Jakość kształcenia na Wydziale Ekonomicznym

System jakości kształcenia na Wydziale Ekonomicznym UG

działa na podstawie wieloletnich doświadczeń kadry akademickiej WE dążącej do osiągania najwyższej jakości zajęć dydaktycznych, powiązanej z wysokimi standardami badań naukowych, a również w oparciu o Uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 76/09 z dnia 26 listopada 2009 roku  w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.

 

 

 

 

 

W roku 2014 na Wydziale Ekonomicznym opracowana została Księga Jakości Kształcenia, wskazująca na podmioty i procedury związane z zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia. Została ona zatwierdzona przez Radę Wydziału Ekonomicznego w dniu 16 stycznia 2014 r.
W dniu 20 lutego 2020 roku Rada Dziekana pozytywnie zaopiniowała Księgę Jakości Kształcenia - aktualizacja 2019/2020. Dokument ten jest dostępny dla pracowników Wydziału Ekonomicznego w portalu pracownika oraz do wglądu w sekretariatach jednostek.


W celu zapewniania wysokiego poziomu jakości kształcenia, proces jest systematycznie monitorowany i analizowany.
Do realizowanych działań zaliczyć należy:

  • systematyczną analizę programów nauczania prowadzoną przez Rady Programowe Kierunków;
  • analizę sposobów i zasad oceniania studentów, zgodnie z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji i przewidzianymi efektami uczenia się;
  • hospitacje zajęć dydaktycznych;
  • przeprowadzanie badań ankietowych zajęć dydaktycznych w formie on-line (badanie opinii studentów oraz opinii pracowników);
  • badanie opinii pracodawców na temat kwalifikacji absolwentów Wydziału Ekonomicznego, m.in. poprzez realizowanie cyklicznych spotkań z przedstawicielami praktyki gospodarczej;
  • badanie efektywności wspomagania zajęć dydaktycznych e-learningiem;
  • weryfikowanie prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

 

 

 


Ocena własna za rok akademicki 2010/2011 –


Ocena własna za rok akademicki 2011/2012 –

Ocena własna za rok akademicki 2012/2013 –

Ocena własna za rok akademicki 2013/2014 –
 
Ocena własna za rok akademicki 2014/2015 –

Ocena własna za rok akademicki 2015/2016 –

Ocena własna za rok akademicki 2016/2017 – 


Ocena własna za rok akademicki 2017/2018 – 

Ocena własna za rok akademicki 2018/2019 – 

Ocena własna za rok akademicki 2019/2020 – 


Ocena własna za rok akademicki 2020/2021 – 


Ocena własna za rok akademicki 2021/2022 – 

 

Ocena własna za rok akademicki 2022/2023 –