Zasady dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Regulacje ogólne

W sprawie składania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych obecnie obowiązują:Zasady szczegółowe składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych

 1. Kompletną pracę dyplomową wraz z wypełnionymi i podpisanymi oświadczeniami, stanowiącymi jej integralną część (zgodnie z szablonem, umieszczonymi na końcu pracy)

  (należy uzupełnić daty, wykreślić niepotrzebny zapis i podpisać się z imienia i nazwiska na dokumencie w formacie MS Word) oraz opis pracy w formacie XML (sporządzony za pomocą Portalu Studenta)  student jest zobowiązany przesłać ze swojego adresu e-mail w domenie ug.edu.pl (...@studms.ug.edu.pl) do odpowiedniego sekretariatu (nie będą przyjmowane dokumenty studenta przesłane z innego adresu e-mail).

  Wykaz adresów e-mail pracowników sekretariatów stanowi załącznik.

 2. Praca jest przesłana w formacie edytowalnym (rtf; doc; docx)  oraz pdf. Maksymalna wielkość jednego pliku to 7 MB (nazwy plików należy nazwać swoim imieniem i nazwiskiem).

  Za komplet dokumentów uważa się przesłanie 3 plików:

  • pracy w formacie edytowanym (rtf; doc; docx)
  • pracy w formacie pdf
  • opisu pracy (format XML)

 3. Pracownik sekretariatu sprawdza i potwierdza studentowi e-mailem zwrotnym kompletność i poprawność przesłanych dokumentów.
 4. Komplet zweryfikowanych dokumentów pracownik sekretariatu przesyła drogą elektroniczną promotorowi pracy dyplomowej.
 5. Po przeprowadzeniu kontroli antyplagiatowej pracy z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego,  promotor przesyła pracę i skan (lub zdjęcie) podpisanego raportu podobieństwa e-mailem zwrotnym do sekretariatu z podaniem osoby recenzenta wyznaczonego przez dziekana i sugerowanego terminu złożenia egzaminu dyplomowego.
 6. Przesłanie pliku zawierającego pracę dyplomową z oświadczeniami jest równoznaczne z zatwierdzeniem pracy przez promotora.
 7. Pracownik sekretariatu potwierdza z dziekanatem (w przypadku pracy magisterskiej) i przewodniczącym komisji egzaminacyjnej (w przypadku pracy licencjackiej) proponowany przez promotora termin egzaminu dyplomowego oraz informuje o tym promotora, wyznaczonego recenzenta i studenta.
 8. Pracownik sekretariatu przesyła recenzentowi za pomocą poczty elektronicznej plik z pracą dyplomową.
 9. W terminie do 7 dni po przesłaniu kompletu dokumentów do recenzenta, zarówno promotor, jak i recenzent są zobowiązani do przesłania skanu (lub zdjęcia) podpisanej oceny pracy dyplomowej do właściwego sekretariatu.
 10. Egzamin dyplomowy przeprowadzany na Wydziale Ekonomicznym jest egzaminem ustnym przeprowadzanym w formie stacjonarnej.
 11. Praca jest dopuszczana do obrony po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji oraz dopuszczalnego wyniku antyplagiatowego. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją w składzie: przewodniczący, recenzent, promotor. Student otrzymuje trzy pytania - z kierunku studiów, ze specjalności oraz z pracy (w przypadku egzaminu licencjackiego do pytania z pracy może być wymagane przygotowanie krótkiej prezentacji).
 12. Na ocenę na dyplomie składa się: średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów – waga 0,5, ocena z pracy (średnia ocen wystawionych przez promotora i recenzenta) – waga 0,25, ocena z obrony – waga 0,25.
 13. Po zakończonym egzaminie dyplomowym komisja sporządza oraz podpisuje protokół z przebiegu egzaminu i niezwłocznie przekazuje go do dziekanatu.

 Niezłożenie pracy dyplomowej w terminie

W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej do końca podstawowej sesji  egzaminacyjnej kończącej studia, tj. 24.06.2024 r. student zostaje skreślony z listy studentów z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 Regulaminu Studiów UG.


Procedury administracyjne

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest:

 1. Uzyskanie wszystkich ocen w indeksie elektronicznym, wraz z zaliczeniem seminarium dyplomowego
 2. Rozliczenie się z Uczelnią na 7 dni przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej:

 

Biblioteka- należy zwrócić wypożyczone książki i uregulować zadłużenie finansowe wobec biblioteki (np. za nieterminowy zwrot książek)
Administracja domu studenckiego
lub Dział Domów Studenckich*
- należy uregulować wszelkie zaległości, w tym opłaty za zamieszkiwanie w domu studenckim

*dotyczy studentów zamieszkujących w domu studenckim w czasie studiów
Opłaty- należy uregulować wszelkie zaległości w opłatach studenckich

- studenci przyjęci i wznowieni na studia od roku akademickiego 2019/2020 NIE WNOSZĄ opłaty za dyplom
Odpis dyplomu w języku obcym
(nieobowiązkowy)

- należy przesłać do dziekanatu (ze swojego adresu e-mail w domenie ug.edu.pl) skan lub zdjęcie wniosku o wystawienie odpisu dyplomu i odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy


W przypadku przesłania wniosku po egzaminie dyplomowym należy wnieść opłatę (na indywidualny numer konta Studenta):
- za dodatkowy odpis dyplomu - 20 zł
- za dodatkowy odpis suplementu do dyplomu - 20 zł


7 dni przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej należy przesłać do dziekanatu (ze swojego adresu e-mail w domenie ug.edu.pl) dokumenty potwierdzające umiejętności, kwalifikacje i doświadczenia studenta zdobyte na Uczelni lub poza Uczelnią na podstawie skierowania z UG, które na życzenie studenta mogą być umieszczone w suplemencie do dyplomu.Instrukcje przygotowania prac dyplomowych


 Instrukcja przygotowania pracy dyplomowej licencjackiej
Instrukcja przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej
   Szablon