Studia I stopnia stacjonarne - Ekonomia: Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • polityki gospodarczej w regionie,
 • systemu podatkowego,
 • podstaw mikroprzedsiębiorczości,
 • promocji małych przedsiębiorstw,
 • analizy finansowej i zarządzania finansami.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • podejmowania decyzji ekonomicznych,
 • trafnego stawiania pytań,
 • wyciągania wniosków,
 • krytycznej oceny zjawisk gospodarczych.

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • pracę w przedsiębiorstwie na stanowiskach związanych z tworzeniem strategii rozwoju lub instytucjach administracji publicznej,
 • prowadzenie własnej firmy dzięki posiadaniu wiedzy łączącej w sobie umiejętności praktyczne ze zdolnościami do trafnego identyfikowania współczesnych tendencji ekonomicznych.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Polski system podatkowy
 • Regionalna i lokalna polityka gospodarcza
 • Swoboda transferów na jednolitym rynku europejskim
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Podstawy mikroprzedsiębiorczości
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Promocja rozwoju małych przedsiębiorstw

Opiekun specjalności:
dr hab. Anita Szymańska

Katedra Polityki Gospodarczej
e-mail: anita.szymanska@ug.edu.pl