23/08/WEUG

Uchwała Nr 23/08/WEUG w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Anety Waśko i dopuszczenia do publicznej obrony podjęta 27 marca 2008 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu dwóch recenzji prof. dr hab. Dziawgo i prof. UG, dr hab. Eugeniusza Gostomskiego podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej mgr Anety Waśko i dopuszczenia do publicznej obrony. Obrona odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2008 r. o godzinie 12.30. Przy obecności 25 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 16 osób, 7 osób głosowało „nie” i 2 osoby „wstrzymały” się od głosu.

Dziekan

Prof. zw. dr hab. Stanisław Szwankowski