Moduły i zadania

ZadaniaModuły
Zadanie 1. Moduł 1:Zunifikowane programy kształcenia – wspólne przedmioty

W ramach zadania zostanie wdrożone innowacyjne podejście do procesu kształcenia, polegające na wprowadzeniu do modyfikowanych i nowych programów kształcenia studiów I stopnia objętych

Projektem wspólnych przedmiotów.
 1. Ogólne przedmioty wspólne:
  1. ABC prawa
  2. ABC przedsiębiorczości
  3. ABC IT
  4. Odpowiedzialność społeczna
  5. Academic English
oraz
Specjalistyczne przedmioty wspólne:
 1. Komunikacja międzykulturowa
 2. Podstawy retoryki
Modyfikacja programów kształcenia na wydziałach kształcących w zakresie nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych – wyodrębnienie części wspólnej i opracowanie dla każdej grupy zunifikowanego, wspólnego programu o uniwersalnej jakości.

Za zadanie ABC przedsiębiorczości, Odpowiedzialność społeczna oraz Komunikacja międzykulturowa współodpowiedzialne są osoby dedykowane z Wydziału Ekonomicznego, przy wsparciu Działu Kształcenia.
Okres realizacji zadania: 2018-2020
Zadanie 2. Moduł 1:Nowe programy kształcenia

W ramach zadania na Wydziale Ekonomicznym zostanie opracowany, utworzony i wdrożony nowy kierunek kształcenia (w tym program kształcenia): "Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology” – kierunek  interdyscyplinarny, tworzony i prowadzony wspólnie przez Wydział Ekonomiczny wraz z Wydziałem Prawa i Administracji

Około 580h, 60 osób. Okres realizacji zadania: 2018-2022.
Zadanie 3. Moduł 1:Modyfikacja programów kształcenia

W ramach zadania zostaną zmodyfikowane programy kształcenia na 7 Wydziałach objętych Projektem. W proces kształcenia zostaną włączeni wykładowcy z zagranicy.
Modyfikacja programów kształcenia obejmie na Wydziale Ekonomicznym następujące kierunki:  Międzynarodowe stosunki gospodarcze II stopnia, Ekonomia II stopnia.

Modyfikacja obejmuje m.in.:
 • wprowadzenie nowych przedmiotów – w tym przedmiot International Economic Diplomacy na specjalności International Business II st.,
 • modyfikację obszarów kształcenia - modyfikacja profilu Logistyka na specjalności Ekonomika transportu i logistyka na studiach stacjonarnych II st. na kierunku Ekonomia,
 • utworzenie nowych specjalności - specjalność Biznes międzynarodowy, studia niestacjonarne I i II st. na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • modyfikację programu poprzez przekształcenie specjalności z profilu ogólnoakademickiego na praktyczny - modyfikacja specjalności Międzynarodowe strategie marketingowe na II st. studiów stacjonarnych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze ,
 • włączenie praktyków w proces kształcenia.
Wykładowcy z zagranicy zostaną włączeni w proces kształcenia na Wydziale Ekonomicznym w ramach następujących kierunków: Ekonomia II stopnia, Międzynarodowe stosunki gospodarcze II stopnia.

Za zadanie odpowiedzialne są osoby dedykowane z Wydziałów, przy wsparciu Działu Kształcenia.

Okres realizacji zadania: 2018-2022.
Zadanie 4. Moduł 2:Wdrożenie programu podnoszenia kompetencji studentów

W ramach zadania na Wydziale Ekonomicznym UG zostaną przeprowadzone:
 • certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji (szkolenia SAP TERP 10, szkolenie Lean Six Sigma Green Belt),
 • wizyty studyjne u pracodawców (wizyta studyjna w World Trade Organization w Genewie (Szwajcaria) dla studentów specjalności International Business II st.).
 • Studenci uzyskają kompetencje spośród poniższych:
 • zawodowe;
 • informatyczne, w tym wyszukiwanie informacji;
 • komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, interpersonalne;
 • w zakresie przedsiębiorczości;
 • analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadania są Kierownik Biura Jakości Kształcenia oraz dedykowani przedstawiciele Wydziałów.
Okres realizacji zadania: 2019-2022.
Zadanie 6. Moduł 4:Wsparcie Biura Karier

W ramach zadania zaplanowano działania polegające na wsparciu studentów w zakresie doradztwa zawodowego w postaci zindywidualizowanych porad zawodowych.
Ponadto zaplanowano coaching oraz aktywności wspierające przy współpracy z Instytucjami Rynku Pracy oraz Organizacjami pracodawców.
Dzięki przygotowaniu zawodowemu jednego z pracowników Biura Karier możliwe będzie udzielenie studentom wsparcia coachingowego. W ramach pracy z coachem studenci będą mogli odbyć jednorazową rozmowę, po której zdecydują czy są gotowi i zainteresowani zaangażowaniem się w proces coachingowy i uczestniczyć w cyklu sesji coachingowych. Coaching zakłada wsparcie ich rozwoju osobistego, a w konsekwencji zawodowego, poszerzenie samoświadomości w zakresie własnych predyspozycji i umiejętności zawodowych, analizę zdobytych doświadczeń zawodowych oraz sprawniejsze poruszanie się po rynku pracy.

Biuro Karier zaplanowało współpracę z organizacjami pracodawców oraz instytucjami rynku pracy w zakresie organizacji staży dla studentów objętych Projektem.
Biuro Karier rozbuduje istniejącą stronę internetową i rozszerzy jej funkcjonalność, dostosowując do potrzeb studentów i pracodawców oraz zwiększając jakość świadczonych usług.
Dodatkowo wsparciem zostaną objęci pracownicy Biura Karier, ponieważ także od ich kwalifikacji i wiedzy merytorycznej zależy przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy. Pracownicy Bura Karier zostaną objęci szkoleniami z zakresu: Planowania i strategii kariery, Flipowania i sketchnotingu, Myślenia wizualnego, Warsztatu pracy Doradcy Zzawodowego, Coachingu, Personal brandingu i networkingu, Zarządzania sobą w czasie, Komunikacji i asertywności, kreatywności, Szkoleniami certyfikowanymi do obsługi nowo zakupionego narzędzia do badania kompetencji.
Za zadanie odpowiadać będzie Biuro Karier.
Okres realizacji zadania: 2018-2022.
Zadanie 7. Moduł 6:Specjalistyczne szkolenie i staże dla kadry dydaktycznej

W ramach zadania zostaną przeprowadzone szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej w zakresie:
umiejętności dydaktycznych, informatycznych, prowadzenia dydaktyki w języku obcym, zarządzania informacją, prezentacyjnych oraz staże dydaktyczne.

Kompetencje nabyte w ramach form wsparcia przez kadrę dydaktyczną będą praktycznie wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadania będzie Kierownik Biura Jakości Kształcenia oraz dedykowani przedstawiciele Wydziałów.
Okres realizacji Zadania: 2018-2021.
Zadanie 8. Moduł 6:Program szkoleń dla kadry zarządczej i administracyjnej

W ramach zadania przeprowadzone zostaną szkolenia dla kadry zarządczej i administracyjnej.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadania będzie Kierownik Sekcji ds. Szkoleń oraz dedykowani przedstawiciele Wydziałów.
Okres realizacji Zadania: 2018 – 2020.
Zadanie 9. Moduł 6:Wdrożenie informatycznych narzędzi wspomagających zarządzanie UG

W ramach zadnia zostanie zakupionych i wdrożonych 6 narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie uczelnią oraz zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia.
Wdrożone rozwiązania pozwolą także na lepszą integrację jednostek Uniwersytetu Gdańskiego i usprawnienie ich funkcjonowania. Z uwagi na potrzebę zaznajomienia z wdrożonymi systemami pracowników korzystających i obsługujących wytworzone narzędzia, zostaną oni przeszkoleni w zakresie ich możliwości i obsługi.
Za realizację zadania odpowiedzialny będzie pion Zastępcy Kanclerza ds. Informatyzacji.

Przewidziano zakup i wdrożenie następujących narzędzi informatycznych:
 • Zautomatyzowany system ankietyzacji;
 • Ankiety – jako aplikacja mobilna;
 • CRM – śledzenie zatrudnienia absolwentów;
 • System monitorowania losów absolwentów;
 • System wsparcia studentów ostatnich lat i absolwentów w znalezieniu pracy. Ułatwienie kontaktu firmom rekruterskim ze studentami;
 • ERP.
Okres realizacji zadania: 2019-2022.