Pierwsza praca magisterska nt. telemedycyny

Opublikowano 21 lipca 2020 roku

Pierwsza praca magisterska z zakresu telemedycyny

 

10 lipca 2020 r. na Wydziale Ekonomicznym UG miał miejsce egzamin magisterski związany z pierwszą pracą magisterską dotyczącą dynamicznie rozwijającego się obszaru telemedycyny.

 

Pani Dominika Sosnowska, studentka kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność handel zagraniczny, przygotowała pod kierunkiem dr hab. Sylwii Pangsy-Kania, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, pracę magisterską zatytułowaną „Wpływ innowacji z zakresu telemedycyny na konkurencyjność przedsiębiorstwa na przykładzie Comarch”.

 

Skąd pomysł zajęcia się takim właśnie tematem?


Mgr Dominika Sosnowska: Zarówno w Polsce, jak i całej Europie można zaobserwować rosnące zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania z zakresu ochrony zdrowia, w tym także telemedycyny, które zapewniają poprawę jakości procesu leczenia przy zwiększeniu efektywności systemu. Wiąże się to przede wszystkim z faktem starzenia się społeczeństw oraz spadkiem dostępności personelu medycznego. Telemedycyna jako szeroko rozumiany proces opieki zdrowotnej sprawowany zdalnie, ma ogromny potencjał rozwoju, zarówno w skali globalnej, jak i krajowej.


Mimo stale rosnącej popularności telemedycyny jej pojęcie jest nadal obce dla znacznej części naszego społeczeństwa. Istotnym czynnikiem warunkującym rozwój telemedycyny w Polsce jest zaistnienie jej pojęcia w świadomości społecznej oraz zrozumienie jej roli w procesie leczenia pacjenta przez osoby wykonujące zawody medyczne. Z tego względu postanowiłam, że badania w mojej pracy magisterskiej skupią się na innowacjach z zakresu telemedycyny oraz ich wpływie na poziom konkurencyjności przedsiębiorstw na podstawie danych udostępnionych przez Comarch Healthcare.


„Celem pracy było zbadanie wpływu innowacji z zakresu telemedycyny na poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz weryfikacja atrakcyjności sektora telemedycznego w Polsce. Metodą badawczą wykorzystaną w pracy było studium przypadku na podstawie Comarch Healthcare S.A. oraz analiza pięciu sił Portera. W pracy przeanalizowano praktyczny przykład wdrożenia i utrzymania systemu teleopieki w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz programu Małopolski Tele-Anioł realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. W przypadku wdrożenia systemu teleopieki w ramach projektu „Małopolski Tele-Anioł” utworzone zostało centrum teleopieki w Suchej Beskidzkiej, zatrudniające nie tylko wykwalifikowanych asystentów teleopieki, ale także psychologów, dzięki czemu powstały nowe miejsca pracy w regionie. Przy wykorzystaniu analizy pięciu sił Portera zweryfikowano atrakcyjność sektora telemedycyny w kontekście producentów wybranych produktów telemedycznych oraz opisano jego strukturę.”

 

Czym właściwie jest telemedycyna?


Mgr Dominika Sosnowska: Telemedycynę wykorzystuje się dziś między innymi do przeprowadzania zdalnych konsultacji lekarskich, w profilaktyce zdrowotnej, w leczeniu osób przewlekle chorych, w diagnostyce i monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów poczynając od młodzieży szkolnej (badania przesiewowe), przez kobiety spodziewające się dziecka (zdalne badanie KTG), po osoby w podeszłym wieku wymagające kompleksowego, całodobowego nadzoru (monitoring kardiologiczny, detekcja upadku, wezwanie pomocy w przypadku złego samopoczucia). Na przykładzie analizy działalności Comarch Healthcare można było stwierdzić, jak duże znaczenie ma rozbudowany ekosystem rozwiązań dla zdrowia oparty o rozwiązania chmurowe.


Integracja takich rozwiązań zapewnia skoordynowaną opiekę zdrowotną oraz wspiera pacjentów, opiekunów i personel medyczny, dlatego jest doskonałym przykładem dla badań wpływu wdrażania innowacji telemedycznych. Z zastosowania systemu zdalnej opieki medycznej płynie wiele korzyści nie tylko dla pacjenta, ale także dla każdego podmiotu decydującego się na jego wdrożenie. Ja o tych korzyściach jestem przekonana, dlatego poddałam analizie jeden z efektów wdrożenia systemu zdalnej opieki medycznej, jakim jest wzrost poziomu konkurencyjności.


W Polsce jesteśmy obecnie na etapie intensywnego rozwoju w zakresie wdrażania technologii telemedycznych, konsekwentnie doganiamy międzynarodowe standardy. Dzięki połączeniu doświadczeń z zakresu telekomunikacji, informatyki i medycyny powstają technologie umożliwiające świadczenie usług medycznych i sprawowanie opieki zdrowotnej niezależnie od barier geograficznych. Coraz większa otwartość zarówno pacjentów, jak i lekarzy na nowe technologie to trend, który rośnie globalnie.


Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzić można było, że wdrożenie innowacji z zakresu telemedycyny stanowiło istotne źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, a nawet regionu, pozytywnie wpływając na wizerunek podmiotu decydującego się na wdrożenie. Spodziewać się można, że rola telemedycyny będzie nadal rosnąć, a obszary jej zastosowania będą się poszerzać. Podnoszenie świadomości uczestników ochrony zdrowia ugruntuje pozycję telemedycyny jako jednego z podstawowych rozwiązań systemowych w polskim systemie opieki zdrowotnej. Rozwój telemedycyny w Polsce będzie miał charakter ewolucyjny poprzez stopniowe rozbudowywanie infrastruktury pozwalającej na świadczenie usług telemedycznych. Jedną z możliwości pozyskania środków finansowych są fundusze unijne, gdyż telemedycyna jest jednym z priorytetów związanych z budową społeczeństwa w Unii Europejskiej.

 

Geneza telemedycyny… i NASA


„Zazwyczaj trudno jest prześledzić rozwój głównych innowacji do jednego źródła, szczególnie gdy takie innowacje oparte są na złożonej technologii. Geneza telemedycyny nie jest wyjątkiem. Reprezentuje ona wpływ dwóch równoległych rozwiązań w technologii informacyjnej.

Jeśli chodzi o technologię przyspieszoną, to pierwsza aplikacja została opracowana w programie zarządzanym przez National Aeronautics and Space Administration (NASA) przy tworzeniu zaawansowanych technologii telemetrii biomedycznej, teledetekcji i komunikacji w przestrzeni kosmicznej.


Druga aplikacja wywodzi się z branży telekomunikacyjnej w sektorze prywatnym, która następnie została znacznie rozbudowana wraz z rozwojem technologii komputerowej. W pierwszym przypadku, na wczesnych etapach załogowego programu kosmicznego, naukowcy z NASA byli zaniepokojeni efektami fizjologicznymi grawitacji u astronautów. Funkcje podstawowe, w tym tętno, ciśnienie krwi, częstość oddychania i temperatura, były monitorowane w sposób ciągły podczas intensywnej obserwacji. Te wczesne systemy zapewniały dyskretny monitoring funkcji życiowych astronautów podczas lotu w krótkim czasie. Dłuższe czasy lotu i plany stacji orbitalnych doprowadziły do rozwoju zdolności telemedycznych do diagnozowania i leczenia nagłych przypadków medycznych, ustanowienia systemów utrzymania zdrowia i eksperymentów biomedycznych. Jednym z przykładowych produktów ubocznych tej epoki był przenośny pakiet monitorowania i resuscytacji serca, obecnie szeroko stosowany przez paramedyczne zespoły ratunkowe.” (Źródło: R. L. Bashshur, On the definition and evaluation of telemedicine. Telemed. J. 1(1), 1995, s. 309 i 614).


Warto dodać, że na UG powstał nowy interdyscyplinarny kierunek "Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia" (niestacjonarne studia II stopnia) o charakterze praktycznym prowadzony przez Wydział Ekonomiczny oraz Wydział Prawa i Administracji.