Studia I stopnia stacjonarne Ekonomia
OBSZAR KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA

Ekonomia w UG, to kierunek studiów stanowiący wyodrębnioną część jednego obszaru kształcenia – nauk społecznych, realizowaną w uczelni w sposób określony przez program kształcenia.

FORMA STUDIÓW

Kierunek ekonomia realizowany jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

PROFIL KSZTAŁCENIA

Profil kształcenia na kierunku ekonomia w UG, to profil ogólnoakademicki. Oznacza to, że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez studenta podstawowej i pogłębionej wiedzy teoretycznej, a jednocześnie  umiejętności wykorzystania jej w praktyce.

TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA

Tytuł zawodowy absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia: licencjat. Uzyskanie tego tytułu jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji i dyplomu to potwierdzającego; w szczególności oznacza osiągnięcie wszystkich założonych dla kierunku ekonomia efektów kształcenia.

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA

W kształceniu na kierunku ekonomia celem jest  wyposażenie  absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ekonomii, zarówno w wymiarze makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym, pozwalające na wykorzystanie ich w praktyce gospodarczej. Jego osiągnięcie stworzy absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych), zarówno w kraju i za granicą oraz samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji ekonomicznych w różnych sektorach i segmentach rynku oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Efektem kształcenia na studiach pierwszego stopnia jest uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia i uzyskanie dyplomu Uniwersytetu Gdańskiego potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego licencjata. Absolwent jest w pełni przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

INFORMACJA O STRUKTURZE PROGRAMU KSZTAŁCENIA

1. Efekty uczenia się dla studiów stacjonarnych na kierunku ekonomia

2. Plan studiów

Zakładane efekty uczenia się realizowane są poprzez programy kształcenia opisane w tabeli przedmiotów.

Sylabusy przedmiotów odzwierciedlają cele przedmiotu wynikające z założonych efektów uczenia się oraz sposoby weryfikacji efektów.