Job recruitment

Posted on 2018-05-16

Na podstawie § 79 i 89 Statutu UG Dziekan Wydziału Ekonomicznego  za zgodą Rektora UG 

ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Rynku TransportowegoWymogi:

 • stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej ekonomia;
 • doświadczenie w zakresie współpracy naukowo-badawczej oraz udział w realizacji przynajmniej jednego międzynarodowego projektu badawczego;
 • legitymowanie się znacznym dorobkiem naukowym w zakresie ekonomiki transportu miejskiego, funkcjonowania rynku transportowego, marketingu oraz osiągnięciami dydaktycznymi i organizacyjnymi w tym zakresie;
 • dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych dla realizacji postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
 2. wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora UG;
 3. życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze stronyhttp://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23);
 4. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego;
 5. oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
 6. informacje o dorobku naukowo-badawczym, dydaktycznym i organizacyjnym  w ramach szkolnictwa wyższego;
 7. wykaz publikacji naukowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów: do 30.05.2018 r.


Zgłoszenia pisemne należy składać w:
Sekretariacie Katedr Transportu i Logistyki, pokój 133.
Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, ul. Armii Krajowej 119/121, pokój 133

Rozstrzygnięcie konkursu: 04.06.2018 r.Dziekan Wydziału Ekonomicznego

dr hab. Monika Bąk, prof. UG