Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

Opublikowano 20 maja 2012 roku

Na podstawie § 79 i 89 Statutu UG Dziekan Wydziału Ekonomicznego za zgodą Rektora UG ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Badań Porównawczych Systemów Transportowych

Wymogi:

  • ukończone studia magisterskie o profilu ekonomicznym;
  • legitymowanie się dorobkiem naukowym i osiągnięciami dydaktycznymi w zakresie: ekonomiki transportu, analizy finansowej, analizy ekonomicznej transportu, finansowania transportu, finansów przedsiębiorstw i oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych;
  • znajomość co najmniej jednego języka obcego oraz umiejętność pracy na komputerze;
  • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych dla realizacji postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
  • wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora UG;
  • życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23 );
  • potwierdzone kopie dokumentów (dyplomu) stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora;
  • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
  • informacje o dorobku naukowo-badawczym, dydaktycznym i organizacyjnym w ramach szkolnictwa wyższego;
  • wykaz publikacji naukowych.


Termin i miejsce składania dokumentów:. do 21 maja 2012 r.:

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Sekretariat Katedr Ekonomiki Transportu i Logistyki, ul. Armii Krajowej 119/121, pokój 133.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: do 31 maja 2012 r.


Dziekan Wydziału Ekonomicznego

Prof. dr hab. Krzysztof Dobrowolski