Studia I stopnia stacjonarne Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

 

OBSZAR KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Międzynarodowe stosunki gospodarcze w UG, to kierunek studiów stanowiący wyodrębnioną część jednego obszaru kształcenia – nauk społecznych, realizowaną w uczelni w sposób określony przez program kształcenia.

FORMA STUDIÓW

Kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze realizowany jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

PROFIL KSZTAŁCENIA

Profil kształcenia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w UG, to profil ogólnoakademicki. Oznacza to, że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez studenta podstawowej i pogłębionej wiedzy teoretycznej, a jednocześnie  umiejętności wykorzystania jej w praktyce.

TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA

 

Tytuł zawodowy absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze: licencjat. Uzyskanie tego tytułu jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji i dyplomu to potwierdzającego; w szczególności oznacza osiągnięcie wszystkich założonych dla kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze efektów kształcenia.

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA

 W kształceniu na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze celem jest  wyposażenie absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu teorii i praktyki międzynarodowych stosunków gospodarczych, zarówno w wymiarze makroekonomicznym, jak i  mikroekonomicznym, pozwalające na wykorzystanie ich w międzynarodowej praktyce gospodarczej. Jego osiągnięcie stworzy absolwentom możliwość zatrudnienia na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich  w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą i  zajmujących się obsługą  międzynarodowej wymiany (np. w bankach, przedsiębiorstwach logistycznych), w korporacjach, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także możliwość prowadzenia biznesu w skali międzynarodowej na własny rachunek.

Efektem kształcenia na studiach pierwszego stopnia jest uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia i uzyskanie dyplomu Uniwersytetu Gdańskiego potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego licencjata. Absolwent jest w pełni przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

INFORMACJA O STRUKTURZE PROGRAMU KSZTAŁCENIA

1. Efekty uczenia się dla studiów stacjonarnych na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

2. Plan studiów

Zakładane efekty uczenia się realizowane są poprzez programy kształcenia opisane w tabeli przedmiotów.

Sylabusy przedmiotów odzwierciedlają cele przedmiotu wynikające z założonych efektów uczenia się oraz sposoby weryfikacji efektów.