Vivat academia, vivat profesores!

Opublikowano 04 października 2023 roku

W poniedziałek 2 października 2023 r. uroczyście zainaugurowaliśmy rok akademicki 2023/2024 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego

 

Licznie zgromadzonych podczas inauguracji studentów i pracowników UG, emerytowanych pracowników wydziału, przedstawicieli innych trójmiejskich uczelni, przedstawicieli Rady Ekspertów, gości z instytucji i przedsiębiorstw, absolwentów oraz wszystkich przyjaciół Wydziału Ekonomicznego przywitała Dziekan Wydziału Ekonomicznego,  dr hab. Monika Bąk prof. UG.

 

Na podniosłą atmosferę akademickiego święta złożyły się uroczyste przemówienia Pani Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznegowręczenie medali, nagród i podziękowańślubowanie doktorów i studentówprzemówienie gościa specjalnego (Thomas Frossel z London Stock Exchange Group), wykład inauguracyjny (dr hab. Giuseppe T. Cirella, prof. UG) oraz część artystyczna w znakomitym wykonaniu Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Pani Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej UG, dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler prof. UG  podczas rektorskiego przemówienia inauguracyjnego wyróżniła Wydział Ekonomiczny za bardzo wysoki stopień umiędzynarodowienia, niezwykle efektywną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, za udział w projektach naukowych i rozwojowych oraz za ciekawą ofertę kształcenia, w tym w języku angielskim, skierowaną do przyszłych studentów. Pani Prorektor podkreśliła mocne strony i działania Uniwersytetu w zakresie internacjonalizacji oraz silne, ciągle rozwijające się relacje z uczelniami zagranicznymi, w tym szczególnie w ramach sojuszu Sea-EU, przypominając motto Uniwersytetu Gdańskiego In mari via tua. Pani Prorektor podziękowała pracownikom UG za wysiłek poniesiony w ramach codziennych działań, które powodują, że Uniwersytet pnie się do góry w rankingach umiędzynarodowienia.

 

Pani Prorektor dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler prof. UG  odniosła się do perspektyw związanych z realizacją Strategii Uniwersytetu Gdańskiego, w tym z pozyskiwaniem grantów działań związanych z budowaniem ścieżek naukowych i dydaktycznych pracowników, wsparciem wykładowców i pracowników administracji poprzez szkolenia, warsztaty, wyjazdy w ramach programu Erasmus+. Na Wydziale Ekonomicznym widoczne są działania z obszaru budowania społecznej odpowiedzialności nauki biznesu, umacnianie relacji z biznesem i odpowiadanie na potrzeby społeczne. Pani Prorektor zwróciła uwagę na wyzwania stojące przed uczelniami wyższymi, które dokonują wielu zmian adaptacyjnych, by móc skutecznie zaspokajać aktualne potrzeby młodych ludzi w ramach rozwoju kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy. Pani Prorektor zauważyła także, że niezbędne są zmiany związane z obszarem kształcenia, w tym wprowadzenie tzw. micro credentials i krótkoterminowych mobilności z uwagi na skrócenie ścieżki edukacji i szybsze wchodzenie młodych osób na rynek pracy.

 

Odnosząc się do internacjonalizacji i podniesienia pozycji UG w rankingach międzynarodowych, Pani Prorektor dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler prof. UG podkreśliła zmianę paradygmatu podejścia do umiędzynarodowienia, który po pandemii zmierza w kierunku nazywanym internationalisation at home, wytyczanym przez intensyfikację współpracy zewnętrznej, a jednocześnie mniej mobilności. W UG są to programy profesorów wizytujących, szkoły letnie, krótkie kursy kształcenia, wystąpienia key speakerów podczas uniwersyteckich wykładów i wydarzeń, przyjmowanie studentów zagranicznych. Na koniec swojego wystąpienia Pani Prorektor podziękowała studentom za zaufanie dotyczące wyboru UG jako miejsca studiów, miejsca, w którym będą rozwijać swoje kompetencje, w tym kompetencje miękkie. Wszystkie prognozy dotyczące rynku pracy pokazują bowiem, że to właśnie kompetencje miękkie będą ważne dla przyszłego sukcesu zawodowego.

 

W przemówieniu inauguracyjnym Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego,  dr hab. Monika Bąk prof. UG przybliżyła wydarzenia mijającego roku oraz przedstawiła osiągnięcia i sukcesy pracowników i studentów WE. Pani Dziekan przybliżyła charakterystykę kształcenia i liczbę studentów na WE, omówiła efekty wizyt profesorów zagranicznych, pozyskane projekty badawcze i rozwojowe.

 

Bardzo istotnym elementem wystąpienia Pani Dziekan było podsumowanie działań w ramach Katedry imiennej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, której w roku 2022/2023 przewodniczył prof. Leszek Balcerowicz. Do tychże aktywności należały m.in. 4 wykłady otwarte prof. Leszka Balcerowicza, seminaria i warsztaty ze studentami, zwieńczone Kongresem Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich „KEEKS 2023” odbywającego się 24 kwietnia 2023 r., udział w finale debat oksfordzkich oraz przygotowywana monografia „Potencjał aglomeracji Trójmiasta i metodyka pomiaru jego wykorzystania”).

 

Pani Dziekan dr hab. Monika Bąk prof. UG zwróciła również uwagę na liczne projekty badawcze i rozwojowe realizowane w ostatnim roku akademickim na naszym Wydziale, a w szczególności na projekty w ramach programu Horyzont (projekty: CRISTAL - Climate resilient and environmentally sustainable transport infrastructure, with a focus on inland waterways oraz SPINE - Smart Public Transport Initiatives for Climate-neutral Cities in Europe). Pani Dziekan podziękowała pracownikom Wydziału i zespołom badawczym za zaangażowanie w zakresie pozyskiwania finansowania oraz realizacji projektów.

 

Wiele uwagi Pani Dziekan dr hab. Monika Bąk prof. UG poświęciła faktom związanym z aktywnością wydziału w obszarze współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W obszarze tych działań znajdują się m.in. posiedzenia plenarne i robocze Rady Ekspertów, nowe i dotychczasowe umowy z przedsiębiorstwami, wizyty studyjne, warsztaty i cykle wykładów. Ważnym aspektem działań Wydziału jest jego zaangażowanie w obszarze edukacji ekonomicznej, czyli programy współpracy ze szkołami, Otwarte Wykłady Ekonomiczne, Turniej debat oksfordzkich, Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna. Pani Dziekan pogratulowała także studentom i ich promotorom sukcesów naukowych związanych z wyróżnionymi pracami dyplomowymi oraz sukcesów sportowych - studentom i drużynom pracowników UG.

 

 

Ważną częścią inauguracji była uroczysta promocja doktorska. W tym roku ślubowali oraz odebrali dyplom doktora nauk ekonomicznych: dr Tomasz Adamkiewicz (promotor: prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski ), dr Aleksandra Aziewicz (promotor: dr hab. Monika Bąk prof. UG, promotor pomocniczy: dr Tomasz Czuba), dr Anna Brack (promotor: dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, promotor pomocniczy: prof. UG, dr Dagmara Wach), dr Abdel Rahman Fakhani (promotor: dr hab. Michał Suchanek prof. UG), dr Ewa Patra (promotor: dr hab. Dorota Simpson, promotor pomocniczy: dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil),dr Joanna Sitz (promotor: dr hab. Dorota Simpson), dr Olesia Weis (promotor: dr hab. Dariusz Tłoczyński prof. UG).

 

W dalszej części uroczystości nastąpiło uroczyste wręczenie medali, nagród i podziękowań.

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej odebrał z rąk Pani Prorektor dr Andrzej Poszewiecki.

Podziękowanie za wieloletnią pracę zawodową, zaangażowanie w wykonywanie obowiązków oraz wkład w kształcenie kolejnych pokoleń studentów otrzymała dr Bożena Kłusek-Wojciszke.

 

Nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego otrzymali:

 

dr hab. Leszek Czerwonka prof. UG - nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami

dr Łukasz Dopierała - nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami

dr Tomasz Nowosielski - nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami

dr Magdalena Markiewicz nagroda indywidualna I stopnia  za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne oraz wkład w rozwój Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Marcin Wołek prof. UG i dr Aleksander Jagiełło - nagroda zespołowa I stopnia  za pozyskanie w 2022 r.  projektów międzynarodowych: SPINE – Smart Public Transport Initiatives for climate-Neutral cities in Europe (Program Horizon) oraz CE4CE – (Program Interreg):

prof. dr hab. Jacek Zaucha - nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami

dr hab. Giuseppe Cirella prof.UG - nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami

dr hab. Aleksandra Koźlak prof. UG - nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia organizacyjne

dr hab. Przemysław Borkowski prof. UG dr Magdalena Jażdżewska-Gutta - nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami

dr  Joanna Adamska-Mieruszewska i dr  Urszula Mrzygłód nagroda  zespołowa  II stopnia za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami

dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik prof. UG, dr hab. Ryszard Rolbiecki prof. UGdr hab. Anna Blajer-Gołębiewskadr Elżbieta Babula nagroda zespołowa II stopnia za wkład wniesiony w rozwój kadr i wykorzystanie osiągnięć nauki poprzez działalność doradczą i opiniodawczą realizowaną w ramach Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych oraz na rzecz nowopowstałej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Piotr Zientara prof.UG - nagroda indywidualna  II stopnia za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami

dr Aleksandra Borowiczdr Monika Grotteldr Joanna Hartenberger-Liszekdr Ewa Ignaciuk - nagrody indywidualne III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne

dr hab. Joanna Bednarz prof. UGdr Tomasz Michałowski, mgr Przemysław Wysiński - nagroda zespołowe III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne wynikające z realizacji projektu DigiMates (Erasmus+ KA226 Partnership for Digital Education Readiness)

dr Aleksandra Aziewicz dr Magdalena Markiewicz - podziękowanie za udział i zaangażowanie w realizację projektu DigiMates - Development of Innovative, Gamified and Interactive Method for Advanced e-Teaching and E-learning of Skills Erasmus+ Strategic Partnership, KA226 Partnership for Digital Education Readiness, 2020-1-SI01-KA226-HE-093593

dr Adam Borodo i mgr Dariusz Weiland- nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia organizacyjne

dr Aleksandra Aziewicz i dr Aleksandra Gus-Puszczewicz - nagrody indywidualne IV stopnia za osiągnięcia naukowe zakończone uzyskaniem stopnia doktora

 

 

Nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi otrzymali:

 

mgr Monika Lewiniec - nagroda indywidualna  II stopnia

mgr inż. Barbara Meyer, mgr Magdalena Pekmgr Magdalena ReszkaDorota Biniakiewicz, Waldemar Kuczewski, Michał Matyjaszek, Hanna Wanasz - nagrody indywidualne  IV stopnia

 

Wszystkim nagrodzonym osobom serdecznie gratulujemy!

 

Gościem specjalnym uroczystej inauguracji roku akademickiego był  Pan  Thomas Frossell, Group Head of Customer Operations - Data and Analytics z London Stock Exchange Group, firmy współpracującej z Wydziałem Ekonomicznym UG od roku 2008 r. w ramach umowy i prowadzenia laboratorium (wcześniej jako Thomson Reuters i Refinitiv). LSEG to wiodący globalny dostawca infrastruktury i danych dla rynków finansowych, prowadzący połączone firmy, które obsługują klientów w całym łańcuchu wartości rynków finansowych, a London Stock Exchange to jedna z największych giełd papierów wartościowych na świecie. Pan Thomas Frossell w niezwykle inspirującym przemówieniu skierował swoje słowa do społeczności akademickiej, a szczególnie do studentów I roku, by nie ustawali w rozwoju, by żyli z pasją i stawiali na swoje marzenia i rozwój, by wytyczali sobie cele, do których będą dążyć i następnie podążali w ich kierunku.

 

Ważnymi bohaterami wydarzenia byli przyszli studenci Wydziału Ekonomicznego UG, którzy podczas immatrykulacji wygłosili słowa ślubowania. Po uroczystym ślubowaniu złożonym przez studentów Pani Dziekan dr hab. Monika Bąk prof. UG przekazała upominki studentom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w procesie rekrutacji.

Wśród najlepszych z najlepszych kandydatów na studia na kierunku Ekonomia byli:

Dawid Mielewczyk, Marcin Waligóra, Aleksandra Gross, Wojciech Piekarski oraz Mikołaj Jakubek.

Wśród najlepszych z najlepszych kandydatów na studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze byli: Jolanta Winiarska, Michał Łapucha, Joanna Graban, Iga Kadłubek oraz Nikodem Ulanowski.

 

Niezwykle interesujący wykład inauguracyjny zatytułowany Navigating Disciplines from Engineering to Economics: A Multidisciplinary Look at Sustainability wygłosił  dr hab. Giuseppe T. Cirella prof. UG z Wydziału Ekonomicznego UG wskazując na różnorodność perspektyw  i postrzegania zrównoważonego rozwoju w różnych dyscyplinach, krajach i społecznościach.

 

Na zakończenie uroczystości tradycyjnie wybrzmiał utwór „Gaudeamus Igitur” w wykonaniu Akademickiego Chóru   Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją prof. dr. hab. Marcina Tomczaka.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim gościom, pracownikom i studentom za liczne przybycie na uroczystość inauguracji! Aula im. Tadeusza Ocioszyńskiego pomieściła tego dnia niemal 400 osób świętujących wspólnie początek roku akademickiego.

 

Życzymy wszystkim studentom oraz pracownikom Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
udanego roku akademickiego!