Studia II stopnia stacjonarne Biznes i Technologia Ekologiczna
OBSZAR KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BIZNES I TECHNOLOGIA EKOLOGICZNA
BIZNES I TECHNOLOGIA EKOLOGICZNA  w UG to międzyobszarowy kierunek studiów, stanowiący wyodrębnioną część dwóch obszarów kształcenia: nauk społecznych i nauk ścisłych, realizowaną w uczelni w sposób określony przez program kształcenia.

FORMA STUDIÓW

Kierunek BIZNES I TECHNOLOGIA EKOLOGICZNA  realizowany jest w UG w formie studiów stacjonarnych

PROFIL KSZTAŁCENIA

Profil kształcenia na kierunku BIZNES I TECHNOLOGIA EKOLOGICZNA w UG to profil ogólnoakademicki. Oznacza to, że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem modułu zajęć służących zdobywaniu przez studenta  pogłębionych umiejętności teoretycznych i praktycznych.

TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA

Tytuł zawodowy absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku BIZNES I TECHNOLOGIA EKOLOGICZNA: magister. Uzyskanie tego tytułu jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji i dyplomu to potwierdzającego; w szczególności oznacza osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia założonych dla kierunku BIZNES I TECHNOLOGIA EKOLOGICZNA.

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA

W kształceniu na kierunku BIZNES I TECHNOLOGIA EKOLOGICZNA głównym celem jest wyposażenie  absolwenta w interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk ekonomicznych, ochrony środowiska i technologii ekologicznej, oparte na podstawach  nauk społecznych i przyrodniczych. 

Osiągnięcie efektów kształcenia studiów drugiego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach z branży ekologicznej w działach: eksploatacji, sprzedaży, rozwoju, analiz, marketingu; instytucjach finansujących ekologię i przedsiębiorczość; jednostkach wspierania biznesu i firmach konsultingowych; przedsiębiorstwach budowlanych realizujących instalacje ekologiczne; przedsiębiorstwach handlowych z branży ekologicznej. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia i studiach podyplomowych.

INFORMACJA O STRUKTURZE PROGRAMU KSZTAŁCENIA

Czas trwania studiów    2 lata
Łączna liczba punktów ECTS    120 (60 pkt. ECTS rocznie)
Łączna liczba godzin zajęć    578 godz.

Począwszy od semestru 2 studenci realizują moduł przedmiotów dyplomowych – seminarium (sem.2) oraz seminarium magisterskie (sem. 3 i 4),   w ramach których wykonują pracę magisterską. Studia kończą się egzaminem dyplomowym (magisterskim).

1. Efekty kształcenia dla kierunku BIZNES I TECHNOLOGIA EKOLOGICZNA
2. Plan studiów
3. Program specjalności Biznes i Technologia Ekologiczna

Zakładane efekty kształcenia realizowane są poprzez programy kształcenia opisane w tabeli przedmiotów.
Sylabusy przedmiotów odzwierciedlają cele przedmiotu wynikające z założonych efektów kształcenia oraz sposoby weryfikacji efektów. 

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH:

  1. Analiza opłacalności przydomowych oczyszczalni ścieków.
  2. Paliwo z alg. Analiza możliwości instalacji eksperymentalnej.
  3. Wykorzystanie odpadów budowlanych  po remontach i wyburzeniach budynków.
  4. Efektywność ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa odzysku wody pitnej z wód oceanicznych i morskich
  5. Efektywność ekonomiczno-finansowa produkcji barwnikowych ogniw fotowoltaicznych
  6. Produkcja kubków biodegradowalnych z pokrywką ze wskaźnikiem temperatury