Uchwała Nr 2/15/WEUG

Uchwała Nr 2/15/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii dr. Andrzejowi Letkiewiczowi

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 5, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), po wysłuchaniu wykładu habilitacyjnego i przeprowadzeniu dyskusji oceniającej osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczno-wychowawcze oraz organizacyjne, w tym rozprawę habilitacyjną nt. „Samoregulacja w symetryzacji systemów przedsiębiorstw”, postanawia w tajnym głosowaniu, przy obecności 38 osób uprawnionych do głosowania, nadać dr. Andrzejowi Letkiewiczowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.

Wynik głosowania: oddano: 38 głosów, za: 36 głosów, przeciw: 2 głosy, wstrzymujących się: 0 głosów.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 wymienionej wyżej Ustawy i posiadanymi przez Wydział uprawnieniami do nadawania stopni naukowych określonymi w Obwieszczeniu Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych, wraz z określeniem nazw nadawanych stopni naukowych (M.P. z 2003 r. Nr 2, poz. 19), podjęta uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.


Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski