uniwersytetami i szkołami wyższymi. Mają również możliwość wzięcia udziału w wymianie studenckiej z: Chinami, USA, Japonią, Koreą i Ukrainą.
Dzięki ERASMUS+ Partnership mogą zamienić swoją wiedzę w praktykę za granicą.

Dzięki ERASMUS Partnership mogą zamienić swoją wiedzę w praktykę za granicą. Studenci mogą korzystać z bogatych księgozbiorów Biblioteki Głównej w Kampusie UG oraz Biblioteki Ekonomicznej położonej naprzeciw budynku wydziału, mają dostęp do elektronicznych baz międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych z wielu dziedzin.

Studia realizowane są we współpracy z praktykami biznesu i organizacjami, z krajowymi i zagranicznymi instytutami badawczymi, parkami naukowo-technologicznymi i inkubatorami przedsiębiorczości. Studenci korzystają z cykli szkoleniowych, warsztatów z menedżerami, praktyk, staży i wizyt studyjnych.

 

Nowoczesna infrastruktura

Na Wydziale Ekonomicznym działa pracownia komputerowa LSEG Eikon Lab, umożliwiająca dostęp do wiodącej na świecie bazy danych finansowych, specjalistyczne laboratorium logistyczne (Oracle, Aris) oraz centrum komputerowo-egzaminacyjne akredytowane przez ACCA.

Studenci Wydziału Ekonomicznego mają również do dyspozycji 8 pracowni komputerowych,  otwarte stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz dostęp do WIFI na terenie Wydziału. Wszystkie aule i sale wykładowe są wyposażone w sprzęt multimedialny.

 

Oferta dydaktyczna na najwyższym poziomie

Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę naukowo-dydaktyczną według światowych standardów, obejmujących: mikroekonomię, makroekonomię, gospodarkę światową, ilościowe metody ekonomiczne (matematyka, ekonomia matematyczna, informatyka, statystyka, ekonometria, rachunkowość), rozliczenia międzynarodowe, organizację i zarządzanie, naukę o przedsiębiorstwie, politykę gospodarczą, prawo cywilne, prawo  handlowe oraz szereg przedmiotów indywidualnie dopasowanych do specjalności.
Programy studiów są aktualizowane i dopasowywane do zmieniających się wymogów praktyki gospodarczej.

 

Kadra naukowo-dydaktyczna na Wydziale Ekonomicznym zatrudniona jest w Katedrze Biznesu Międzynarodowego, Katedrze Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego, Katedrze Ekonomiki Transportu, Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych, Katedrze Logistyki, Katedrze Makroekonomii, Katedrze Mikroekonomii, Katedrze Polityki Gospodarczej, Katedrze Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej, Katedrze Rynku Transportowego, Katedrze Transportu i Handlu Morskiego oraz Katedrze Zrównoważonych Procesów Rynkowych.

 

Studenci, poza zajęciami, aktywnie działają w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Mogą również publikować artykuły naukowe w dedykowanej im publikacji "Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego".

Sopocie znajdują się 3 przeznaczone dla nich domy studenckie, a na terenie Wydziału bufet studencki. Studenci mogą korzystać ze stypendiów naukowych, socjalnych i sportowych.
Atutem Wydziału Ekonomicznego jest również atrakcyjne położenie i dogodna komunikacja.