Konkurs o Nagrodę Rzecznika Finansowego

Opublikowano 13 lutego 2020 roku

Rzecznik Finansowy ogłosił rozpoczęcie IV edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.


Zakres przedmiotowy Konkursu obejmuje zarówno zagadnienia praktyk rynkowych jak też i zagadnienia związane ze stabilnością oraz bezpieczeństwem instytucji i transakcji  rynku finansowego, które mają oczywisty wpływ na jakość ochrony klienta. Dotyczy to prac odnoszących się do spraw polskich jak i tych które eksplorują otoczenie międzynarodowe.

 


Konkurs obejmuje:

 • wydane w formie monografii naukowej rozprawy habilitacyjne, które stanowiły podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego w latach 2018 – 2019
 • rozprawy doktorskie obronione w latach 2018 - 2019
 • prace licencjackie i magisterskie obronione w roku 2019.Zgłoszenie może być dokonane przez:

 • autora pracy,
 • promotora, za zgodą autora w formie pisemnej,
 • Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry lub Dziekana wydziału uczelni, w której realizowana była rozprawa/przeprowadzany był egzamin, a także dyrektorów instytutów badawczych oraz instytutów naukowych PAN, za zgodą autora w formie pisemnej.


Do Konkursu mogą być zgłoszone prace napisane w języku polskim lub angielskim, podejmujące tematykę ochrony klienta na rynku finansowym, ocenione przez promotora jako bardzo dobre, które stanowiły podstawę egzaminu licencjackiego lub magisterskiego oraz rozprawy habilitacyjne i doktorskie, zakończone nadaniem autorowi pracy tytułu doktora lub doktora habilitowanego.


Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone w innych konkursach, z wyjątkiem nagród przyznanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki lub Prezesa Rady Ministrów lub podmioty wymienione w art. 7 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w których  przeprowadzona była obrona rozprawy doktorskiej lub postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub w których autor pracy jest zatrudniony.


Pracę w wersji elektronicznej na elektronicznym nośniku informacji (format .doc oraz .pdf) wraz z niżej podaną dokumentacją należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2020 r. w Biurze Rzecznika Finansowego.

 

Adres:
Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02 - 001 WarszawaWymagana dokumentacja:

 • wniosek zawierający: imię i nazwisko autora pracy oraz adres do korespondencji z autorem, a także numer telefonu kontaktowego oraz e-mail
 • w przypadku gdy pracę zgłasza autor, oświadczenie promotora zawierające potwierdzenie okoliczności dopuszczających pracę do konkursu (§ 2 ust. 1 i 2 regulaminu) albo kopię protokołu egzaminu licencjackiego lub magisterskiego, a w przypadku pracy habilitacyjnej i pracy doktorskiej kopię uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego
 • oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem, a w przypadku przyznania nagrody również zgody na publikację imienia i nazwiska na stronie internetowej Rzecznika Finansowego lub w innych dokumentach informacyjnych o przebiegu i wyniku Konkursu, którego autorem jest Rzecznik Finansowy
 • oświadczenie o wyrażeniu albo niewyrażeniu zgody na publikację wizerunku z uroczystości wręczenia nagrody w przypadku jej przyznania
 • oświadczenie o wyrażeniu albo niewyrażeniu zgody na zamieszczenie pracy lub jej fragmentów na stronie internetowej Rzecznika Finansowego w przypadku przyznania nagrody
 • oświadczenie o samodzielnym autorstwie pracy.
 
Zakończenie prac Jury, ogłoszenie wyników Konkursu oraz ceremonię wręczenia nagród przewidziane jest w grudniu 2020 r.


Szczegółowe warunki Konkursu, w tym zasady oceny prac, określa regulamin wraz z załącznikami dostępny na portalu internetowym Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl w zakładce Inicjatywy Edukacyjne.