10/11/WEUG

Uchwała Nr 10/11/WEUG w sprawie przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Michała Rylskiego i dopuszczenie do publicznej obrony podjęta 17 lutego 2011 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu dwóch recenzji prof. AM w Szczecinie dr hab. Henryka Salmanowicza z Akademii Morskiej w Szczecinie i prof. UG, dr hab. Sylwii Pangsy-Kania podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej mgr Michała Rylskiego i dopuszczenia do publicznej obrony. Obrona odbędzie się w dniu 8 marca 2011 r. o godzinie 9.00. Przy obecności 29 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 26 osób, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach „wstrzymujących się”.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski