Studia I stopnia stacjonarne - Ekonomia: Innowacyjność w gospodarceAbsolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • podstaw teorii innowacji,
 • roli innowacji w gospodarce światowej, znaczenia innowacji dla rozwoju gospodarczego krajów i regionów,
 • innowacyjnych sektorów gospodarczych,
 • innowacyjnych przedsiębiorstw, mechanizmów ich tworzenia i rozwoju,
 • programów i narzędzi wspierania innowacyjności przez krajową i regionalną politykę innowacyjną oraz programów operacyjnych i rozwojowych Unii Europejskiej, w tym Funduszy strukturalnych, instrumentów Strategii Lizbońskiej, programów na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • analizowania roli innowacji w skali przedsiębiorstwa, regionu, kraju i gospodarki światowej, posługując się koncepcjami teoretycznymi oraz praktycznym doświadczeniem wybranych podmiotów,
 • krytycznej oceny innowacyjnych zjawisk gospodarczych i zaproponowania rozwiązania problemu w wybranym obszarze wiedzy,
 • rozróżniania tradycyjnych i innowacyjnych zachowań gospodarczych w przedsiębiorstwie i regionie,
 • tworzenia biznes planu dla nowej firmy i podejmowania kolejnych kroków w budowie i rozwoju innowacyjnego przedsięwzięcia,
 • komunikowania się w grupie i prowadzenia pracy zespołowej ze względu na duży wymiar zajęć aktywizujących i warsztatów praktycznych.

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • pracę w warunkach gospodarki opartej na wiedzy i tworzenia własnej firmy innowacyjnej (program specjalności odpowiada standardom kształcenia na kierunku ekonomia, uzupełnionym o dodatkowe kwalifikacje określone we współpracy z kierownictwem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego z siedzibą w Gdyni).

Przedmioty specjalnościowe:

 • Podstawy wiedzy o innowacjach
 • Benchmarking w analizie konkurencyjności
 • Innowacje w gospodarce światowej
 • Nowe technologie w gospodarce oparctej na wiedzy
 • Innwacyjne przedsiębiorstwo - zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
 • Tworzenie i finansowanie innowacyjnych firm - warsztaty praktyczne
 • Innowacyjne regiony i klastry
 • Polityka naukowo-technologiczna i innowacyjna
 • Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną

Opiekun specjalności:

dr Aleksandra Borowicz


Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego
e-mail: aleksandra.borowicz@ug.edu.pl