Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, Associate Professor

position:
duties:
Head of Chair
phone:
058-523-1374
secretary's office phone:
1389
room:
316
WWW:
Other duties:
Career
 • Since 2015 - associate professor in the Department of Global Economy at the Faculty of Economics of the University of Gdańsk
 • 2004 - 2015 - assistant professor in the Department of Global Economy at the Faculty of Economics of the University of Gdańsk
 • 2003 - a doctoral degree (Ph.D. Thesis: "The Impact on Quality of Customer Port Services")
 • 1999-2004 - assistant at the Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
 • 1997-1999 - studies at Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics, specializing in the management of the organization (thesis: "The Functioning of the Distribution Center in the Port of Gdynia Holding SA")
 • 1993 -1997 - engineering studies at Gdansk University of Technology, Department of Ocean Engineering and Ship Technology, specializing in management and marketing in the maritime sector (engineering work, "Restructuring of the Port of Gdynia Holding SA")
Publications

Journal articles

 1. Budowa nowoczesnego Terminalu Ro-Ro w porcie gdyńskim [w:] Transport morski w zintegrowanej Europie. Zeszyt Naukowy ITiHM, Sopot 2000, ISBN 83-86230-91-6, s.183-188.
 2. Zarządzanie marketingowo-logistyczne i jego znaczenie w poprawie konkurencyjności przedsiębiorstwa [w:] Transport i Handel Morski. Zeszyt Naukowy ITiHM, Sopot 2002, ISBN 83-88823-44-0, s. 147-155.
 3. Wpływ globalizacji na funkcjonowanie polskich portów morskich [w:] Transport Morski w Gospodarce Globalnej. Zeszyt Naukowy ITiHM, Sopot 2002, ISBN 83-88829-58-0, s. 95-104.
 4. Restructuring and logistics services as a condition to improve competitiveness at the company axaplified by the Port of Gdynia [w:] Current Issues in Port Logistics and Intermodality (współautor: J. Żurek, udział 50%), Antwerp 2002,ISBN 90-441-1290-2, s. 23-38.
 5. Perspectives of Internet marketing in the Port of Gdynia [w:] Polish Maritime Transport Sector - Actual Situation and Trends (współautor: A. Wrona, udział 50%), Plymouth 2003,  ISBN 83-88829-7-X, s. 79-92.
 6. Jakość usług warunkiem poprawy konkurencyjności podmiotu gospodarczego na przykładzie portu morskiego [w:] Handel Morski i Turystyka. Zeszyt Naukowy ITiHM, Sopot 2003, ISBN 83-88829-88-2, s.105-118.
 7.  Globalizacja a produkt w marketingu międzynarodowym [w:] Rynki Międzynarodowe i Gospodarka Globalna. Zeszyt Naukowy ITiHM, Sopot 2004, ISBN 83-89786-19-2, s. 145-155.
 8. Wpływ globalizacji na zachowanie konsumentów na rynku [w:] Studia i Materiały ITiHM, Biznes Elektroniczny. Gospodarka Globalna. Transport i Handel Morski, Gdańsk 2006, ISBN 83-7531-010-7, s. 25-36.
 9. Wpływ przekształceń własnościowych na konkurencyjność przedsiębiorstw [w:] Studia i Materiały ITiHM, (współautor: T. Gutowski, udział 50%), Gdańsk 2007, ISBN 978-83-7326-520-2, s. 60-72.
 10.  Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim w warunkach globalizacji[w:] Studia i Materiały ITiHM, (współautor: T. Gutowski, udział 50%), Gdańsk 2007, ISBN 978-83-7326-520-2, s. 73-89.
 11. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw usługowych jako element ich konkurencyjności [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 497: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości.  Red. A. Panasiuk, K. Rogoziński, Szczecin 2008, (współautor: T. Gutowski, udział 50%) Tom I, ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X, s. 299-306.
 12. Działalności innowacyjna polskich przedsiębiorstw [w:] Studia i Materiały ITiHM, Biznes Elektroniczny. Gospodarka Globalna. Transport i Handel Morski, Gdańsk 2008, ISBN 978-83-7326-586-8, s. 82-93.
 13. Rola wiedzy w procesach innowacyjnych współczesnych przedsiębiorstw [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 544: Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Red. H. Babis, R. Czaplewski, Szczecin 2009, Tom II, ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X, s. 201-210
 14. Przedsiębiorczość a rozwój współczesnych przedsiębiorstw [w:] Studia i Materiały ITiHM. Red. O. Dębicka, H. Klimek. T. Gutowski, Gdańsk 2009, ISSN 2080-6302, s. 31-46.
 15. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach globalnych[w:] Studia i Materiały ITiHM. Red. O. Dębicka, H. Klimek. T. Gutowski, (współautor: T. Gutowski, udział 50%), Gdańsk 2009, ISSN 2080-6302, s. 65-82.
 16. Przedsiębiorczość jako narzędzie wzrostu gospodarczego [w:] Studia i Materiały ITiHM. O. Dębicka, H. Klimek, T. Gutowski, Gdańsk 2010, ISSN 2080-6302, s. 97-105.
 17. Innovation as a business tool in the development of modern enterprises [w:] Development and functioning of enterprises in global and changing environment. Edited by J. Kujawa, O. Dębicka, FRUG, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7531-149-5, s. 56-63.
 18. Wybrane aspekty innowacji we współczesnym przedsiębiorstwie [w:] Współczesna Gospodarka. Czasopismo Elektroniczne 2010, Nr 1, ISSN 2082-677X (http://www.wspolczesnagospodarka.pl)
 19. Działalność logistyczna małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach globalizacji-wyniki badań [w:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. IX. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego "Ekonomika Transportu Lądowego" nr 39. Red. M. Chaberek, C. Mańkowski. Wyd. UG, (współautor: T. Gutowski, udział 50%), Gdańsk 2010, ISSN 0208-4821, s. 91-100.
 20. Motywacja pracowników czynnikiem determinującym przedsiębiorczość przedsiębiorstwa [w:] Studia i Materiały ITiHM. H. Klimek, O. Dębicka, Gdańsk 2011, ISSN 2080-6302, s. 131-142.
 21. The Policy of the state to support entrepreneurship in Poland [w:] "Journal of Legal and Economic Issues of Central Europe" 2011, Vol. 2/2011, No.4, ISSN 2043-085X, s. 20-24.
 22. Pomiar przedsiębiorczych działań przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2011, Nr 9(740), ISSN 0860-6846, s. 32-39.
 23. Globalizacja a orientacja marketingowa przedsiębiorstw [w:] Współczesna Gospodarka. Czasopismo Elektroniczne 2011, Nr 2, ISSN 2082-677X http://www.wspolczesnagospodarka.pl
 24. The influence of the client on the service quality of the Polish seaports [w:] "Journal of Legal and Economic Issues of Central Europe" 2012, Vol. 3/2012, No.1, ISSN 2043-085X, s. 106-111.
 25. Sustainable Marketing as the element of Corporate Social Responsibility on the example of Poland [w:] "Journal of Legal and Economic Issues of Central Europe" 2012, Vol. 3/2012, No.2
 26. Społeczna odpowiedzialność polskich przedsiębiorstw na tle krajów Unii Europejskiej [w:] Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 31/2. Red. U. Mrzygłód, Gdańsk 2012, (współautor: O. Dębicka 50%), ISSN 12306444, s. 79-105.
 27. Wybrane instrumenty i instytucje wspierające działalność innowacyjną polskich przedsiębiorstw [w:] Studia i Materiały ITiHM. Red. H. Klimek, D. Wach, Gdańsk 2012, ISSN 2080-6302, s. 97-111.
 28. Corporate social responsibility and legal regulations in Poland [in:] "Journal of Legal and Economic Issues of Central Europe" 2013, ISSN 2043-085X.

Book editor

 1. Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Red. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski, Gdańsk 2008, ISBN 978-83-7531-062-7
 2. Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach spowolnienia gospodarczego. Red. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski, Gdańsk 2009,ISSN 2080-9425
 3. Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Żurek, Gdańsk 2010,ISBN 978-83-7531-069-6
 4. Współczesna gospodarka:  Nr 1/2010, Nr 1/2011, Nr 2/2011, ISSN 2082-677X
 5. (http://www.wspolczesnagospodarka.pl)
 6. Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, Gdańsk 2011,ISBN 978-83-7531-230-0
 7. Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Dylematy i kierunki rozwoju. Red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, UG, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-7939-001-4

Book sections

 1. Tradycyjna a multimedialna komunikacja marketingowa, [w:] Biznes elektroniczny wybrane zagadnienia. Red. K. Dobrowolski, J. Kujawa, Gdańsk 2005, ISBN 83-89786-66-4, rozdział 5, s.55-66.
 2. Możliwości sieci Internet i ich wykorzystanie przez studentów,[w:] Biznes elektroniczny wybrane zagadnienia. Red. K. Dobrowolski, J. Kujawa, Gdańsk 2005, ISBN 83-89786-66-4, (współautor: T. Gutowski, udział 50%), rozdział 14, s.166-182. 
 3. The influence of globalisation upon competitiveness of the enterprise [w:] The reality and dilemmas of globalization. Red. K. Dobrowolski, J. Żurek, Gdańsk 2007, ISBN 978-83-7531-040-5, s. 55-64.
 4. Znaczenie marketingu w kierowaniu rozwojem przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorstwo - zasady działania, funkcjonowanie, rozwój. Red. J. Żurek, Gdańsk 2007, ISBN 978-83-7531-04-5, s. 494-568.
 5. Systemy CMS w budowie nowoczesnych kanałów dystrybucji usług turystyki morskiej [w:] Wspólna europejska a polska polityka morska. Red. J. Kujawa, H. Klimek, T. Gutowski, Gdańsk 2007, ISBN 978-83-7326-465-6, (współautor: O. Dębicka, udział 50%), s. 266-273.
 6. Kierunki rozwoju turystyki nadmorskiej na przykładzie województwa pomorskiego [w:] Wspólna europejska a polska polityka morska. Red. J. Kujawa, H. Klimek, T. Gutowski, Gdańsk 2007, ISBN 978-83-7326-465-6, (współautor: T. Gutowski, udział 50%), s. 244-253.
 7. Wiedza jako źródło innowacji współczesnych przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Red. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski, Gdańsk 2008, ISBN 978-83-7531-062-7, s. 145-152.
 8. Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia gospodarczego [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach spowolnienia gospodarczego. Red. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski, Gdańsk 2009, ISSN 2080-9425
 9. Polskie przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu [w:] Przedsiębiorstwo a kryzys globalny. Red. R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz, SGH, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7378-528-1, (współautor: T. Gutowski 50%), s. 249-267.
 10. Innowacje jako element działalności przedsiębiorstwa [w:] Gospodarka Elektroniczna - Współczesne Przedsiębiorstwo na Rynku Globalnym. Red. J. Winiarski, UG, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7326-677-3, s. 37-58.
 11. Otoczenie a przedsiębiorczość w warunkach globalizacji [w:] Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. Red. Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość - Edukacja nr 7, UP im. Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa-Kraków 2011, ISBN 978-83-267-0333-1, s. 42-57.
 12. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [w:] Ekonomiczne problemy synchronizacji zachowań gospodarczych instytucji i przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej. Red. S. Piocha, B. Granosik, WPK, Koszalin 2011, ISSN 0239-7129, (współautor: T. Gutowski, udział 50%), s. 203-226.
 13. Innovation as a tool in the development of entrepreneurship modern enterprises [w:] Contemporary Issues in Economy after the crisis. Ed. by A.P. Balcerzak, PTE, UMK, Toruń 2011, ISBN 978-83-62049-08-0, s. 119. (VI Międzynarodowa Konferencja z cyklu Contemporary Issues in Economy (13-14 maja 2011- Toruń) oraz [w:] Budowanie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa w dobie globalnego kryzysu. Red. A.P. Balcerzak, M. Moszyński, PTE, Toruń 2012, ISBN 978-83-62049-16-5, s. 125-143.
 14. Polityka innowacyjna wybranych krajów Unii Europejskiej - książka w j. angielskim, Sopot, w druku
 15. Gospodarka turystyczna w Polsce w warunkach globalizacji [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, UG, Gdańsk 2011, ISBN 978-83-7531-230-0, (współautor: T. Gutowski, udział 50%), s. 175-196.
 16. Sustainable Management of Human Resources as the Element of Corporate Social Responsibility [w:] Theoty of Management No. 5. The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base. Ed. S. Hittmar, University of Zilina, Zilina 2012
 17. Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-7865-059-1, s. 270.
 18. Innovation policy of selected countries of the European Union [w:] The challenges of global economy. Red. O. Dębicka, K. Dobrowolski, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-7865-173-4,
 19. The Role of Intellectual Capital  of Modern Companies [w:] Management Trends in Theory and Practice. Ed. by Stefan Hittmar, University of Zilina, Zilina 2013, ISBN 978-80-554-0736-4, s. 186 - 188.
 20. Informacja jako źródło przedsiębiorczości współczesnych przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Dylematy i kierunki rozwoju. Red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, UG, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-7939-001-4, s. 97-106.
Research interests
 • Competitiveness, innovation
 • Enterprise
 • Globalization
 • Marketing

 

Other

Membership in professional associations:

 • 1999-2005 - Vice-President of the Polish Society of Logistics Department of Gdańsk
 • 2004-2005 - Vice-Rector for Student Affairs in the College of Humanities Gdansk
 • Since 2009 - Member of the Polish Economic Society

Awards:

 • Rector’s Award-degree (team award) for the manual: Enterprise - Principles of Operation, Operation, Development. Red. J. Zurek, Gdańsk 2007.
 • Bronze medal for long service. Awarded by the President of the Polish decision of 19 August 2011.

Participation in research projects:

 1. "The Impact of Globalization on the Development of Small and Medium-sized Enterprises in the Pomeranian province" - Member of the Project. Project Number: BW/3100-5-0180-7. The project was realized, funded by the University of Gdansk in 2007.
 2. "The Impact of Globalization on the Development of Small and Medium-sized Enterprises" - Member of the Project. Project Number: BW/3100-5-0200-8. The project was realized, funded by the University of Gdansk in 2008.
 3.  Participation in Team Analysis External Experts for Delphi National Foresight Programme Poland 2020 (Warsaw, 22 October 2008)
 4. "The Competitiveness of Polish Enterprises" - Project Manager. Project Number. The project was realized, funded by the University of Gdansk in 2010.
 5. "Retail Sales System Prototype. EU Network for Small Retail Market." Task 2: Development of Inventory Management Model: Subtask 2.5: Model of Automatic Orders Based on Sales Trends and Product Rotation - a project made for the company SYGNITY RESEARCH SA Warsaw (01.04.2010-15.04.2010).
 6. "The Prototype of Sale System for Small Networks Retail.UE the Retail Market," Task 3: Develop Customer Acquisition Model: Subtask 3.5: Analysis of Methods Used in Customer Lojalizacji Sales Networks (based on literature) - a project made for the company SYGNITY RESEARCH SA Warsaw (12.07.2010-30.07.2010).
 7. SWOT analysis of the consultation on the project "Building and Reconciliation Model of Metering and Demand Management Measures, Including the Development of Business Models," made for the company Gabriel INNOVATION BROKER-Gic-Grusza in Gdynia.

Interests and hobbies: tennis, snooker, painting.