Uchwała Nr 23/14/WEUG

Uchwała Nr 23/14/WEUG w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr. Andrzeja Letkiewicza podjęta 15 maja 2014 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po zapoznaniu się z dokumentacją dorobku naukowego, dydaktyczno-wychowawczego i organizacyjnego oraz opiniami czterech recenzentów tego dorobku powołanych w przewodzie habilitacyjnym, postanowiła podjąć uchwałę o dopuszczeniu dr. Andrzeja Letkiewicza do kolokwium habilitacyjnego.

W głosowaniu tajnym przy obecności 27 osób uprawnionych do głosowania za uchwałą opowiedziały się 23 osoby, 4 osoby głosowały „nie” i nie było osób  „wstrzymujących się” od głosowania.

 

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski