Studia III stopnia

  • Ukończenie szkoły doktorskiej stwarza możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora zarówno absolwentom kierunków studiów ekonomicznych, jak i innych kierunków.

  • Słuchacze szkoły doktorskiej, jak również podyplomowych studiów przygotowujących do uzyskania  stopnia naukowego doktora z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania oraz niestacjonarnych studiów w języku angielskim przygotowujących do uzyskania stopnia doktora z zakresu ekonomii mają dostęp do ekonomicznych baz danych, specjalistycznych bibliotek z dokumentami elektronicznymi znajdującymi się w bibliotece UG, katedrach i zakładach, dostęp do bogatych zbiorów statystyk gospodarczych i tekstów prawa gospodarczego.

  • Profesorowie sprawujący opiekę naukową nad Doktorantami i Słuchaczami są osobami o wysokim autorytecie naukowym w kraju i za granicą, uczestniczącymi w realizacji międzynarodowych projektów badawczych i przygotowywaniu strategii rozwoju gospodarczego.


 

Szkoły Doktorskie

Post-diploma Doctoral Studies in Economics