Uchwała Nr 4/15/WEUG

Uchwała Nr 4/15/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Zielińskiej-Szczepkowskiej

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2013 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) postanawia zmienić temat rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Zielińskiej-Szczepkowskiej z „Uwarunkowania rozwoju turystyki w świetle polityki regionalnej Polski na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego” na „Turystyka w polityce regionalnej Polski w latach 2004-2006 i 2007-2013 na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego”.

Wynik głosowania: oddano: 37 głosów, za: 33 głosy, przeciw: 2 głosy, wstrzymujących się: 2 głosy.

 

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski