Uchwała Nr 2/14/WEUG

Uchwała Nr 2/14/WEUG w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii dr Barbary Pawłowskiej podjęta 8 stycznia 2014 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4), art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu wykładu habilitacyjnego i przeprowadzeniu dyskusji oceniającej osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczno-wychowawcze oraz organizacyjne, w tym rozprawę habilitacyjną nt. „Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych”, postanowiła w tajnym głosowaniu, przy obecności 35 osób uprawnionych do głosowania, podjąć uchwałę o nadaniu Barbarze Pawłowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.

W głosowaniu nad uchwałą, przy obecności 35 osób uprawnionych do głosowania, oddano 31 głosy „tak”, przy braku głosów przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 wymienionej wyżej Ustawy i posiadanymi przez Wydział uprawnieniami do nadawania stopni naukowych określonymi w Obwieszczeniu Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych, wraz z określeniem nazw nadawanych stopni naukowych (M.P. 2003 Nr 2, poz. 19 z dnia 10 stycznia 2003 r.), podjęta uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.


Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski