Uchwała Nr 3/14/WEUG

Uchwała Nr 3/14/WEUG w sprawie przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Podejko i dopuszczenie do publicznej obrony podjęta 16 stycznia 2014 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu dwóch recenzji prof. zw. dr hab. Kazimierza Starzyka z Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i prof. UG, dr hab. Przemysława Kulawczuka podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Podejko i dopuszczenia do publicznej obrony. Obrona odbędzie się w dniu 20 lutego 2013 r. o godzinie 9.00.

Przy obecności 27 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 26 osób, 1 osoba głosowała przeciwnie i nie było osób „wstrzymujących się” od głosowania.


Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski