Job recruitment

Posted on 2017-04-19

Na podstawie § 80 i 91 Statutu UG Dziekan Wydziału Ekonomicznego za zgodą Rektora UG ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Handlu Zagranicznego w Zakładzie Transportu Międzynarodowego i Spedycji / Zakładzie Marketingu

Wymogi:

 • stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych,
 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w tym języku,
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • zainteresowania w zakresie transportu międzynarodowego, logistyki oraz marketingu,
 • plany rozwoju naukowego,

  dodatkowe punkty można uzyskać za:
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • działalność w studenckim ruchu naukowym,
 • znajomość innych języków obcych.


Wykaz wymaganych dokumentów:

 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych dla realizacji postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
 • wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora UG;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23);
 • potwierdzone kopie dokumentów (dyplomu) stwierdzających uzyskanie stopnia doktora:
 • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.


Termin  i miejsce składania dokumentów:    19 .04.2017 r.- 19.05 2017 r.

Uniwersytet Gdański
Wydział Ekonomiczny
Instytut Handlu Zagranicznego
ul. Armii Krajowej 119/121, pokój A302
81-824 Sopot.
(tel. 058 523 13 84; 058 523 14 90).

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 31 maja  2017 roku o godz. 13.00 w sekretariacie IHZ (pok. A302). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w tym samym dniu.


 


Dziekan Wydziału Ekonomicznego

dr hab. Monika Bąk
profesor nadzwyczajny