Uchwała Nr 1/14/WEUG

Uchwała Nr 1/14/WEUG w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Barbary Pawłowskiej podjęta 8 stycznia 2014 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18 ust.  pkt 4), art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu pozytywnych recenzji czterech recenzentów powołanych w przewodzie habilitacyjnym, autoreferatu habilitacyjnego dr Barbary Pawłowskiej po przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego, w trakcie którego kandydat udzielił wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień na postawione pytania, postanowiła w tajnym głosowaniu, przy obecności 33 osób uprawnionych do głosowania, podjąć uchwałę o przyjęciu kolokwium habilitacyjnego dr Barbary Pawłowskiej.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 33 głosy „tak”, nie było osób głosów „nie” i „wstrzymujących się” od głosu.


Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski