Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Opublikowano 06 września 2021 roku

Trwa Konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału we Wrocławiu
im. prof. Wincentego Stysia
na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości, a także na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2021 roku


Nagrody w konkursie przyznaje się za prace magisterskie oraz za prace licencjackie z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości, napisane w języku polskim przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

Do nagrody mogą być zgłoszone prace poprawne pod względem warsztatowym, wnoszące ciekawe rozwiązania, przydatne dla praktyki gospodarczej.

Terminy w postępowaniu konkursowym:

 • do 30 września 2021 r. - zgłaszanie prac
 • do 15 października 2021 r. - pierwsze posiedzenie Jury
 • do 15 grudnia 2021 r. - recenzowanie prac
 • do 15 stycznia 2022 r. - drugie posiedzenie Jury
 • do 30 stycznia 2022 r. - wręczenie nagród Laureatom z udziałem Promotorów prac i zaproszonych gości podczas posiedzenia Zarządu Oddziału PTE we Wrocławiu


Zgłoszenia pracy (licencjackiej) do konkursu dokonuje dziekan wydziału lub promotor pracy przez przesłanie:

 • jednego egzemplarza pracy, stanowiącej przedmiot zgłoszenia w wersji papierowej i jednego egzemplarza pracy na płycie CD
 • rekomendacji promotora pracy zawierającej informacje o walorach naukowych i/lub aplikacyjnych pracy magisterskiej/ licencjackiej
 • metryczki zawierającej dane osobowe autora pracy: imię i nazwisko autora, nr PESEL, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy i e-mail
 • zgody autora na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu do celów związanych z obsługą konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 roku o Ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 Roku poz.922)


Prace konkursowe wraz z ww. dokumentacją należy złożyć do 30 września 2021 roku w siedzibie PTE Oddziału we Wrocławiu, ul. Łaciarska 28, 50-146 Wrocław:
osobiście lub przesyłając pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych podpisem: „Konkurs im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości” lub „Konkurs im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości”

Organizacja Konkursu:

 • Skład Jury Konkursu powołuje Zarząd PTE Oddział we Wrocławiu
 • Jury konkursu przyznaje dwie nagrody i jedno wyróżnienie w kategoriach prac magisterskich i prac licencjackich
 • Jury Konkursu zbiera się dwukrotnie. Na pierwszym posiedzeniu ustala, czy zostały spełnione warunki formalne uczestnictwa w Konkursie i wyznacza recenzentów zgłoszonych prac. Na drugim posiedzeniu Jury dokonuje oceny prac na podstawie opinii recenzentów i w głosowaniu tajnym, większością głosów podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody. Decyzja ta jest ostateczna
 • Jury może nie przyznać w danym roku nagrody lub zmienić ich ilość
 • Wysokość puli nagród określa co roku Zarząd PTE Oddział we Wrocławiu


Kontakt w sprawie Konkursu:

PTE Oddział we Wrocławiu
50-146 Wrocław, ul. Łaciarska 28 (wejście od ul. Nożowniczej)
dr Mikołaj Klimczak: e-mail: mikolaj.klimczak@ue.wroc.pl
Telefon 71 782 11 19 lub 601 341 363


Informacje pochodzą ze strony: www.pte.wroclaw.pl