24/11/WEUG

Uchwała Nr 24/11/WE UG w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marleny Cichej podjęta 19 maja 2011 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. zw. dr hab. Anny Zielińskiej-Głębockiej, podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Marleny Cichej pt. „Aktywna polityka wobec rynku pracy w województwach Polski Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem wybranych grup ryzyka” powierzając prof. zw. dr hab. Annie Zielińskiej-Głębockiej funkcję promotora. Przy obecności 31 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 30 osób, przy 1 osobie głosującej przeciwnie i braku osób „wstrzymujących się” od głosu.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski