Joanna Adamska-Mieruszewska, Ph.D.

position:
duties:
phone:
58-523-1322
secretary's office phone:
1231
room:
336
Other duties:

LSEG cooperation coordinator

Career

Position: since October 2019 as an Assistant Professor in the Department of Sustainable Market Processes, Faculty of Economics, University of Gdansk. 

  • PhD in Economics, Phd thesis defended with distinction. The hearing entitled: Longevity risk and sustainability of pension systems in European Union. Supervisor: prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider. Co-supervisor: dr Magdalena Mosionek-Schweda.
  • 2010 - MA in Economics, Faculty of Economics Univeristy of Gdansk,
  • 2010 - MA in Law, Faculty of Law and Administration, University of Gdansk.
Publications

U. Mrzygłód, J. Adamska, Znaczenie kwitów depozytowych w finansowaniu przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych na przykładzie wybranych państw rozwijających się, [w:] System Prawnofinansowy. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, pod red. J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Wróblewska, Wyd. CeDeWu, Gdańsk-Nynasham-Sztokholm 2013.

J. Adamska-Mieruszewska, Rola banków w kryzysie finansowym XXI wieku - sprawcy czy ofiary?, [w:] Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na początku XXI wieku, pod red H. Ćwilińskiego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.

J. Adamska, Sekurytyzacja w ubezpieczeniach na życie, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego UG nr 30, Gdańsk 2011.

J. Adamska, Cesja polis ubezpieczeniowych jako źródło dodatkowych dochodów emerytalnych, Polityka społeczna, Warszawa 2011.

J. Adamska, Transfer na rynek kapitałowy jako metoda zarządzania ryzykiem długowieczności w świetle globalnych problemów emerytalnych, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 677. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 43, Szczecin 2011.

Research interests
  • Crowdfunding
  • Financial markets
  • Pension systems
  • Securitization 
  • Banking
Other

Thomson Reuters Data Suite Project coordinator

Editor-in-chief in International Business and Global Economy Journal