Leszek Czerwonka, Associate Professor

position:
duties:
Head of Doctoral Studies
phone:
58-523-1305
secretary's office phone:
1164
room:
122
Other duties:
Career
 • From 2016 - Associate Professor
 • 2015 - Habilitated doctor
 • From 2007 - Assistant Professor in the Microeconomics Department
 • 2006 - PhD degree (thesis: "Concentration in the pharmaceutical wholesale distribution market. Model perspective" / in Polish)
 • 2001-2006 - Assistant in the Microeconomics Department
 • 1996-2001 - studies at the University of Gdansk
Publications
 1. L. Czerwonka (2018), Zarządzanie finansami. Wprowadzenie, przykłady i zadania, C.H. Beck, Warszawa, ISBN 978-83-812-8142-3.
 2. J. Jaworski, L. Czerwonka (2017), Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. Sektor usług, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, vol. 51, z. 4, s. 133-142, ISSN 0459-9586.
 3. L. Czerwonka, J. Jaworski (2017), Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw. Przegląd literatury,Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 478, s. 91-98, ISSN 1899-3192.
 4. L. Czerwonka (2017), Struktura kapitału polskich spółek w świetle wybranych teorii, Współczesna Gospodarka, vol. 8, nr 1, s. 51-63, ISSN 2082-677X
 5. L. Czerwonka (2015), Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ss. 206
 6. E. Babula, L. Czerwonka (2015), Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu/Mathematical applications in economics and management, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ss. 258, ISBN 978-83-7865-340-0
 7. A. Blajer-Gołębiewska, L. Czerwonka (red. nauk.) (2014), Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, ss. 176, ISBN 978-83-7865-178-9
 8. L. Czerwonka, J. Jaworski (2014), Źródła finansowania inwestycji w wartości niematerialne i prawne podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 2001-2010, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 43, s. [65]-75, ISSN 1643-7772
 9. L. Czerwonka, J. Jaworski (2014), Inwestycje polskich podmiotów gospodarczych w środki trwałe i źródła ich finansowania w latach 2001-2010, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 67, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 279-293; www.wneiz.pl/frfu; ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842
 10. L. Czerwonka, Corporate Investment and Asset Sales in the Period of Increasing Uncertainty, Journal of Accounting, Finance and Economics, July 2014 Volume 4 Number 1, s. 18-26, ISSN: 1838-3459(Print) and 2200-7970(Online)
 11. Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu / pod red. Anny Blajer-Gołębiewskiej i Leszka Czerwonki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, ISBN: 978-83-7865-178-9
 12. E. Babula, A. Blajer-Gołębiewska, M. Brycz, L. Czerwonka, T. Kamińska, M. Zielenkiewicz, Struktura sfery realnej gospodarek narodowych w UE a poziom dobrobytu : raport z badań zrealizowanych w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS4/04718 / red. nauk. Małgorzata Zielenkiewicz, Katedra Mikroekonomii. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2013
 13. M. Brycz, L. Czerwonka, Koncepcja możliwości Amartyi Kumar Sena a dobrobyt w Unii Europejskiej, Przegląd Zachodniopomorski, 2013, R. 28, z. 3, vol. 2, s. 67-81, ISSN: 0552-4245
 14. L. Czerwonka, Struktura podmiotowa rynków a dobrobyt, s. 93-125
  [w:] 
  Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej / pod red. Elżbiety Babuli, Teresy Kamińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2013, ISBN: 978-83-7865-140-6

 15. L. Czerwonka, Determinants of the Choice of Tangible Fixed Assets, Depending on the Type of Activity, Journal of International Studies, Vol. 6, No. 2, 2013, s. , ISSN 2071-8330
 16. L. Czerwonka, Exchange ratio determination and shareholders’ wealth for mergers of companies at Warsaw Stock Exchange, Actual Problems of Economics, No. 8, 2013, s. 497-506, ISSN 1993-6788
 17. L. Czerwonka, J. Jaworski, Działalność inwestycyjna podmiotów gospodarczych w Polsce i źródła jej finansowania w latach 2001-2010, [w:] Zarządzanie Finansami. Mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji, red. nauk. D. Zarzecki, Czas na Pieniądz, Zeszyty Naukowe nr 760, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 59, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013, s. 465-480, ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842
 18. L. Czerwonka, Takeovers as a way of investing versus dividend payments on the Warsaw Stock Exchange, Journal of International Studies, Vol. 5, No. 1, 2012, s. 70-76, ISSN 2071-8330
 19. L. Czerwonka, M. Brycz, Degree of competition in the European Union and welfare measured by GDP per capita and HDI, Actual Problems of Economics, No. 10, Vol. 2., 2012, s. 63-71, ISSN 1993-6788
 20. A. Blajer-Gołębiewska, L. Czerwonka, Corporate Governance and Propensity to Share Information: The Long-Run Effect, Corporate Ownership and Control, Vol. 10 Issue 1, 2012, Continued - 4, s. 399-407
 21. T. Kamińska, L. Czerwonka, Evolution of Enterprises’ Size Regarding Employment in the European Union Countries, Transformations in Business & Economics, Vol. 11 No. 2A (26A), 2012, s. 451-464
 22. L. Czerwonka, Ocena spółek w kontekście możliwości zastosowania modeli zdyskontowanych dywidend [w:] Zarządzanie Finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. nauk. D. Zarzecki, Czas na Pieniądz, Zeszyty Naukowe nr 690, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 51, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, s. 519-528, ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842
 23. A. Blajer-Gołębiewska, L. Czerwonka, Long-Run IPO Overpricing: Evidence from the Warsaw Stock Exchange, World Journal of Social Sciences, vol. 2. no. 1. January 2012, s. 34-44.
 24. L. Czerwonka, Dividends and M&A transactions financing,
  [w:]  Financial management of firms and financial institutions. Conference proceedings from 8th international scientific conference, ed. D.
  Dluhošová, Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava, Czech Republic, Ostrava 2011, s. 59-68, ISBN 978-80-248-2494-9
 25. L. Czerwonka, Announcement of the exchange ratio of the merging companies - impact on the acquiring firms, Scientific Annals of the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi - Economic Sciences Section, Vol. 58, 2011, s. 83-90, ISSN 0379-7864.
 26. L. Czerwonka, Investors’ Reaction to Merger Announcements on the Polish Stock Market, [w:] Macro and Microeconomic Problems in Theory and Practice, sci. ed. K. Włodarczyk-Śpiewak, Microeconomics Department, University of Szczecin, Szczecin 2011, s. 106-118, ISBN 978-83-751833-7-5.
 27. A. Blajer-Gołębiewska, L. Czerwonka, The impact of IPO’s in crisis condition on companies’ performances : evidence from the Polish stock exchange,
  [w:] Selected issues of decision-making by economic entities, sci. ed. Tomasz Bernat, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 103-118, ISBN 978-83-7241-835-7
 28. L. Czerwonka, Motywy działania menedżerów spółek przejmujących a ryzyko,
  [w:] Ryzyko przedsięwzięć gospodarczych, red. J. Winiarski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 93-108, ISBN 978-83-7531-245-4
 29. L. Czerwonka, Przejęcia jako metoda wzrostu przedsiębiorstw - motywy a skutki,
  [w:] Polityka gospodarcza i finanse w teorii i praktyce, red. nauk. Andrzej Poszewiecki oraz Grzegorz Szczodrowski, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2011, s. 190-202, ISBN 978-83-60653-21-0
 30. L. Czerwonka, Wykorzystanie modelu 5 sił Portera w analizie branży na przykładzie hurtowego rynku farmaceutycznego w Polsce,
  [w:] Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy współczesnej gospodarki, red. nauk. Jacek Jaworski, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 1899-9867, t. 9, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 177-186, ISBN 978-83-61712-56-5, ISBN 978-83-7556-331-3
 31. L. Czerwonka, Wezwania do sprzedaży akcji - ceny wezwań a nadzwyczajne stopy zwrotu
  [w:] Zarządzanie Finansami, Współczesne wyzwania teorii i praktyki, red. nauk. D. Zarzecki, Czas na Pieniądz, Zeszyty Naukowe nr 640, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 38, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 559-568, ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842
 32. L. Czerwonka, Wpływ fuzji przedsiębiorstw na ich wartość, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4 (723)/2010, s. 31-37, ISSN 0860-6846
 33. L. Czerwonka, Wpływ wezwań do sprzedaży akcji na stopę zwrotu z akcji spółek objętych ofertą przejęcia
  [w:] Problemy gospodarowania w Polsce, pod red. nauk. D. Kopycińskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 193-205 (rozdz. 15), ISBN 978-83-62355-73-0
 34. L. Czerwonka, Mathematical Models of Mergers: Conditions of Application and Conclusions
  [w:] Market Concentration and Economy, Series of Monographs, Vol. 7, Macro & Microeconomics Case Studies, pod red. T. Bernata, Publishing House Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2010, s. 206-219, ISBN 978-83-62355-41-9
 35. L. Czerwonka, Wpływ zainicjowania wypłaty dywidendy na cenę akcji spółki
  [w:] Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji, pod red. nauk. E. Urbańczyka, Zeszyty Naukowe nr 634, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 34, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 67-85, ISSN 1640-2751
 36. L. Czerwonka, Długookresowy wpływ połączeń przedsiębiorstw na wartość spółek przejmujących, Przegląd Organizacji, Nr 10/2010, s. 33-36, ISSN-0137-7221
 37. L. Czerwonka, Nadmierne obroty giełdowe jako skutek zbyt dużej pewności siebie inwestorów
  [w:] Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Behawioralny wymiar przedsiębiorczości, pod red. P. Kulawczuka, A. Poszewieckiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 52-62, ISBN 978-83-7531-094-8.
 38. L. Czerwonka, Ryzyko spadku wartości spółki w wyniku podjęcia próby przejęcia
  [w:] Ryzyko - teoria i praktyka, pod red. O. Dębickiej, J. Winiarskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 51-59, ISBN 978-83-7531-079-5.
 39. L. Czerwonka, Wypłata dywidendy a wartość przedsiębiorstwa, Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy, Nr 3/2010, s. 19-26, ISSN 1506-7513.
 40. L. Czerwonka, Model Cournota - charakterystyki i możliwości zastosowania, Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy, Nr 1/2010, s. 174-186, ISSN 1506-7513.
 41. L. Czerwonka, Changes in share prices as a response to earnings forecasts regarding future real profits, Scientific Annals of the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi - Economic Sciences Section, Vol. 56, 2009, s. 81-90, ISSN 0379-7864.
 42. L. Czerwonka, Połączenia przedsiębiorstw w ramach modeli oligopolu, Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy, Nr 4/2009, s. 159-167, ISSN 1506-7513.
 43. L. Czerwonka, Wzrost wartości przedsiębiorstwa a aktywność w obszarze fuzji i przejęć
  [w:] Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i w praktyce, pod red. D. Kopycińskiej, PrintGroup, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 156-167, ISBN 978-83-62355-02-0.
 44. L. Czerwonka, Matematyczne modele połączeń przedsiębiorstw uwzględniające czynniki menedżerskie, Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy, Nr 3/2009, s. 81-88, ISSN 1506-7513.
 45. L. Czerwonka, Stosowanie tradycyjnych, neoklasycznych, modeli przedsiębiorstwa a niepewność i ryzyko
  [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach spowolnienia gospodarczego, vol. 1, pod red. O. Dębickiej, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowskiego, J. Winiarskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 259-266, ISSN 2080-9425.
 46. L. Czerwonka, Wartość spółki w okresie spadku cen akcji
  [w:] Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego, pod red. L. Pawłowicza, M. Czerwińskiej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 3/1/2009, Sopot 2009, s. 471-481, ISSN 1732-1565.
 47. L. Czerwonka, Matematyczne modele fuzji endogenicznych, Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy, Nr 2/2009, s. 181-189, ISSN 1506-7513.
 48. L. Czerwonka, Matematyczne modele fuzji jako narzędzie analizy stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia połączeń przedsiębiorstw
  [w:] Konkurencyjność podmiotów rynkowych, pod red. D. Kopycińskiej, PRINT GROUP, Katedra Mikroekonomii Uniw. Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 85-94, ISBN 978-83-60903-61-2.
 49. L. Czerwonka, Wpływ struktury przedsiębiorstwa na opłacalność fuzji - analiza modeli matematycznych
  [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, pod red. O. Dębickiej, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowskiego, J. Winiarskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 282-289, ISBN 978-83-7531-062-7.
 50. L. Czerwonka, Koncentracja a zmiana dobrobytu społecznego, Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy, Nr 2/2008, s. 135-141, ISSN 1506-7513.
 51. L. Czerwonka, Analiza opłacalności połączeń przedsiębiorstw, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Nr 2/2008 , s. 47-52, ISSN 1896-656X.
 52. L. Czerwonka, Zastosowanie matematycznych modeli fuzji egzogenicznych, Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy, Nr 1/2008, s. 133-140, ISSN 1506-7513.
 53. L. Czerwonka, Analiza skutków połączeń hurtowni farmaceutycznych w Polsce w świetle wybranych modeli dobrobytu społecznego
  [w:] Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, pod red. D. Kopycińskiej, Katedra Mikroekonomii Uniw. Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 165-175.
 54. L. Czerwonka, Wrogie przejęcia jako sposób poprawy efektywności rynku kontroli nad przedsiębiorstwami, Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy, Nr 3/2007, s. 106-112, ISSN 1506-7513.
 55. L. Czerwonka, Menedżerskie motywy połączeń a efektywność przedsiębiorstw, Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy, Nr 1/2007, s. 62-73, ISSN 1506-7513.
 56. L. Czerwonka, Szkolenia jako czynnik kreacji wiedzy w przedsiębiorstwie - ujęcie modelowe
  [w:] Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, pod red. T. Kamińskiej, J. Frycy, B. Majeckiej, Wydawnictwo Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 138-145, ISBN 978-83-7326-426-7.
 57. L. Czerwonka, Model przedsiębiorstwa szkolącego pracowników
  [w:] Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, pod red. D. Kopycińskiej, Print Group, Szczecin 2006, s. 140-147, ISBN 83-60065-71-3.
 58. A. Blajer-Gołębiewska, L. Czerwonka, E. Pankau, M. Zielenkiewicz, Ekonomia matematyczna w zadaniach, pod red. T. Kamińskiej, Wydawnictwo Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 2006, ISBN 83-7326-346-2.
 59. L. Czerwonka, E. Pankau, Zastosowanie wskaźników koncentracji rynku do oceny koncentracji kapitału w gospodarce światowej
  [w:] Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, pod red. D. Kopycińskiej, Wyd. Katedra Mikroekonomii Uniw. Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 291-297, ISBN 83-917487-6-6.
 60. L. Czerwonka, Ochrona konkurencji. Dostosowania Polski do rozwiązań Unii Europejskiej
  [w:] Nieefektywność rynku. Teoria i praktyka, pod red. T. Kamińskiej i T. Kątowskiego, Wydawnictwo Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 2003, s.180-196, ISBN 83-7326-159-1.
 61. T. Kątowski, L. Czerwonka, Homo oeconomicus w ujęciu matematycznym, Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy, Nr 1/2003, s. 48-54, ISSN 1506-7513.
 62. L. Czerwonka, T. Kątowski, Strata ekonomiczna. Propozycja ujęcia alternatywnego, Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy, Nr 2/2002, s. 102-111, ISSN 1506-7513.
Research interests
 • Efficiency of firms’ activities in connection with financial management
 • Mathematical modeling of the profitability of mergers

 • Behavioral aspects of investment decision-making
 • Business investment

 • Concentration in the context of social welfare

Other
 • 2023 - Rector’s Award of 1st Level for achievements in scientific work
 • 2021 - Rector’s Award of 1st Level for educational and organizational achievements in promoting economic knowledge
 • 2020 - Rector’s Award of 2nd Level for achievements in scientific work
 • Examination ACCA F5 Performance management - participation in the program "Exams for Academics"
 • 2016 - Gdansk University Publishing House Award for winning first place in the category of best teaching book for the book "Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu / Mathematical applications in economics and management"
 • 2016 - Rector’s Award of 1st Level for achievements in scientific work
 • 2015 - Examination ACCA F9 Financial Management  - the best result in Poland so far among all the academic lecturers participating in the program ACCA Academics Sitting Exams (December 2015)
 • 2008 - Rector’s Award of 1st Level for achievements in scientific team work for a monograph: "Efficiency of the knowledge-based economy"
 • 2004 - Rector’s Award of 1st Level for achievements in scientific team work for a monograph: "Market inefficiency"