Zasady dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym UG w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2

Zasady składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Regulamin postępowania przy składaniu prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych obowiązujący na Wydziale Ekonomicznym UG w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2

 1. Kompletną pracę dyplomową wraz z uzupełnionymi oświadczeniami (Załącznik 1) oraz opis pracy w formacie XML  student przesyła ze swojego adresu e-mail w domenie ug.edu.pl do odpowiedniego sekretariatu. Wykaz adresów e-mail pracowników sekretariatów stanowi Załącznik 2.
 2. Praca jest przesłana w formacie edytowalnym (rtf; doc; docx)  oraz pdf. Maksymalna wielkość jednego pliku to 7 MB.
  (nazwy plików należy nazwać swoim nazwiskiem i imieniem)
 3. Pracownik sekretariatu sprawdza i potwierdza studentowi e-mailem zwrotnym kompletność i poprawność przesłanych dokumentów.
 4. Komplet zweryfikowanych dokumentów pracownik sekretariatu przesyła drogą elektroniczną promotorowi pracy dyplomowej.
 5. Po przeprowadzeniu kontroli antyplagiatowej pracy z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego  promotor przesyła pracę i skan (lub zdjęcie) podpisanego raportu podobieństwa e-mailem zwrotnym do sekretariatu z podaniem osoby recenzenta wyznaczonego przez dziekana i sugerowanego terminu złożenia egzaminu dyplomowego. Zgodnie z § 6 Zarządzenia Rektora przesłanie pliku zawierającego pracę dyplomową z oświadczeniami jest równoznaczne z zatwierdzeniem pracy przez promotora.
 6. Pracownik sekretariatu potwierdza z dziekanatem (w przypadku pracy magisterskiej) i przewodniczącym komisji egzaminacyjnej (w przypadku pracy licencjackiej) proponowany przez promotora termin egzaminu dyplomowego oraz informuje o tym promotora, wyznaczonego recenzenta i studenta.
 7. Pracownik sekretariatu przesyła recenzentowi za pomocą poczty elektronicznej plik z pracą dyplomową.
 8. W terminie do 7 dni po przesłaniu kompletu dokumentów do recenzenta, zarówno promotor, jak i recenzent są zobowiązani do przesłania skanu (lub zdjęcia) podpisanej opinii, w wersji o której mowa w § 8 Zarządzenia Rektora do właściwego sekretariatu.
 9. Egzamin dyplomowy przeprowadzany na Wydziale Ekonomicznym jest egzaminem ustnym przeprowadzanym zdalnie, w formie wideokonferencji za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams lub w trybie stacjonarnym na Wydziale Ekonomicznym z zachowaniem wymogów określonych w Zarządzeniach Rektora UG.
 10. W przypadku egzaminu w formie zdalnej Student łączy się z aplikacją MS Teams korzystając ze swojego adresu e-mail w domenie ug.edu.pl.
 11. Protokół z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza przewodniczący komisji.
 12. Podpisany protokół z przebiegu egzaminu przeprowadzonego w formie zdalnej, przewodniczący Komisji niezwłocznie przesyła do dziekanatu.


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają:


Załącznik 1
Załącznik 2

Niezłożenie pracy dyplomowej w terminie
W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej do końca podstawowej sesji  egzaminacyjnej kończącej studia, tj. 27.06.2021 r. Student zostaje skreślony z listy Studentów z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 Regulaminu Studiów UG.
Procedury administracyjne

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest:
1. Uzyskanie wszystkich ocen w indeksie elektronicznym, wraz z zaliczeniem seminarium dyplomowego.
2. Rozliczenie się z Uczelnią na 7 dni przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej:

Biblioteka- należy zwrócić wypożyczone książki i uregulować zadłużenie finansowe wobec biblioteki (np. za nieterminowy zwrot książek)
Administracja domu studenckiego
lub Dział Domów Studenckich*
- należy uregulować wszelkie zaległości, w tym opłaty za zamieszkiwanie w domu studenckim

*dotyczy studentów zamieszkujących w domu studenckim w czasie studiów
Opłaty- należy uregulować wszelkie zaległości w opłatach studenckich

- należy wnieść opłatę za dyplom w kwocie 60 zł (na indywidualny numer konta Studenta dotyczący wpłat studenckich, znajdujący się w Portalu Studenta, ps.ug.edu.pl, menu-Płatności).
Opłata za dyplom nie dotyczy studentów przyjętych i wznowionych na studia od roku akademickiego 2019/2020
Odpis dyplomu w języku obcym
(nieobowiązkowy)

- należy przesłać do dziekanatu (ze swojego adresu e-mail w domenie ug.edu.pl) skan lub zdjęcie wniosku o wystawienie odpisu dyplomu i odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy


W przypadku przesłania wniosku po egzaminie dyplomowym należy wnieść opłatę (na indywidualny numer konta Studenta):
- za dodatkowy odpis dyplomu - 20 zł
- za dodatkowy odpis suplementu do dyplomu - 20 zł


Nie jest wymagane składanie karty obiegowej w dziekanacie.

7 dni przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej należy przesyłać do dziekanatu (ze swojego adresu e-mail w domenie ug.edu.pl) dokumenty potwierdzające umiejętności, kwalifikacje i doświadczenia studenta zdobyte na Uczelni lub poza Uczelnią na podstawie skierowania z UG, które na życzenie studenta mogą być umieszczone w suplemencie do dyplomu.
Instrukcje przygotowania prac dyplomowych

Instrukcje przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich na Wydziale Ekonomicznym obowiązujące od 01.10.2018:

 Instrukcja przygotowania pracy dyplomowej licencjackiej
Instrukcja przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej
Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej zaakceptowany przez Senacką Komisję ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego (strona tytułowa pracy dyplomowej nie może zawierać logo UG)
   Szablon