Studia II stopnia stacjonarne - Ekonomia: Business Intelligence w otwartej gospodarce
Absolwent posiada wiedzę z zakresu prowadzenia analiz biznesowych (business intelligence) w tym narzędzi w nich wykorzystywanych. W szczególności wiedza ta dotyczy:

 • podstawowych zagadnień procesów transformacji biznesowej w warunkach otwartej, globalnej gospodarki, prowadzących do zwiększenia konkurencyjności na rynku;
 • funkcjonowania rynku nowoczesnych usług biznesowych w Polsce i innych krajach, w warunkach globalizacji oraz rosnącej presji innowacyjnej;
 • wykorzystania wybranych aspektów psychologii w procesach decyzyjnych w kontekście zarządzania zmianą oraz zasad budowy i funkcjonowania sieci społecznościowych,
 • podstaw projektowania i eksploatacji systemów baz danych;
 • podstaw organizacji przemysłowej, współczesnych procesów kształtujących relacje między strukturą rynku, funkcjonowaniem przedsiębiorstw oraz ich efektywnością i innowacyjnością.

Absolwent nabywa umiejętności w zakresie gromadzenia a następnie przekształcania danych statystycznych w informacje, a informację w użyteczną dla przedsiębiorstw wiedzę. W szczególności chodzi o umiejętności dotyczące:

 • uczestniczenia we wprowadzaniu trwałych zmian w krajowych i globalnych organizacjach biznesowych, w celu zwiększenia ich konkurencyjności;
 • przedsiębiorczego i kreatywnego myślenia, odporności na porażki oraz znajdowania sposobów przeciwdziałania skutkom zagrożeń w biznesie w otwartej/globalnej gospodarce;
 • przetwarzania danych oraz tworzenia systemu informatycznego opartego o relacyjną bazę danych;
 • transformacji danych w celu ich efektywnej wizualizacji, w celu wykorzystania w podejmowaniu taktycznych i strategicznych decyzji w procesach biznesowych w otwartej, zmieniającej się gospodarce;
 • analizy rynków, służącej wdrażaniu rozwiązań biznesowych lub modyfikacji zachowań,
 • wykorzystania metod statystyki i ekonometrii do realizacji zadań badawczych, weryfikacji hipotez decyzyjnych oraz prognozowania.

Uzyskane efekty uczenia się pozwalają Absolwentowi

Student, posiadający kompetencje narzędziowe, zdolność krytycznego myślenia oraz kojarzenia faktów ekonomicznych znajdzie pracę w przedsiębiorstwach funkcjonujących w otwartej/globalnej gospodarce, w warunkach presji innowacyjnej oraz zmian, zwłaszcza w sektorze nowoczesnych usług biznesowych.  

Na Pomorzu ulokowało się wiele przedsiębiorstw zgłaszających zapotrzebowanie na pracowników potrafiących gromadzić, a następnie przekształcać dane statystyczne w informacje, a informację w wiedzę, dającą podstawy do tworzenia programów wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Trójmiasto jest metropolią, w której dynamika zatrudnienia w sektorze nowoczesnych usług biznesowych – jest najwyższa w Polsce (ABSL, 2021, Business Services Sector in Poland 2021, Warszawa).  To oznacza łatwość podjęcia pracy w przyszłości oraz możliwość szybkiego awansu zawodowego.

Przedmioty specjalnościowe:

 • zarządzanie bazami danych (SQL)
 • metody ilościowe w podejmowaniu decyzji rynkowych
 • transformacja procesów biznesowych, trendy globalne w biznesie/foresight
 • organizacja przemysłowa
 • programowanie obliczeń (Python, R)
 • analiza sieci społecznościowych pod kątem pozyskiwania informacji i tworzenia baz danych
 • wizualizacja danych (PowerBI)
 • business intelligence - studia przypadków w otwartej gospodarce
 • wprowadzenie do data science
 • analizy i badania rynkowe w otwartej gospodarce
 • psychologia menedżerska
 • procesy innowacyjne w globalnej gospodarce
 • zarządzanie międzynarodowe
 • kierowanie projektami
 

Opiekun specjalności:


dr hab. Stanisław Umiński,
profesor Uniwersytetu Gdańskiego


Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego
e-mail: stanislaw.uminski@ug.edu.pl