Job recruitment

Posted on 2017-09-27

Na podstawie paragrafu 78 i 89 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego Dziekan Wydziału Ekonomicznego za zgodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Mikroekonomii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 27 lipca 2005 roku (Dz.U. nr 164, poz.1365, z późn. zm.)

 

Wymogi:

 • ukończone studia magisterskie o profilu ekonomicznym; 
 • dobrze widziana specjalność ekonometryczna;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego;
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.
 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych dla realizacji postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
 • wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora UG;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23 );
 • potwierdzone kopie dokumentów (dyplomu) stwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra;
 • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
 • Kandydat może także złożyć list rekomendacyjny od profesora znającego jego dotychczasowe dokonania badawcze i organizacyjne.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:  do 19.10.2017 r. 

 

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Mikroekonomii, pok. 112, 

ul. Armii Krajowej 119/121; 81-824 Sopot

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 20.10.2017 r.

 

 

Dziekan Wydziału Ekonomicznego

 

dr hab. Monika Bąk

profesor nadzwyczajny