IX edycja Konkursu Prac z zakresu MSG

Opublikowano 30 czerwca 2023 roku

21 czerwca 2023 r. odbyło się w formule on-line  OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM DYDAKTYCZNE UCZELNI PROWADZĄCYCH KIERUNKI STUDIÓW OBEJMUJĄCYCH PROBLEMATYKĘ MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH.

Organizatorem seminarium był Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, który pełnił w IX edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych rolę ośrodka koordynującego.

Uczestników spotkania powitała Pani dr hab. Hanna Treder, prof. UG jako Przewodnicząca Kapituły Konkursowej  oraz koordynatorzy konkursu, członkowie Kapituły i recenzenci z poszczególnych Ośrodków prowadzących kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, w tym: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Gdańskiego.

Podczas spotkania seminaryjnego Pani dr Anna Sperska ogłosiła wyniki IX edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Do IX edycji konkursu zgłoszono łącznie 14 prac (9 magisterskich oraz 5 licencjackich). Z każdego z ośrodków biorących udział w konkursie napłynęły po dwa zgłoszenia. Prace były przesyłane drogą elektroniczną do Uniwersytetu Gdańskiego, który pełnił w tej edycji rolę ośrodka koordynującego.

Każda z prac była oceniana przez recenzentów reprezentujących wszystkie uczelnie.


Na podstawie recenzji wykonanych w pierwszym etapie oceny na poziomie WE, do etapu ogólnopolskiego skierowane zostały dwie najlepsze prace dyplomowe z naszego wydziału:


W kategorii prac licencjackich: Mikołaj Waszczeniuk, Wpływ pandemii COVID-19 na ceny akcji spółek giełdowych z sektora bankowego na wybranych giełdach europejskich, (promotor: dr Magdalena Markiewicz);

W kategorii prac magisterskich
: Maciej Łojek, Wpływ COVID-19 na sytuację finansową wybranych europejskich klubów piłkarskich, (promotor: dr hab. Magdalena Mosionek-Schweda);


W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na szczeblu ogólnopolskim zostały wyróżnione następujące prace dyplomowe:


- w kategorii prac licencjackich:


I lokata: Krzysztof Rydzykowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, za pracę pt. Przejawy społecznej odpowiedzialności gospodarstw domowych na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej [promotor: dr Joanna Kos-Łabędowicz]

(II i III lokaty – nie przyznano).

- w kategorii prac magisterskich:

I lokata: Weronika Granosik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, za pracę pt. Proces konwergencji gospodarczej krajów Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kryzysów gospodarczych [promotor: dr hab. Agnieszka Głodowska, prof. UEK]

II lokata: Marceli Hązła, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, za pracę pt. Rozwój wybranych gospodarek w obliczu nieciągłości procesów globalizacyjnych, [promotor: dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. UEP]

III lokata: Jakub Lesiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, za pracę pt. Konkurencyjność produkcji przemysłowej gospodarek Grupy Wyszehradzkiej w kontekście założeń polityki klimatyczno-energetycznej UE, [promotor: dr Marta Ulbrych]

Podczas Ogólnopolskiego Seminarium  został przedstawiony krótki film przygotowany przez dr hab. Jacka Winiarskiego, prof. UG  z Katedry Transportu i Handlu Morskiego (Zakład Gospodarki Elektronicznej) nt. wyzwań i zagrożeń  dla procesu dydaktycznego, wynikających z upowszechnienia sztucznej inteligencji.

Głosy w dyskusji na temat wyzwań związanych z rozwojem sztucznej inteligencji zabrali przedstawiciele poszczególnych ośrodków akademickich.

Podsumowaniem Ogólnopolskiego Seminarium dydaktycznego było otwarcie X edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską w roku akad. 2023/2024 o oraz wybór ośrodka odpowiedzialnego za jego organizację w kolejnym roku akademickim.


Więcej informacji na temat Ogólnopolskiego Konkursu Prac z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, w tym archiwalnych i kolejnych edycji:

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego