Konkurs na stanowisko asystenta

Opublikowano 01 czerwca 2012 roku

Na podstawie paragrafu 89 Statutu Uniwersytet Gdańskiego Dziekan Wydziału Ekonomicznego za zgodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs  na stanowisko asystenta w Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 27 lipca 2005 roku (Dz.U. nr 164, poz.1365, z późn. zm.)

Wymogi:

  • ukończone studia magisterskie o profilu ekonomicznym;
  • posiadanie wiedzy i zainteresowań badawczych w zakresie teorii przedsiębiorstw oraz ekonomiki i funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych;
  • znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż C1,potwierdzonym certyfikatem językowym oraz umiejętność pracy na komputerze;
  • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych dla realizacji postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
  • wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora UG;
  • życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23 );
  • potwierdzone kopie dokumentów (dyplomu) stwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra;
  • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
  • Kandydat może także złożyć list rekomendacyjny od profesora znającego jego dotychczasowe dokonania badawcze i organizacyjne.Termin i miejsce składania dokumentów: do 05 czerwca 2012 r.:
Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Sekretariat Katedr Ekonomiki Transportu i Logistyki, ul. Armii Krajowej 119/121, pokój 133.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: do 06 czerwca 2012 r.


Dziekan Wydziału Ekonomicznego

Prof. dr hab. Krzysztof Dobrowolski