Jacek Zaucha, Professor

position:
duties:
Head of Chair
phone:
58-523-1236
secretary's office phone:
1231
room:
204
WWW:
Other duties:
Career

Master studies: University of Gdańsk,  Department of Economics of Transport, specialziation Foreign Trade from 1978 till 1984, master of economics degree obtained in 1984

Teching assitant at the Economics Department of the Univeristy of Gdańsk (Chair of Macroeconomics) from 1984 till 1993

Degree of doctor of  economics: Univeristy of Gdańsk, Economics Department obtained in 1993

Asssitant professor (adiunkt)  at the Economics Department of the Univeristy of Gdańsk (Chair of Macroeconomics) from 1993

Degree of habilitated doctor of  economics: Univeristy of Gdańsk, Economics Department obtained in 2009

Publications

1.          Jacek Zaucha, Ziemia i przestrzeń w procesie wytwarzania. Ewolucja spojrzenia, w: P. Kulawczuk, E. Kwella (red), "Stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego", Uniwersytet Gdański, Sopot 2008, s.53-72

2.          Jacek Zaucha, Rola przestrzeni w kształtowaniu relacji gospodarczych. Ekonomiczne fundamenty planowania przestrzennego w Europie Bałtyckiej, Gdańsk 2007, stron 370

3.          Jacek Zaucha, Wyzwania i szanse dla pomorskich beneficjentów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013, w: T. Pactwa (red.), "Od Inicjatywy INTERREG do Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Doświadczenia Pomorskie", seria "Pomorskie Studia Regionalne UMWP", Gdańsk 2007, ISBN 83-88262-03-3, s. 122-133,

4.          Jacek Zaucha, Report on Good Practices within BSR INTERREG IIIB and II C Project, opracowanie przygotowane w ramach projektu COMMIN (autorstwa Akademii Rozwoju Przestrzennego Niemiec - Die Akademie für Raumforschung und Landesplanung) w roku 2007,

5.          Jacek Zaucha, Is spatial planning a driver for sustainable development in Poland? "Planning Practice and Research", vol. 22, nr 3 August 2007, ISSN: 1360-0583, s. 463 - 471

6.          Witold Toczyski, Jacek Lendzion, Jacek Zaucha (red.), Turystyka zrównoważona w Regionie Bałtyckim. Produkty, sieci współpracy i marketing, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007, ISBN 978-83-7531-026-9, stron 232,

7.          Jacek Zaucha, Region Bałtycki - Wzrost Gospodarczy, w: "Teoria oraz praktyka transformacji ekonomicznej na przykładzie Polski i Ukrainy", Myśl ekonomiczna, Tarnopol 2007, ISBN 978-966-654-213-0, s.136-160,

8.          Jacek Zaucha,The Marine Rconomy in the Face of New Development Trends (Spatial Aspects),w: Tadeusz Markowski (ed.) “The Polish Spatial Development Concept versus European Vision of Spatial Development perspectives". Polish Academy of Science, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw 2009, s.134-156, ISBN 978-83-89693-63-1 ISSN 0860-3375

9.          Jacek Zaucha, Factors influencing Integration of the Baltic Sea Region with special Focus on the spatial and Economic Dimensions, w: Heinz Rieter, Joachim Zweynert (red), "Economic Styles In the Process of EU Eastern Enlargement", Schriftenreihe des Europa-Kollegs Hamburg zur Integrationsforschung no.58, Nomos, Hamburg 2009, ISBN 978-3-8329-4684-5, s.261-292

10.       Jacek Zaucha,  Planowanie przestrzenne obszarów morskich. Polskie uwarunkowania i plan pilotażowy, Instytut Morski w Gdańsku, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-85780-97-7 stron 149

11.       Jacek Zaucha,  Baltic Sea Potential and Threats. in: Zaucha Jacek, Cieślak Andrzej, Ścibior Katarzyna,  Jakubowska Patrycja, Staśkiewicz Antoni (red.) "Compendium on Maritime Spatial Planning Systems in the Baltic Sea Region" , Instytut Morski w Gdańsku, Gdańsk 2009,ISBN978-83-85780-96-0, s. 86-91

12.         Jacek Zaucha,Magdalena Matczak,   Main potential and conflicts in Polish sea space, in: Zaucha Jacek, Cieślak Andrzej, Ścibior Katarzyna,  Jakubowska Patrycja, Staśkiewicz Antoni (red.) "Compendium on Maritime Spatial Planning Systems in the Baltic Sea Region" , Instytut Morski w Gdańsku, Gdańsk 2009, ISBN978-83-85780-96-0, s. 104-113

13.       Jacek Zaucha ,   Conclusions in the form of a transnational Action Plan, in: Zaucha Jacek, Cieślak Andrzej, Ścibior Katarzyna,  Jakubowska Patrycja, Staśkiewicz Antoni (red.) "Compendium on Maritime Spatial Planning Systems in the Baltic Sea Region" , Instytut Morski w Gdańsku, Gdańsk 2009, ISBN978-83-85780-96-0, s. 140-143

14.        Jacek Zaucha, Cieślak Andrzej, Ścibior Katarzyna,  Jakubowska Patrycja, Staśkiewicz Antoni (red.) "Compendium on Maritime Spatial Planning Systems in the Baltic Sea Region" , Instytut Morski w Gdańsku, Gdańsk 2009, ISBN978-83-85780-96-0, s. 145

15.        Jacek Zaucha,  Helle Fischer Spatial vision and strategies around the Baltic Sea Region, "Informationen zur Raumentwicklung, Heft 8/9 2009“ s. 621-628

16.       Jacek Zaucha, Magdalena Matczak, Joanna Przedrzymirska (red.), Przyszłe wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej dla celów gospodarczych i ekologicznych,  Instytut Morski w Gdańsku, Gdańsk 2009, ISBN978-83-85780-99-1, s. 319

17.        Jacek Zaucha, Przestrzeń morska w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, w: Jacek Zaucha, Magdalena Matczak, Joanna Przedrzymirska (red.), "Przyszłe wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej dla celów gospodarczych i ekologicznych",  Instytut Morski w Gdańsku, Gdańsk 2009, ISBN978-83-85780-99-1, s. 217-234

18.        Jacek Zaucha, Katarzyna Ścibior, Maritime spatial planning - pilot maritime plan in Poland, w: Tadeusz Palmowski i Stasys Vaitekunas (red.) “The Problems of Development and International Co-operation in the Region of the Southern Baltic", Coastal Regions 17, University of Gdańsk, 2009, s.144-158, ISBN 978-83-7380-819-5

19.       Jacek Szlachta, Jacek Zaucha, A New paradigm of the EU region al development in the context of the Poland’s National Spatial Development Concepts, w: Paweł Churski i Waldemar Ratajczak (eds.) "Regional Development and Regional Policy In Poland: First Experiences and New Challenges of the European Union Membership", Part 1, Polish Academy of Science, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw 2010, s.153-171, ISBN 978-83-89693-28-0 ISSN 0860-3375

20.       Jacek Zaucha, Pilot Draft Plan for the West Part of the Gulf of Gdańsk. First Maritime Spatial Plan in Poland, Instytut Morski, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-62438-05-1 stron 81

21.       Jacek Zaucha, Od strategii VASAB do strategii Unii Europejskiej dla Regionu Baltyckiego, w: Andrzej Grzelakowski, Piotr Niedzielski, Michał Pluciński (red.) "Europa Bałtycka przeszłość, teraźniejszość, nowe wyzwania", Zeszyty Naukowe nr 589, Ekonomiczne problemy usług nr 49, Szczecin 2010, s115-140, ISSN 1640-6818

22.       Korcelli Piotr, Marek  Degórski, Dominik Drzazga, Tomasz Komornicki, Tadeusz Matkowski, Jacek Szlachta., Grzegorz Wecławowicz, Janusz Zalewski, Jacek Zaucha, Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego zagospodarowania Kraju do roku 2033, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania, Studia,  tom CXXVIII, Warszawa 2010, stron169, ISBN 978-83-89693-42-6 ISSN 0079-3493

23.       Szczepaniec Marek, Elżbieta Babula, Andrzej Poszewiecki, Jacek Zaucha, Przemysław Kulawczuk, Tomasz Jurkiewicz, Behawioralne oddziaływanie flamingu na skłonność do korzystania z instrumentów finansowych przez małe i sednie przedsiębiorstwa, w: Przemysław Kulawczuk, Andrzej Pozewiecki (red), "Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010m  ISBN 978-83-7531-089-1, s.39-52

24.       Jacek Zaucha, Skłonność małych i średnich przedsiębiorstw do korzystania z nowych innowacyjnych instrumentów wsparcia, w: Przemysław Kulawczuk, Andrzej Pozewiecki (red), "Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010m  ISBN 978-83-7531-089-1, s.128-142

25.       Jacek Zaucha, Skłonność przedsiębiorstw do współdziałania w obliczu zagrożeń i możliwości stwarzanych przez sfere regulacyjną. Efekty zewnętrzne, w: Przemysław Kulawczuk, Andrzej Pozewiecki (red), "Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010m  ISBN 978-83-7531-089-1, s.143-155

26.       Jacek Zaucha, Podejmowanie decyzji w zakresie korzystania z instrumentów finansowych w zależności od rodzajów prowadzonej działalności, w: Przemysław Kulawczuk, Andrzej Pozewiecki (red), "Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010m  ISBN 978-83-7531-089-1, s.190-221

27.       Przemysław Kulawczuk, Szczepaniec Marek, Jacek Zaucha, Andrzej Poszewiecki Elżbieta Babula,, Adam Szczęch, Mirosław Jodko, Wojciech Bizon, Tomasz Jurkiewicz, Rekomendacje dla władz publicznych i weryfikacja hipotez badawczych. Model oddziaływań behawioralnych, w: Przemysław Kulawczuk, Andrzej Pozewiecki (red), "Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010m  ISBN 978-83-7531-089-1, s 296-320

28.       Jacek Zaucha, Polska przestrzeń bałtycka w Koncepcji Przestrzennego zagospodarowania Kraju, w: Tomasz Parteka (Ed.) "Wymiar Europejski Regionu Morza Bałtyckiego, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania, Studia,  tom CXXIX, Warszawa 2010, , ISBN 978-83-89693-47-1 ISSN 0079-3493, s.80-96

29.       Jacek Zaucha,  Ułomności rynku, czyli dlaczego i kiedy potrzebna jest interwencja władzy publicznej,  w: Piotr Lorens i Justyna Martyniuk-Peczek (red)"Wybrane zagadnienia zarządzania rozwojem miast" Politechnika Gdańska, Wydawnictwo Urbanista Gdansk 2010 ISBN 978-83-89649-30-0, s.32-52

30.       Jacek Zaucha,  Ekonomiczna teoria lokalizacji,  w: Piotr Lorens i Justyna Martyniuk-Peczek (red)"Wybrane zagadnienia zarządzania rozwojem miast" Politechnika Gdańska, Wydawnictwo Urbanista Gdansk 2010 ISBN 978-83-89649-30-0, s.53-75

31.       Jacek Zaucha (Ed), 2011, Territorial Cohesion - Baltic Sea Region examples. Baltic contribution to the Revised Territorial Agenda of EU. "Ecoregion Perspectives", Baltic 21 Series No. 1/201

268.

Research interests

macroeconomics, EU regional policy, spatial planning and development, Baltic Sea Region integration, human resources management.

Other

Deputy Secretary of VASAB 2010 (Vision and Strategies around the Baltic Sea) from 1996 till 2006

Head of the Joint technical Secretariat of the Cross-border Co-operation Programme South Baltic from 2008 till 2009

Head of the ASC Poland of the Princeton University

Member of trhe Commmitte on Spatial Administration of the Polish Academy of Science