Job recruitment

Posted on 2017-06-23

Na podstawie § 80 i 91 Statutu UG Dziekan Wydziału Ekonomicznego za zgodą Rektora UG ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego w Zakładzie Handlu Morskiego


Wymagania kwalifikacyjne:

 • stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych;
 • specjalizacja naukowa w dziedzinie organizacji i funkcjonowania portów morskich, ekonomiki i polityki portowej;
 • udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny;
 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w tym języku;
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • plany rozwoju naukowego.Wykaz wymaganych dokumentów:

 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych dla realizacji postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
 • wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora UG;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23);
 • potwierdzona kopia dyplomu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora;
 • oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.


Termin  i miejsce składania dokumentów:   22.06. – 5.07. 2017 r.

Uniwersytet Gdański
Wydział Ekonomiczny
Instytut Transportu i Handlu Morskiego
ul. Armii Krajowej 119/121, pokój A324
81-824 Sopot.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 lipca 2017 roku
 


Dziekan Wydziału Ekonomicznego

dr hab. Monika Bąk
profesor nadzwyczajny