Katarzyna Bałandynowicz-Panfil, PhD

position:
duties:
phone:
058-523-1255
secretary's office phone:
1231
room:
306
WWW:
Other duties:
Career
Publications

K. Bałandynowicz-Panfil,Urszula Opacka, Gdańsk Gender Budget Initiative, NEWW - Polska, Gdańsk 2005.

K. Bałandynowicz-Panfil,Urszula Opacka, Gdańska Inicjatywa Budżetowania pod katem płci. Analiza gender budget, NEWW - Polska, Gdańsk 2005

K.Bałandynowicz-Panfil, Active Ageing in the Perspective of Human ResourcesManagement [w:] Materiały konferencyjne, 6-th European Conference of YoungResearch and Science Workers in Transport and Telecommunications, TRANSCOM2005, University of Żilina, Słowacja 2005.

K. Bałandynowicz-Panfil, Labour Market inTransition - opportunities and problems for women [w:] Polish TransformationExperience, Working Papers, Institute of International Business, University ofGdańsk, pod red. J. Pietrzak, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego,Sopot 2006.

K. Bałandynowicz-Panfil,Problemy aktywizacji społeczno-ekonomicznej ludzi starszych w Gdańsku [w:]Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich,pod red. J. T. Kowaleski, P. Szukalski, Zakład demografii UniwersytetuŁódzkiego, Łódź 2006.

K.Bałandynowicz-Panfil, The economic consequences of ageing society in Poland [w]"The International Journal of Emerging and Trasition Economics", Afyon KocatepeUniversity, Turcja 2008.

K. Bałandynowicz-Panfil,Kierunki rozwoju sytuacji kobiet na rynku pracy [w:] Problemy kobiet na rynkupracy. Wybór zagadnień, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku,Gdańsk 2008.

K. Bałandynowicz-Panfil,Współczesne mechanizmy wydłużania okresu aktywności zawodowej na przykładziewybranych krajów [w:] Pomyśle starzenie się w perspektywie nauk o pracy ipolityce społecznej, pod red. T. Kowaleski, P. Szukalski, Uniwersytet Łódzki,Łódź 2008.

K. Bałandynowicz-Panfil,Źródła dyskryminacji osób starszych na rynku pracy [w:] Równi na rynku pracy?Analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim, podred. J. Fryca, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2009.

K. Bałandynowicz-Panfil, Age management jako odpowiedź na zmiany strukturywiekowej zasobów pracy [w:] Przyszłość demograficzna polski, pod red. J. T.Kowaleski, A. Rossa, "Acta universitatis lodziensis. Folia Oeconomica", 231Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.

K. Bałandynowicz-Panfil,Aktywizacja zawodowa osób starszych jako wyzwanie dla polityki państwa [w:]Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych, pod red. Z. Wiśniewski,Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2009.      

K.Bałandynowicz-Panfil, Human Resources and Knowledge Management in thePerspective of Ageing Workforce [w:] Theory ofManagement 2. The solution of Selected Problems for the Develpoment Support ofManagement Knowledge Base, ed. Štefan Hittmár, Scientific Papers ofYoung Research and Scientic Workers, University of Zilina,  Żilina 2010.

K. Bałandynowicz-Panfil, M. Łosiewicz, Jak zatrudniaćpracowników 45+ i odnieść sukces. Informator dla pracodawców z MSP, PolskieTowarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2010.

K. Bałandynowicz-Panfil, Procesy demograficzne a tendencje nalokalnych rynkach pracy na przykładzie województwa pomorskiego orazwarmińsko-mazurskiego [w:] Rozprawy naukowe i zawodowe Państwowej WyższejSzkoły Zawodowej w Elblągu, Zeszyt 12, wrzesień 2011, Wydawnictwo PWSZ wElblągu, Elbląg 2011.

K. Bałandynowicz-Panfil, The Age Management Strategy - Is It Possible In Poland? (Chapter 7) [w:] Best Agers Activities inthe Baltic Sea Region, ed. M. Forkiewicz, publikacja w ramach międzynarodowego projektu badawczego współfinansowanego za środków Unii Europejskiej BEST AGERS, Faculty of Management and Economics, Gdańsk Universityof Technology, Gdańsk 2011.

K. Bałandynowicz-Panfil,, The Role of Older People as Consumers - the Comparative Analysis of Old and New Mamber States of European Union, "Comperative Economic Research. Central and Eastern Europe", Vol 15, Nr 1/2012

K. Bałandynowicz-Panfil,Starsi konsumenci siłą napędową rozwoju przedsiębiorstw, sektorów, gospodarek?,Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk 2013.

K. Bałandynowicz-Panfil, Starsi konsumenci na rynku dóbr i usług turystycznych, "Acta Universitatis Lodziensis", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

K. Bałandynowicz-Panfil, Relacje starzejący się konsumenci - starsi pracownicy na przykładzie rynków dóbr i usług, red. B. Fiedor, "Ekonomia (Economics), 223/2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.

K. Bałandynowicz-Panfil,Deklaracja Barcelońska jako przykład inicjatywy na rzecz lepszej jakości życia osób starszych [w:] Indywidualne aspekty starzenia się. Między możliwościami a ograniczeniami, red. A. Stogowski, S. Dzięgielewska-Gęsiak, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2013.

K. Bałandynowicz-Panfil, E. Patra, Elastyczne formy zatrudnienia jako instrument stymulowania aktywności zawodowej osób starszych, BEST AGERS Lighthouses, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2014.

K. Bałandynowicz-Panfil, Głos w dyskusji. Konferencja Jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej, "Przemiany ludnościowe w Polsce. Przyszłość demograficzna", Warszawa 2014 (w przygotowaniu do druku).

 

K. Bałandynowicz-Panfil, Międzypokoleniowość w komunikacji marketingowej - wiek jako determinantazachowań konsumpcyjnych [w:] "Międzypokoleniowość". Relacje międzypokoleniowewe współczesnej Polsce, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2014. (w przygotowaniu do druku)

Research interests
  • Customers 50+
  • Market strategies in an ageing of societies perspective
  • Demographic trends and labour market
  • Socio-economic consequences of population ageing
  • Age management, labour force participation of older people and women
Other