Studia II stopnia stacjonarne - Ekonomia: Morskie sektory offshore (MSO)
Innowacyjne, unikatowe studia magisterskie od roku akademickiego 2022/2023
realizowane pod patronatem:
Marszałka Województwa Pomorskiego, RWE Offshore Wind Poland, Grupy Energa S.A., BOTA Technik 

 

Absolwent nabywa wiedzę z zakresu:

 • zasad zrównoważonego rozwoju;
 • gospodarki morskiej;
 • ekonomiki, funkcjonowania i organizacji działalności gospodarczej w obszarach morskich, tj. offshore oil & gas, morskiej energetyki wiatrowej, turystyce morskiej i obszarów nadmorskich, akwakulturze i rybołówstwie, komercjalizacji biotechnologii i wyników badań naukowych morza;
 • specyfiki decyzji lokalizacyjnych i dokonywania wyboru obszarów pod inwestycje morskie;
 • modeli biznesowych w morskich sektorach offshore wynikających z więzi gospodarczych i finansowych łączących przedsiębiorstwa oraz instytucje krajowe i międzynarodowe;
 • zarządzania operacyjnego i strategicznego w różnych morskich sektorach offshore;
 • planowania i realizacji inwestycji w morskich sektorach offshore.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • posługiwania się specjalistyczną nomenklaturą morskich sektorów offshore wraz z umiejętnością identyfikacji poszczególnych elementów tych sektorów;
 • podejmowania decyzji lokalizacyjnych w zakresie wyboru obszarów pod inwestycje morskie oraz ubiegania się o otrzymanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych;
 • interpretowania wyników raportów środowiskowych dla inwestycji morskich;
 • tworzenia specyficznych modeli biznesowych w morskich sektorach offshore wynikających z konieczności koordynowania współpracy różnych grup interesariuszy;
 • kompleksowego programowania procesów inwestycyjnych w różnych rodzajach inwestycji podejmowanych w morskich sektorach offshore;  
 • pracy zespołowej w zakresie przygotowania projektów w sektorach offshore.

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • Uzyskanie unikalnych kompetencje do pracy z podmiotami publicznymi, prywatnymi w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji w sektorach offshore
 • Pracę w międzynarodowych i krajowych instytucjach oraz przedsiębiorstwach na stanowiskach analitycznych, decyzyjnych oraz związanych z zarządzaniem projektami offshore
Proponowana specjalność wpisuje się w koncepcję Niebieskiej (Morskiej) Gospodarki i jest odpowiedzią
na sygnały rynkowe oraz potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku morskich sektorów offshore. Europejska Niebieska Gospodarka, oferująca obecnie 5,4 miliona miejsc pracy jest nastawiona na podwojenie tej liczby do roku 2030. Polska stoi u progu silnego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, która stanowić ma w 2040 roku 30% źródeł energii dla kraju. Inwestycje w ten sektor szacować można na ponad 130 mld zł w najbliższych 12 latach. Oczekiwania polskiego rynku dotyczące łącznej liczby nowych pracowników samego tylko sektora wind offshore to 60 tys. do roku 2030. Wobec tego specjalność MOS jest odpowiedzią na konieczność kształcenia kadr analitycznych i menadżerskich, posiadających umiejętności funkcjonowania na innowacyjnym rynku sektorów offshore.
Unikatowość, specjalizację i konieczność uruchomienia specjalności MSO potwierdzają instytucje partnerów Wydziału Ekonomicznego, szczególnie Grupy ENERGA, BOTA Technik, a także regionalne władze samorządowe.

Przedmioty specjalnościowe:

 Ekonomika sektorów offshore i potencjał ich rozwoju w Polsce:
 • Gospodarka morska w koncepcji zrównoważonego rozwoju
 • MEW - morska energetyka wiatrowa
 • Turystyka morska i obszarów nadmorskich
 • Tradycyjne sektory morskie
 • Wschodzące  sektory morskie
 • Rynek offshore w Polsce
Warunki gospodarowania w sektorach offshore:
 • Morskie planowanie przestrzenne
 • Logistyka i łańcuchy dostaw w morskich sektorach offshore
 • Zrównoważone zarządzanie w morskich sektorach offshore
Biznes offshore:
 • Modele biznesowe w sektorach morskich
 • Organizacja i finansowanie inwestycji w morskich sektorach offshore
 • Efektywność inwestycji w sektorach offshore

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 • Społeczna akceptowalość rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce
 • Potencjał rozwojowy morskiej energetyki wiatrowej Polski i wybranego kraju UE
 • Wyzwania i bariery rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce
 • Wpływ pandemii COVID-19 na rozwój sektorów (wybranego sektora) offshore w Polsce / wybranym kraju
 • Potencjał rozwoju akwakultury w kontekście produkcji żywności
 • Opłacalność pozyskiwania surowców mineralnych z dna morza na cele gospodarcze
 • Funkcjonowanie rynku w wybranym morskim sektorze offshore w Polsce / wybranym kraju
 • Finansowanie inwestycji w wybranym morskim sektorze offshore
 • Specyfika łańcuchów dostaw w wybranym morskim sektorze offshore
 • Znaczenie gospodarcze turystyki morskiej i nadmorskiej na Pomorzu
 • Morska turystyka wycieczkowa na świecie - zrównoważony rozwój?
 • Innowacyjne produkty turystyki morskiej i nadmorskiej
 • Alternatywne obszary działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw sektora rybołówstwa morskiego
 • Efektywność mikroekonomiczna działalności połowowej polskich przedsiębiorstw
 • Wyzwania morskiego planowania przestrzennego na Bałtyku
 • Współużytkowanie bałtyckiej przestrzeni morskiej

Opiekun specjalności:

dr Elżbieta Adamowicz

Katedra Ekonomiki Transportu
e-mail: elzbieta.adamowicz@ug.edu.pl